İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

11 Nisan 2014 CUMA Resmi Gazete Sayı : 28969 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1.

MEMUR HABERLERİ 11.04.2014, 00:20 11.04.2014, 00:20
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

11 Nisan 2014 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 28969

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1...


11 Nisan 2014 CUMAResmi GazeteSayı : 28969YÖNETMELİKİçişleri Bakanlığından:İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVANDEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "mahalli idareler kontrolörleri" ibaresinden önce gelmek üzere "İçişleri uzman ve yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan "eğitime tabi tutulmaksızın" ibaresi ile (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır."g) Görevde Yükselme Sınavı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı,""m) Hizmet Süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,""n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,"MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "müdürü," ibaresi "müdürü ve dengi kadrolar," şeklinde ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna "restoratör" ibaresinden önce gelmek üzere "avukat, tercüman, matbaacı," ibareleri eklenmiştir."d) İdari Hizmetler Grubu;1) Koruma ve güvenlik görevlisi, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni,2) Şoför."MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan "memuriyet hizmeti" ibareleri "hizmet süresi" şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "kadrosuna" ibaresi "ve dengi kadrolara" şeklinde, aynı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "en az beş yıl", (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az dört yıl" ibareleri "en az üç yıl" şeklinde ve (ı) bendinde yer alan "olarak" ibaresi "ya da şef veya daha üst unvanlı bir kadroda" şeklinde, (i), (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinin (1), (h) ve (ı) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerine "grafiker" ibaresinden önce gelmek üzere "sekreter, avukat, tercüman, matbaacı," ibareleri ile aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir."i) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;1) Üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümlerinden veya pedagojik formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla Fen-Edebiyat fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yardımcı hizmetleri grubu hariç olmak üzere diğer unvanlar da en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,""j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,3) Bilgisayar, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olup mühendis unvanında bulunmak veya programcı kadrosunda bulunmak,""k) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,3) Memur kadrosuna atanacaklar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,"l) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;1) Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarının birisinden mezun olmak,"MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "aşağıdaki" ibaresinden önce gelmek üzere "son başvuru tarihi itibariyle" ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir."d) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için;1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,2) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,""m) Avukat kadrosuna atanabilmek için;1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,""n) Matbaacı kadrosuna atanabilmek için;1) En az ortaöğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümünden mezun olmak,"MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı "Sınav Başvuruları ile İlgili Esaslar" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı "Sınava müracaat eden adayların seçimi" şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır."(2) Değerlendirmeye alınan adaylardan nitelikleri uygun olan bütün adaylar görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavına çağırılırlar."MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan "eğitimi ve" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(3) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri yer alır.""(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az iki ay önce bildirilir.""(6) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür."MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığında yer alan "eğitimine" ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan "eğitimi ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına," ibaresi "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına," şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir."Sözlü sınavMADDE 16/A - (1) Sözlü sınava tabi unvanlar için; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılır. İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel kültürü ve genel yeteneği,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,konularında, sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıkları da esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.(2) Atamaları Bakanlık encümen kararı ile yapılan unvanlar için Bakanlık merkez sınav kurulu, atama yetkisi İl valiliği tasarrufu altında bulunan şube müdürü ve bu unvana denk unvanlara atanacaklar ise il sınav kurulları tarafından sözlü sınava alınırlar."MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan "eğitimi ve" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki "öğrenim" ibaresinden önce gelmek üzere "lisansüstü öğrenim hariç" ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(7) Bakanlık merkez sınav kurulu; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının konu başlıklarını belirleyerek il sınav kurullarına Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile bildirilmesini sağlar. Eğitim Dairesi Başkanlığı sınavlarla ilgili iş ve işlemlerde sınav kurullarına yardımcı olur.""(8) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır."MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır."(1) Yapılan sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.""(2) Başarı puanı; sözlü sınava tabi tutulacak unvanlar için sözlü sınav, diğer unvanlar için yazılı sınav puanı esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı olmak şartı ile başarı listesi tespit edilerek Bakanlık merkez teşkilatında ve il valiliklerince resmi internet sitelerinde ilan edilerek duyurulur. Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında; öncelikle hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bununda eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.""(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavında o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir."MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(4) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir."MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "eğitimi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar, listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile bizzat Bakanlık merkez sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulları, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazları, en geç üç iş günü içinde, Bakanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç 20 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Görevde yükselme suretiyle yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınav yapılan unvanlar için sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına bir dilekçe ile yapılır ve ilgili sınav kurullarınca en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir."MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrada yer alan "eğitimi ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(2) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.""(5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.""(9) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır."MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eğitimi ve" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir."m) Avukat olarak görev yapanlar istekleri halinde hukuk müşaviri kadrosuna,"MADDE 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü