Emniyet Genel Müdürlüğü 32 Memur Personel Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre , başvuruları 25 - 29 Ocak 2016 tarihleri arasında alınmak üzere toplam 32 Memur Personel alınacaktır. İşte ilanın detayları ve başvuru koşulları...

KPSS İLANLARI 09.01.2016, 12:13 09.01.2016, 12:17
8832
Emniyet Genel Müdürlüğü 32 Memur Personel Alacak
 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre , başvuruları 25 - 29 Ocak 2016 tarihleri arasında alınmak üzere toplam 32 Memur Personel alınacaktır. İşte ilanın detayları ve başvuru koşulları...

Emniyet Genel Müdürlüğüne kadrolu olarak psikolog ve istatistikçi unvanlarında 32 memur alınacak. Başvurular 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

1. GENEL HUSUSLAR

a)   Emniyet   Hizmetleri   Sınıfı   Dışında   Görevli   Kadrolu   ve   Sözleşmeli   Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına KADROLU statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular  www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların  işlemleri iptal edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde  görevli  personele  düzelttirilip,  yeniden  imzalayacaklardır.  (Başvuru  formundaki bilgiler  yapılacak  işlemlere  esas  alınacak  olup,  beyan  edilen  yanlış  bilgilerden  adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2.  ADAYLARDA  ARANACAK  ŞARTLAR 

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a.  Türk Vatandaşı olmak,

b.  Yapılacak  sınavın  son  başvuru  günü  olan  29  Ocak  2016  tarihinde  18  yaşını tamamlamış  (29 Ocak 1998 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını  tamamlamamış olmak, (29 Ocak 1981 sonrası doğumlu olanlar),
 
c.   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e.  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

f.  Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak.

g. Sağlık  Yönetmeliğinde  belirtilen  sağlık  şartlarını  taşımak,  (Yapılacak  sınavlar sonucu   başarılı   olan   ve   Emniyet   Teşkilatına   atanmaya   hak   kazanan   adaylardan istenilecek)

h.  Güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırması  sonuçları  olumlu  olmak,  (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

i.    Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3)  BAŞVURU  YERİ  VE  ŞEKLİ: 

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a)  Kimlik belgesi,
b)  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c)  İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan  sonra  iade  edilecektir.   Diploma  ve  mezuniyet  belgesi  haricindeki  belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 25 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.


4) SÖZLÜ  VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ , YERİ  VE  KONULARI 

2014 yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü  ve/veya  uygulamalı  sınava  girmeye  hak  kazananların,  sınav  yerleri  ve  sınav tarihleri  www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5)  KESİN  BAŞARI  LİSTESİ 

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS 2014)  ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca yedek aday belirlenmeyecektir.

6)  SONUÇLARA  İTİRAZ 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel  Dairesi  Başkanlığına  dilekçe ile başvurmak  suretiyle itiraz  edebilirler. Bu  itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu  raporu  ile  güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırmalarının  olumlu  neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c)  Atama  şartlarını  taşımayanlar  ile  atama  şartlarını  taşımadıkları  sonradan  tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü 32 Memur Personel Alacak
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:00
Öğle 13:04
İkindi 15:37
Akşam 17:59
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Akhisar Bld.Spor 18 28
4. Keçiörengücü 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü