Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS İLANLARI 29.12.2015, 00:20 28.12.2015, 17:23
4485
Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/A  maddesine  göre  aşağıda teşkilatı  (görev  yeri), unvanı, sayısı,  genel ve özel  şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi  :  19/01/2016  –  29/01/2016

Sözlü Sınav Tarihi  : 16/02/2016  –  26/02/2016

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilenler (ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar dahil) başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü  sınava  adaylar  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı,  sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde  Genel  Müdürlüğümüzün  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  ayrıca  adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması  yapılacak personelin görev  yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan  adayların  sınav  sonuçları  kazanılmış  hak  sayılmaz.  Ataması  yapıldığı  halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı  kazananlardan  başvuru  formunda  ve  istenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  atamaları  yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1)  Genel Şartlar :

-    657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

-  2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.
 
2) Özel Şartlar :


 

Sıra

No

 

 

Kadro Unvanı

 

 

Nitelikler

 

Teşkila

(Görev Yeri)

 

Kadro

Sayısı

 

KPSS Puan

Türü

 

 

 

1

 

 

 

Mühendis

1aat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2- İngilizce Bilmek (Bkz.Not)

3-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

4

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Mühendis

1-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik hendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

3

 

 

Mühendis

1-Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve

Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

4

 

 

Mühendis

1- Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

5

 

 

Mühendis

1- Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Tekniker

1- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

7

 

 

Tekniker

1- Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve

Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun

olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP93

 

 

8

 

 

Mimar

1-Mimarlık lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

9

 

 

Şehir

Plancısı

 

1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Matematikçi

1- Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

11

 

 

 

İstatistikçi

1- İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

2

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

 

1- İaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul)

Ky.2.Bl.Md.(İzmir) Ky.3.Bl.Md.(Konya) Ky.5.Bl.Md.(Mersin) Ky.6.Bl.Md.(Kayseri) Ky.7.Bl.Md.(Samsun) Ky.11.Bl.Md.(Van) Ky.12.Bl.Md.(Erzurum) Ky.13.Bl.Md.(Antalya) Ky.14.Bl.Md.(Bursa) Ky.16.Bl.Md.(Sivas) Ky.18.Bl.Md.(Kars)

2

1

2

1

1

2

2

1

1

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Mühendis

1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

Ky.14.Bl.Md.(Bursa)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Mühendis

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) Ky.6.Bl.Md.(Kayseri) Ky.14.Bl.Md.(Bursa) Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)

 

 

2

1

2

1

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tekniker

 

1- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) Ky.2.Bl.Md.(İzmir) Ky.13.Bl.Md.(Antalya) Ky.14.Bl.Md.(Bursa)

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

16

 

 

Tekniker

1- Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve

Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun

olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

 

Ky.11.Bl.Md.(Van) Ky.12.Bl.Md.(Erzurum) Ky.16.Bl.Md.(Sivas) Ky.18.Bl.Md.(Kars)

 

2

1

2

2

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

  


T
eknisyen

1- Ortğretim kurumlanın Elektrik- Elektronik Teknolojisi/Elektrik- Elektronik Teknolojisi Ala ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik

Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

   

Ky.10.Bl.Md.(Trabzon) Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)

 

 

 

 

   

2

2

 

 

 

 

    

KPSSP94

 

 

18

 

 

Mimar

1-Mimarlık lisans programından mezun

olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.4.Bl.Md.(Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

19

 

 

Şehir

Plancısı

1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.4.Bl.Md.(Ankara)

 

 

2

 

 

KPSSP3NOT : Bu kadro/pozisyona;

1)   Aşağıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler,

KPDS/YDS Seviyesi

Puan Aralığı            

      ÜDS

TOEFL IBT

      PBT

A

100-90

100-90

120-108

677-623

B

89-80

89-80

107-96

622-588

C

79-70

79-70

95-84

587-561

D

69-60

69-60

83-72

560-531

E

59-50

59-50

71-60

530-497


            

KPDS/YDS

CAE

CPE

100

 

A             .

90

 

B

80

A

C             .

70

B

 

60

C

.2)   Ortaöğretimde/ortaokulda yabancı dil hazırlık eğitim görüp başarılı olanlar,
3)   Yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,
4)   Yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,
5)   Yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
6)   Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler,

başvuru yapabileceklerdir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-5°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:00
Öğle 13:04
İkindi 15:36
Akşam 17:58
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü