2014 Yılı Atama Yapılacak Kurumlar Listesi

2014 yılına ait atama rakamları belli oldu.

KPSS HABERLERİ 27.03.2014, 23:08 27.03.2014, 23:08
2014 Yılı Atama Yapılacak Kurumlar Listesi

2014 yılına ait atama rakamları belli oldu. İşte bu rakamlara göre 2014 yılında kpss ile memur alımı yapacak olan kurumların listesi...

 

NOT: DPB, 25 bin 800 açıktan atama izninin sadece 1.824 adedini kurumlara dağıttı. Geriye 23 bin 976 açıktan atama izni...


2014 yılına ait atama rakamları belli oldu. İşte bu rakamlara göre 2014 yılında kpss ile memur alımı yapacak olan kurumların listesi... NOT: DPB, 25 bin 800 açıktan atama izninin sadece 1.824 adedini kurumlara dağıttıGeriye 23 bin 976 açıktan atama izni kalmıştır. Bu geriye kalan iznin dağıtımı daha sonra yapılacaktır.2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin yazı;BAŞBAKANLIK MAKAMINA13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altma alınmıştır.Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;a) 02/01/2014 tarihli OLUR lan ile verilenlerin düşülmesi sonucunda kalan (25.800) adet atama izin sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,c) 2013 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2013 tarihi itibarıyla;- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,ve 2013 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2013 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2014 yılında tamamlanabilmesi,ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2014 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak SınavlarHakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti,-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.


(I) SAYILI CETVEL

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

1

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

15

2

YARGITAY BAŞKANLIĞI

15

3

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

15

4

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

15

5

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

15

6

ADALET BAKANLIĞI

30

7

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

30

8

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

30

9

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

30

10

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

75

11

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

30

12

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

30

13

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

30

14

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

30

15

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

30

16

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

20

17

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

30

18

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

30

19

EKONOMİ BAKANLIĞI

30

20

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

30

21

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

30

22

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

30

23

KALKINMA BAKANLIĞI

30

24

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

30

25

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

15

26

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

15

27

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

28

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

15

29

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

15

30

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

15

31

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

15

32

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

15

33

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

15

34

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

35

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

36

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

37

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

15

38

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

15

39

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.

3

40

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

41

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

15

42

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

15

43

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

15

44

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

3

45

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

3

46

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

3

47

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

3

48

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

3

49

T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

50

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

5

51

Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

52

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

53

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

54

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

55

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

56

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

57

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

58

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

59

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

60

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

15

61

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

15

62

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

15

63

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

64

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

10

65

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

15

66

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

10

67

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

15

68

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

10

69

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

10

70

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

10

71

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

72

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI

15

73

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

15

74

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

75

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

76

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK

5

77

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

78

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

10

79

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

5

2

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

5

3

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

5

4

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

5

5

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

5

6

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

5

7

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

5

8

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

5

9

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

5

10

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

5

11

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

5

12

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

5

13

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

5

14

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5

15

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

5

16

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

5

17

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

5

18

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5

19

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

5

20

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

5

21

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

5

22

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

5

23

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

5

24

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

5

25

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

5

26

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

5

27

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

28

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

5

29

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

5

30

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

5

31

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

5

32

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

5

33

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

5

34

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

5

35

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

5

36

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

5

37

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

5

38

EGE ÜNİVERSİTESİ

5

39

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

5

40

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

5

41

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

42

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

5

43

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

5

44

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

5

45

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

5

46

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

5

47

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

5

48

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5

49

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

5

50

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

5

51

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

5

52

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

5

53

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

5

54

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

5

55

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

5

56

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

5

57

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

5

58

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

59

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

5

60

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

5

61

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5

62

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

5

63

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

5

64

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

5

65

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

66

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

5

67

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

5

68

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

5

69

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

5

70

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

5

71

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

5

72

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

5

73

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

5

74

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5

75

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

5

76

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

5

77

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

5

78

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

5

79

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

5

80

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

5

81

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

5

82

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

5

83

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

5

84

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

5

85

ORDU ÜNİVERSİTESİ

5

86

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

87

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

5

88

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

5

89

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

5

90

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

5

91

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

5

92

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

5

93

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

5

94

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

5

95

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

5

96

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

5

97

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

5

98

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

5

99

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

5

100

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

5

101

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

5

102

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

5

103

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

104

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

5

 


Liste bu şekilde. Atamaların Herkes İçin Hayırlı Olması Ümidiyle...


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü