Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Bakanlığı yeni bir duyuruda bulundu. İstifa sonrası yeniden atama kurası duyurusuna ulaşmak için kpsscafe.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Sağlık Personeli 28.04.2016, 10:50 28.04.2016, 10:59
532
Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu
 Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuru kapsamında 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusunu yayımladı. Bu duyuru kapsamında ulaştırılan tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.


‘657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası’ ile ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci
maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamalarınyapılması uygun görülmüştür.

GENEL ESASLAR:
1. Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak ilan
edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.


2. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak
münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on
(10) tercih yapabileceklerdir.


3. 663 Sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında aday memur olarak
görev yapmakta iken görevlerinden ayrılanlar, sadece ayrıldıkları kurumun münhal
kadrolarını tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak
ve kuraya alınmayacaklardır.


4. Başvurular 27.04.2016 Çarşamba günü başlayıp, 04.05.2016 Çarşamba günü
saat 18:00’ da sona erecektir.
 Başvuruda bulunan adaylar;
- Notere onaylattıkları PBS başvuru formu,
- En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli (İlk göreve başlama
tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup
olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi
sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren),
- Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya
Noter tarafından onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi suretini en 
2En geç 10.05.2016 Salı günü saat 18:00’ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434
Sıhhiye / ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden
teslim edeceklerdir.

Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından
vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim
alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması
halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine
aittir.
(Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından
onaylanmış belgenin veya Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin
asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir.)

5. Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce
çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli
diplomaya sahip olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

6. Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup
hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına,
hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden
ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

7. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise
veya dengi okul mezunu olup, daha önce V.H.K.İ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında
(şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat
edebileceklerdir. Ancak daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda
görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar
kullanım belgesi,
b) Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar
bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,
c) Mezun olunan okuldan İki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge,
bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu
ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. 

3
8. Şoför kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise mezunu olması ve şoför kadro
unvanında daha önce çalışmış olmaları ve B, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden
birisine sahip olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

9. Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden
çıkarılanlardan 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere
af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik
olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, evrakları belirtilen süre içerisinde
Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, PBS üzerinden
başvurusunu kesinleştirmeyenler, noter onaysız başvuru formu ile müracaat
edenler ve kura tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci
maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:
-Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,
-Daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine
göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve
diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa
sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formunun
çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

-3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş
Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat
edemeyeceklerdir.

-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
-Bakanlığımıza teslim edilen noter tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki
tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayların başvuruları iptal edilecek ve
kuraya alınmayacaklardır.
-Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara
atanacaklardır. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; 

4
kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya
atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.
-Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerden başvuruları geçerli kabul
edilenlerin yerleştirme işlemleri 26.05.2016 Perşembe günü tercihleri doğrultusunda
bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır, kura yeri ve saati internet
adresinde duyurulacaktır.

-Yerleşenlerin atamaları ile ilgili olarak; ‘190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Ek Madde 7’ hükmü gereği söz konusu kadrolar için Devlet Personel Başkanlığından
açıktan atama izin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir
Kura Sonucu Yerleşenlerin Göndermeleri Gereken Atamaya Esas Belgeler:
Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda
belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde
ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi ile
gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat
kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi
takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri
Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe
(Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan
eden imzalı dilekçe,

4. 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5. Mal bildirim beyannamesi,

6. Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SB)
Mithatpaşa Caddesi No:3 P.K.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 705 10 00
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 P.K. 06100 Sıhhiye /ANKARA
İletişim: 0 (312) 565 50 00 


Kadrolar için TIKLAYINIZ.
Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 21 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 23 45
2. Trabzonspor 21 44
3. Başakşehir 22 43
4. Galatasaray 22 42
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 23 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 23 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü