BOREN personel alımı yapıyor! Resmi Gazete'de bugün yayınlandı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. BOREN personel alım ilanı detayları haberimizin devamında...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 21.02.2020, 08:44 21.02.2020, 23:58
225
BOREN personel alımı yapıyor! Resmi Gazete'de bugün yayınlandı

İş arayanlar için Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı.

Personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

BOREN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

BOREN personel alım ilanında, "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Merkez (Ankara) Teşkilatında, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere; EK-1’deki “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda unvanları ve nitelikleri belirtilen toplam 10 (on) adet pozisyon için BOREN tarafından yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alımı yapılacaktır. Sözlü Sınav, 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır)’ne göre yapılacaktır." denildi.

BOREN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Sözlü Sınava; 2018 veya 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan her bir grup pozisyon unvanı için EK-1’deki Tablo’da aranan puan türünden belirtilen asgari (taban) puanı almış olanlar başvurabilecektir. Adaylar EK-1’deki Tablo’da belirtilen yalnız bir grup için başvuru yapabilecektir. Birden fazla grup için başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

2) Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla başvurulacak grup için EK-1’deki Tablo’da belirtilen öğrenim programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

3) Mühendis ve Fizikçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İngilizce Dili’nde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan en az (60) puan almış olmak.

BOREN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

1) Başvurular; 02/03/2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 17/03/2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

2) Başvurular, BOREN’nin www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinde açılacak olan “Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Başvurusu” bağlantısı üzerinden doldurulacak Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru esnasında; Başvuru Formuna adayın fotoğrafı eklenecek ve KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile mühendis ve fizikçi pozisyonlarına başvuran adaylar için yabancı dil belgesi sisteme yüklenecektir. Bu nedenle, adayların bu belgelerin PDF veya resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

3) Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BOREN PERSONEL ALIMI SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Sözlü Sınava; KPSS puanları esas alınarak yapılacak sıralama neticesinde, alım yapılacak her bir grup pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilanda belirtilen asgari (taban) puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da Sözlü Sınava çağrılacaktır.

2) Sözlü Sınav, 26/03/2020 tarihinde başlamak üzere BOREN’in Dumlupınar Bulvarı No:166 D- Blok 06520 Çankaya/ANKARA adresindeki idari binasında yapılacak olup, sınav takvimi başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

3) Sözlü Sınav, adayların; a) EK-1’deki Tablo’da belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

4) Sözlü Sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle EK-1’deki Tablo’da her bir grup için belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Sözlü Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5) Sözlü Sınavda başarılı olmak şartıyla, EK-1’deki Tablo’da her bir grup için belirtilen pozisyon sayısının yarısını (pozisyon sayısı 1 olan gruplar için bu sayı 1 olarak kabul edilecektir) geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilecektir. İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylarla sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

6) Adaylar, Giriş Sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

BOREN PERSONEL ALIMI İSTİHDAM KOŞULLARI

1) Giriş Sınavını kazanan adayların istihdam edilebilmesi için, BOREN tarafından verilecek süre içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte BOREN’e müracaat etmeleri şarttır. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgelerin BOREN tarafından incelenmesi sonucunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

a) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği,

b) Yabancı dil belgesi,

c) Yönetmeliğin 12/1 maddesinde belirtilen yazılı beyanları ve BOREN tarafından istenilecek diğer bilgileri içerecek başvuru formu, ç) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Mal bildirim beyannamesi,

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

2) Giriş Sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlama işlemleri yapılmayacak, yapılmış olanlar iptal edilecektir. Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) İstihdam edilecek personelin sözleşme ücreti; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11. maddesi uyarınca belirlenen emsali Devlet memuruna mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir.

BOREN PERSONEL ALIMI DİĞER HUSUSLAR

1) BOREN tarafından; Giriş Sınavı ilanı ve başvuru sürecinde sınav ilanında değişiklik yapılabilir veya ilan iptal edilebilir, Giriş Sınavı sonuçları ilan edilinceye kadar sınav iptal edilebilir. Ayrıca, alım yapılacak EK-1’deki Tablo’da belirtilen gruplara ait pozisyon sayıları itibarıyla, Sözlü Sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya Giriş Sınavının açıklanması sonucunda pozisyon sayısı kadar sınavı kazanan aday olmaması halinde, BOREN tarafından pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasında alım yapılacak pozisyon sayılarında değişiklik yapılabilir.

2) Başvuru, sınav ve sonuçları ile ilgili her türlü duyuru ve bilgilendirme, BOREN’in www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinden yayımlanacak veya başvuru sırasında adayların bildirdikleri elektronik posta adreslerine bildirilecektir. Söz konusu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlan Olunur. 

BOREN PERSONEL ALIMI İLANI METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 02 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü