Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS İLANLARI 29.12.2015, 00:20 28.12.2015, 17:23
4488
Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/A  maddesine  göre  aşağıda teşkilatı  (görev  yeri), unvanı, sayısı,  genel ve özel  şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi  :  19/01/2016  –  29/01/2016

Sözlü Sınav Tarihi  : 16/02/2016  –  26/02/2016

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilenler (ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar dahil) başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü  sınava  adaylar  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı,  sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde  Genel  Müdürlüğümüzün  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  ayrıca  adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması  yapılacak personelin görev  yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan  adayların  sınav  sonuçları  kazanılmış  hak  sayılmaz.  Ataması  yapıldığı  halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı  kazananlardan  başvuru  formunda  ve  istenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  atamaları  yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1)  Genel Şartlar :

-    657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

-  2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.
 
2) Özel Şartlar :


 

Sıra

No

 

 

Kadro Unvanı

 

 

Nitelikler

 

Teşkila

(Görev Yeri)

 

Kadro

Sayısı

 

KPSS Puan

Türü

 

 

 

1

 

 

 

Mühendis

1aat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2- İngilizce Bilmek (Bkz.Not)

3-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

4

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Mühendis

1-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik hendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

3

 

 

Mühendis

1-Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve

Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

4

 

 

Mühendis

1- Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

5

 

 

Mühendis

1- Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Tekniker

1- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

7

 

 

Tekniker

1- Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve

Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun

olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP93

 

 

8

 

 

Mimar

1-Mimarlık lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

9

 

 

Şehir

Plancısı

 

1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Matematikçi

1- Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

11

 

 

 

İstatistikçi

1- İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

2

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

 

1- İaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul)

Ky.2.Bl.Md.(İzmir) Ky.3.Bl.Md.(Konya) Ky.5.Bl.Md.(Mersin) Ky.6.Bl.Md.(Kayseri) Ky.7.Bl.Md.(Samsun) Ky.11.Bl.Md.(Van) Ky.12.Bl.Md.(Erzurum) Ky.13.Bl.Md.(Antalya) Ky.14.Bl.Md.(Bursa) Ky.16.Bl.Md.(Sivas) Ky.18.Bl.Md.(Kars)

2

1

2

1

1

2

2

1

1

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Mühendis

1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

Ky.14.Bl.Md.(Bursa)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Mühendis

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) Ky.6.Bl.Md.(Kayseri) Ky.14.Bl.Md.(Bursa) Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)

 

 

2

1

2

1

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tekniker

 

1- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlanın birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) Ky.2.Bl.Md.(İzmir) Ky.13.Bl.Md.(Antalya) Ky.14.Bl.Md.(Bursa)

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

16

 

 

Tekniker

1- Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve

Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun

olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

 

Ky.11.Bl.Md.(Van) Ky.12.Bl.Md.(Erzurum) Ky.16.Bl.Md.(Sivas) Ky.18.Bl.Md.(Kars)

 

2

1

2

2

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

  


T
eknisyen

1- Ortğretim kurumlanın Elektrik- Elektronik Teknolojisi/Elektrik- Elektronik Teknolojisi Ala ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik

Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

   

Ky.10.Bl.Md.(Trabzon) Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)

 

 

 

 

   

2

2

 

 

 

 

    

KPSSP94

 

 

18

 

 

Mimar

1-Mimarlık lisans programından mezun

olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.4.Bl.Md.(Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

19

 

 

Şehir

Plancısı

1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.4.Bl.Md.(Ankara)

 

 

2

 

 

KPSSP3NOT : Bu kadro/pozisyona;

1)   Aşağıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler,

KPDS/YDS Seviyesi

Puan Aralığı            

      ÜDS

TOEFL IBT

      PBT

A

100-90

100-90

120-108

677-623

B

89-80

89-80

107-96

622-588

C

79-70

79-70

95-84

587-561

D

69-60

69-60

83-72

560-531

E

59-50

59-50

71-60

530-497


            

KPDS/YDS

CAE

CPE

100

 

A             .

90

 

B

80

A

C             .

70

B

 

60

C

.2)   Ortaöğretimde/ortaokulda yabancı dil hazırlık eğitim görüp başarılı olanlar,
3)   Yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,
4)   Yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,
5)   Yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
6)   Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler,

başvuru yapabileceklerdir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.
Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 22 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 23 45
2. Trabzonspor 21 44
3. Başakşehir 22 43
4. Galatasaray 22 42
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 23 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 23 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 25 30
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Mallorca 25 22
18. Celta de Vigo 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü