2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlandı.

KPSS HABERLERİ 21.02.2019, 13:19 21.02.2019, 21:07
1110
2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlandı.

KPSS Ön Lisans Sınavı, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. Sınavda toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak adayların KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır. Bu puan türü kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına yerleştirme yapılmaktadır. 2018 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran 801.095 adaydan 749.396’sı sınava girmiş ve 749.011 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir.

Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı olması kriterini sağlayamayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu, sınavı geçerli olan adaylar üzerinden hazırlanmıştır. 2018 KPSS Ön Lisans sınavında Genel Yetenek Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak hesaplanmıştır. Yapılan ayırt edicilik analizleri sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31; Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,35 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısı 0,85; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, sınavdaki soruların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinde yer alan soruların doğru cevaplanma ve boş bırakılma yüzdeleri belirlenmiştir. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP93 puan dağılımları incelendiğinde adayların KPSSP93 puanlarının 54,77 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Adayların KPSSP93 puanları mezun oldukları yıllara göre de değerlendirilmiştir. Ayrıca adayların puanları mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları üniversitelere göre değerlendirilmiş olup üniversitelere göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri verilmiştir.

KPSS Ön Lisans Sınavı, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır.

Sınava, üniversitelerin ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilmektedir. KPSS Ön Lisans, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Sınavda, 60’ar adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplama süresi 130 dakikadır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Şekil 1'de detaylı verilmiştir.

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar tespit edilmekte ve bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinde, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar, yapılacak hesaplamalara alınmamakta ve standart puan hesaplanmamaktadır. Buna göre bir adayın puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak adayların KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır. KPSSP93 puanı içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5’tir. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanmaktadır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her ikisinden de standart puanı hesaplanmış olması gerekir. Adayların ASP’leri kullanılarak ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS puanları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır. Böylece KPSSP93 puan türü için 100 üzerinden puan dağılımı elde edilmiş olur. B Grubu Kadrolara yerleştirme, ön lisans düzeyinde KPSSP93 puan türü esas alınarak yapılmaktadır. 

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları, B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanını kullanabileceklerdir.

2018 KPSS Ön Lisans Analizleri

2018 KPSS Ön Lisans, 4 Kasım 2018 tarihinde 95 sınav merkezinde uygulanmıştır. Sınava başvuran 801.095 adaydan 749.396’sı sınava girmiş ve 749.011 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan aday sonuçları üzerinden hazırlanmıştır.

2018 KPSS Ön Lisans’a katılan ve sınavı geçerli olan adayların mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları üniversitelere göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri EK 1’de verilmiştir.

Tablo 1’de 2018 KPSS Ön Lisans’taki testler ve alt testler için hesaplanan doğru cevap sayısı ortalaması, standart sapma, ham puan ortalaması, ortalama güçlük düzeyi ve ortalama ayırt edicilik düzeyi bilgileri verilmiştir.

2018 KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31 olarak hesaplanırken Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,35 olarak hesaplanmıştır.

Soru güçlük düzeyi, bir soruyu doğru cevaplayan adayların tüm adaylara oranı; testin ortalama güçlük düzeyi de testte bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölümü olarak tanımlanmaktadır (Ebel ve Fresbie, 1991; Linn ve Gronlund, 1995). Tablo 1’de görüldüğü üzere ortalama güçlük düzeyleri 0,18 ile 0,48 arasında değişmektedir. 2018 KPSS Ön Lisans’ta yer alan test ve alt testlerin içinde en yüksek ortalama güçlük düzeyi Sözel Bölüm ve Türkiye Coğrafyası alt testlerinde, en düşük ortalama güçlük düzeyi ise Sayısal Bölüm alt testindedir. Adayların Sayısal Bölümdeki doğru cevaplama oranlarının diğer alt testlere göre daha düşük olduğu görülmektedir.

Genel Yetenek Testinde 30’ar sorudan oluşan Sözel Bölüm ve Sayısal Bölüm alt testleri için hesaplanan ham puan ortalamalarının birbirinden farklı değerlere sahip olduğu görülmektedir. Adaylar Genel Yetenek Testi içinde Sayısal Bölüme göre Sözel Bölümde daha yüksek başarı göstermiştir.

Genel Kültür Testini oluşturan alt testlerin soru sayıları birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama güçlük düzeylerine göre karşılaştırıldığında, adayların Türkiye Coğrafyası alt testinde diğer alt testlere göre daha yüksek başarı gösterdiği görülmektedir. Tarih alt testi ise 0,30 ortalama güçlük düzeyi ile Genel Kültür Testinde adayların en çok zorlandığı alt testtir.

Soru ayırt ediciliği ise bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır (Baykul, 2010; Cohen ve Swerdlik, 2010; Özçelik, 1992). Testin ortalama ayırt edicilik düzeyi, testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin ortalamasıdır (Urbina, 2014). Testteki soruların ayırt edicilik değeri 0,30 ve üzeri olması, soruların ayırt edicilik değerinin yeterli olduğunu göstermektedir (Crocker ve Algina, 2008). Alt testlerde bulunan soruların ortalama ayırt edicilik düzeyleri 0,33 ile 0,51 arasında değişmektedir. Elde edilen bu verilere bakıldığında tüm alt testlerdeki soruların ayırt edicilik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Türkiye Coğrafyası ve Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular alt testlerinin ortalama ayırt ediciliklerinin görece diğer alt testlere göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.

Test puanlarının güvenirliği; o testte yer alan bütün maddelerin ölçmek istediği değişkeni ölçebilmesi, soruların bir bütün hâlinde tutarlı bir ölçme yaptığının göstergesi olarak kabul edilmektedir (Cronbach, 1951; Kuder ve Richardson, 1937; Lord, 1955). Testler için 0,70 ve üzerindeki iç tutarlık korelasyon katsayısı yeterli düzey olarak kabul edilmektedir (Turgut ve Baykul, 2015; Özçelik 1992; Urbina, 2014). Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısı 0,85; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir.

2018 KPSS Ön Lisans KPSSP93 Puan Dağılımı EN ÇOK 60-69 PUANLARI ALINDI

Sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. 2018 KPSS Ön Lisans’ta sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan adayların KPSSP93 puan dağılımları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 14’te sunulmuştur. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 üzerinden elde edilen adayların KPSSP93 puanları 54,77 ile 100 aralığında değişmektedir. KPSSP93 puan türü için 100 tam puan alan 1 aday bulunmaktadır. Şekil 14’te görüldüğü gibi adayların puanları 60-69 puan aralığında yoğunlaşmıştır.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-4°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:57
Öğle 13:05
İkindi 15:41
Akşam 18:04
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü