Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 400 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

T.

KPSS İLANLARI 01.02.2012, 19:28 01.02.2012, 19:28
383
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 400 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 10 Temmuz 2011 tarihinde doğrudan Maliye Bakanına bağlı bir denetim birimi olarak kurulmuş ve Maliye Bakanlığının vergi incelemesine...


T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUVergi Denetim Kurulu Başkanlığı 10 Temmuz 2011 tarihinde doğrudan Maliye Bakanına bağlı bir denetim birimi olarak kurulmuş ve Maliye Bakanlığının vergi incelemesine yetkili denetim elemanları Kurulumuzda Vergi Müfettişi unvanı altında birleştirilmiştir. Vergi Müfettişleri, modern bilgi teknolojileri ve denetim tekniklerini de kullanmak suretiyle, vergi incelemesi, teftiş, soruşturma ve araştırmanın yanında Kanunlarla kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmektedir. Mensuplarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden güç alan, yeniliğe açık ve sürekli gelişim ilkeleriyle ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi gaye edinen Vergi Denetim Kurulu, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen düzenlemelerle etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti sunmayı hedef olarak belirlemiştir. Dinamik ve değişime açık yapısıyla ülkemizin seçkin kurumlarından birisi olan Vergi Denetim Kurulu, geleceğimiz olan gençleri, bir kariyer, bir ilke ve değerler bütünü olan Vergi Müfettişliği mesleğini seçmeye çağırıyor.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 ve 9 -10 Temmuz 2011 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.I- SINAV TARİHİ VE YERİ:- Giriş Sınavının yazılı bölümü 3-4 Mart 2012 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.II-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.- Erkeklerde askerlikle ilişiği olmamak,- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.- 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.IV- SINAV BAŞVURUSU:- Başvurular 2 Şubat 2012 Perşembe günü başlayıp 17 Şubat 2012 Cuma günü sona erecektir.- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.- Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, 17 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat: 17:30) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.V- SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavda, adayların mali, hukuki, iktisadi olayları değerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve sorunlara çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:- MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslar arası iktisat ve iktisadi kuruluşlar- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç)- MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analiziVI- DEĞERLENDİRME:- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, her bir yazılı sınav grubu ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.- Giriş Sınavında başarılı olmak için:a) Yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların 50'den, notlar ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.- Başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde "Başvuru Formu"nda belirtilen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.VII-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:- Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %20'nin ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak da bildirilecektir.- En başarılı %20'nin tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenen itirazlar on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.VIII-DİĞER HUSUSLAR:- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov. tr) adresinden temin edilebilir.- Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınavda başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.İlan olunur.

 
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü