KPSS 2015/2 tercihlerinde başvuru özel şartı istenen kadrolar

KPSS 2015/2 tercih kılavuzunda yer alan her kadro için genel şartların sağlanması tercihlerde öncelikli olarak dikkate alınan bir koşuldur

KPSS HABERLERİ 18.11.2015, 10:31 18.11.2015, 10:36
4267
KPSS 2015/2 tercihlerinde başvuru özel şartı istenen kadrolar
 KPSS 2015/2 tercih kılavuzunda yer alan her kadro için genel şartların sağlanması tercihlerde öncelikli olarak dikkate alınan bir koşuldur.

Kılavuzda başvuru genel şartları olarak 

a)   Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b)  18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

c)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)   Kılavuzda yer alan “kadroları ” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma, edimin  ifasına  fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan  “pozisyonları ” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile  Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye  kullanma, dolanlı  iflas  gibi  yüz  kızartıcı veya şeref  ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

e)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik  şartını  taşımak.(Askerde  bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f)   Kılavuzda yer alan  “pozisyonları ” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığı engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan  “kadroları ”  tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
 
g)Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

maddeleri dikkate alınmaktadır.

Kılavuzda bulunan bazı kadrolar ise genel şartların dışında işin gerektirdiği niteliklere sahip olunması bakımından özel koşullara sahiptir. Kılavuzda bu niteliğe sahip kadrolar için mutlaka her özel şartın sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

KPSS kılavuzunda özel şartlara sahip kadrolar ve sağlanması gereken şartlar

- ARFF MEMURU (İTFAİYECİ)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:

a) En az 1.65 metre boyunda olmak.
b) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır)
c)  Astım,  bronşit,  nefes  darlığı,  epilepsi,  renk  körlüğü,  kekemelik,  sağırlık,  ileri  derecede  görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak.
ç) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak.
d) "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde AARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

- AŞÇI

Aşçı kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı aşçılık sertifikasına ya da 3308 Sayılı Kanuna Göre bu daldaki ustalık/ kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

- AVUKAT

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

- ÇÖZÜMLEYİCİ

“Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;

-  Fakültelerin  fizik,  matematik  bölümleri  ile  mühendislik  fakültelerinin  elektrik,  elektrik- elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
- Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve  Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı  veya  Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
- İngilizce bilmeleri, şarttır.

Bunun yanında, bu kadro veya pozisyonda “Özel Koşullar” tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması  halinde,  adayların  bu  kod  ve  kodlar karşılığında  yer  alan  şartlara  da  sahip  olmaları gerekmektedir.

- DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu pozisyona atanacak aday 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. Maddesine göre istihsal  edilen  Havacılık  tazminatına  ilişkin  Yüksek Planlama  Kurulu  Kararı eki  II sayılı  cetvelinde terminal hizmetlerinde görev yapacaktır.

- DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

Söz  konusu  kadroya  ilgili  lisans  programı  mezunları  yanında  Devlet  Personel  Başkanlığınca yüksek lisans bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

- İCRA MEMURU

Bu kadroyu tercih edecek adayların, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği madde 5/b gereğince,  30  yaşını  doldurmamı ş  olmaları gerekmektedir.(Öğrenim şartını taşıyan bunun yanında 23 Haziran 1985 ve sonrası doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler.(22 Haziran 1985 tarihinde ve öncesinde doğanlar 30 yaşını doldurduğundan bu kadroyu tercih edemezler.)

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Bu kadroyu tercih edecek adayların işin niteliği gereği işitme, görme ve konuşma bozukluğu gibi engellerinin bulunmaması gerekmektedir.

- KALORİFERCİ

Kaloriferci kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı sertifikalardan ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c)  18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

e)  Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

f)  14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Özel  güvenlik  görevlilerine  5188  sayılı  Kanunun  7’nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (k)  bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte,

6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı  görev  yapacak  özel  güvenlik  görevlilerinin  21  yaşın  üzerinde  olması  şartı  aranacaktır  ve
kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

- MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu kadroda istihdam edilecekler açık denizlerde görev alacak olup,  atanacakların Araştırma Gemileri  ile  denizlerde  yapılacak  araştırmalarda  çalışmasına engel  bir  halinin  bulunmaması gerekmektedir. Bu kadroyu tercih edip yerleşen adaylardan İdarenin gerekli görmesi halinde sağlık beyanının ardından Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu da istenebilecektir.

- ODYOLOG

Söz  konusu  kadroya  ilgili  lisans  programı  mezunları  yanında  Devlet  Personel  Başkanlığınca yüksek lisans bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

- PERFÜZYONİST

Söz konusu kadroya Devlet Personel Başkanlığınca yüksek lisans bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

- PROGRAMCI

“Programcı” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.
Bunun yanında, bu kadro veya pozisyonda “Özel Koşullar” tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması  halinde,  adayların  bu  kod  veya  kodlar karşılığında  yer  alan  şartlara  da  sahip  olmaları gerekmektedir.
 
- SAĞLIK FİZİKÇİSİ

Söz konusu kadroya Devlet Personel Başkanlığınca yüksek lisans bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bu kadroda istihdam edilecek personel Anatomi ve kadavra biriminde çalıştırılacak olup, bu birimdeki iş ve işlemleri yürütecektir.

- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Altınova,  Kadınhanı(Konya),  Ceylanpınar  ve  Karacabey  Tarım  İşletmesi  Müdürlüklerinde Tekniker pozisyonunda istihdam edilecek personel söz konusu işletmelerde arazilerinin kameralı görüntüleme sistemiyle korunmasında zorlu şartlarda çalışacak ve gerektiğinde bunların arazide bakımı ve onarımı nedeniyle zorluklarla karşılaşabilecektir.

Anadolu,  Karacabey  ve  Sultansuyu  Tarım  İşletmesi  Müdürlüklerinde  Tekniker  (Nalbantlık, Atçılık İşletmeciliği, Antrenörlük  ve Seyislik) pozisyonunda istihdam edilecek personel ise beden ve kas gücünü kullanarak Hippoterapi merkezlerinde eğitim alacak bedensel ve zihinsel engelli çocuklar ile çalışacaktır.

- TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel   Müdürlük   pozisyonlarına   atanacak   bütün   adaylar,   TCDD   Sağlık   ve   Psikoteknik Yönergesinde yer alan unvanlar için bu Yönergede belirtilen sağlık koşullarını taşımak zorundadır.

Puantör(Liman Puantörü) pozisyonunu tercih edip yerleşen ve sonrasında atanan adaylar;

-Limanlarda çalışacaklardır.
-Limanda, yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işler için ayrılmış terminal bölümlerinde görev yaparlar. Her türlü hava koşulunda vardiya usulüyle esnek
mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışırlar.
-Puantörlerin başlıca görevleri; iş organizasyonunu yapmak, elleçleme öncesi hazırlıklara iştirak etmek, yük elleçleme işlemlerine nezaret edip bu işlemlerin kayıtlarını tutmaktır.
-Liman Puantörü olarak görev yapan bayan personel bulunmamaktadır.

- TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu pozisyonları tercih edecek adayların yapacakları görevlere ilişkin açıklamalar şunlardır;

Memur pozisyonları için;

-Söz konusu “memur” pozisyonları tercih edecek adaylar “tartı memuru” olarak çalışacaklardır.
-TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş-dolu tartısı yapıldığından, ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.
-Bu  binalar,  TMO’nun  iştigal  alanına  giren  hububatın  hasat  dönemlerinde  geçici  olarak açılabilecek  alım  merkezlerinde  olabildiği  gibi,  üçüncü  şahıslardan  kiralanan  kantar  binalarında  da olabilir.
-Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.
-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.
 
Ambar Memuru pozisyonları için;

-Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar “Ambar memuru” olarak çalışacaklardır.

-Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek,

-Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak, işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak,

-Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, gibi işler görev sahası kapsamındadır.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan pozisyonlara yerleştirilecek adaylar  Bolvadin  İlçesinde yer  alan  Afyon Alkaloidleri  Fabrikasında  istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi uygulanmaktadır.

Özel Şart İstenen Kadrolarda Atanamama Tehlikesi

Yukarıda belirtilen kadrolara tercih yapan ve yerleştirilen adayların özel şartları taşımadıkları taktirde atamaları kesinlikle yapılmamaktadır. Adayların özel şartlara sahip kadroları tercih ederken bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmaları kendi yararlarına olacaktır. Çünkü merkezi atamalarda herhangi bir kadroya yerleşen ve atanamayan adayların diğer merkezi atamalarda tercih yapma şansı omayacaktır.

İstenilen Özel Belgelere Sahip Olmayanlar Dikkat!!

Adayların tercih edilen kadrolar için istenilen diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika  vb. diğer  belgelere, yerleştirme işlemine  son başvuru tarihi olan 25 KASIM 2015 tarihi itibariyle sahip olmaları mecburidir. KPSS 2015/2 tercihlerinde başvuru özel şartı istenen kadrolar
Yorumlar (1)
GİZEMM 4 yıl önce
arkadaslar yardmcı olablrmsnz bsey srucam Vanda 3 kadro var önlisans kadroları ordaki ntelklerin hepsine sahp olmamız gerekiyor 3173 3178 3179gibi
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 21 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:59
Öğle 13:05
İkindi 15:38
Akşam 18:00
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü