Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Bakanlığı yeni bir duyuruda bulundu. İstifa sonrası yeniden atama kurası duyurusuna ulaşmak için kpsscafe.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Sağlık Personeli 28.04.2016, 10:50 28.04.2016, 10:59
541
Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu
 Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuru kapsamında 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusunu yayımladı. Bu duyuru kapsamında ulaştırılan tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.


‘657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası’ ile ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci
maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamalarınyapılması uygun görülmüştür.

GENEL ESASLAR:
1. Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak ilan
edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.


2. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak
münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on
(10) tercih yapabileceklerdir.


3. 663 Sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında aday memur olarak
görev yapmakta iken görevlerinden ayrılanlar, sadece ayrıldıkları kurumun münhal
kadrolarını tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak
ve kuraya alınmayacaklardır.


4. Başvurular 27.04.2016 Çarşamba günü başlayıp, 04.05.2016 Çarşamba günü
saat 18:00’ da sona erecektir.
 Başvuruda bulunan adaylar;
- Notere onaylattıkları PBS başvuru formu,
- En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli (İlk göreve başlama
tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup
olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi
sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren),
- Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya
Noter tarafından onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi suretini en 
2En geç 10.05.2016 Salı günü saat 18:00’ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434
Sıhhiye / ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden
teslim edeceklerdir.

Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından
vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim
alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması
halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine
aittir.
(Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından
onaylanmış belgenin veya Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin
asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir.)

5. Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce
çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli
diplomaya sahip olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

6. Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup
hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına,
hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden
ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

7. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise
veya dengi okul mezunu olup, daha önce V.H.K.İ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında
(şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat
edebileceklerdir. Ancak daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda
görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar
kullanım belgesi,
b) Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar
bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,
c) Mezun olunan okuldan İki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge,
bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu
ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. 

3
8. Şoför kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise mezunu olması ve şoför kadro
unvanında daha önce çalışmış olmaları ve B, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden
birisine sahip olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

9. Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden
çıkarılanlardan 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere
af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik
olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, evrakları belirtilen süre içerisinde
Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, PBS üzerinden
başvurusunu kesinleştirmeyenler, noter onaysız başvuru formu ile müracaat
edenler ve kura tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci
maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:
-Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,
-Daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine
göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve
diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa
sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formunun
çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

-3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş
Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat
edemeyeceklerdir.

-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
-Bakanlığımıza teslim edilen noter tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki
tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayların başvuruları iptal edilecek ve
kuraya alınmayacaklardır.
-Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara
atanacaklardır. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; 

4
kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya
atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.
-Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerden başvuruları geçerli kabul
edilenlerin yerleştirme işlemleri 26.05.2016 Perşembe günü tercihleri doğrultusunda
bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır, kura yeri ve saati internet
adresinde duyurulacaktır.

-Yerleşenlerin atamaları ile ilgili olarak; ‘190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Ek Madde 7’ hükmü gereği söz konusu kadrolar için Devlet Personel Başkanlığından
açıktan atama izin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir
Kura Sonucu Yerleşenlerin Göndermeleri Gereken Atamaya Esas Belgeler:
Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda
belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde
ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi ile
gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat
kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi
takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri
Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe
(Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan
eden imzalı dilekçe,

4. 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5. Mal bildirim beyannamesi,

6. Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SB)
Mithatpaşa Caddesi No:3 P.K.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 705 10 00
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 P.K. 06100 Sıhhiye /ANKARA
İletişim: 0 (312) 565 50 00 


Kadrolar için TIKLAYINIZ.
Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 05 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü