Maliye Personellerini İlgilendiren Önemli Kararlar 17 Mayıs Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan kamu personellerini yakından ilgilendiren kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAMU PERSONELİ 17.05.2018, 08:57
513
Maliye Personellerini İlgilendiren Önemli Kararlar 17 Mayıs Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı personellerini yakından ilgilendiren önemli kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar şu başlıklarla duyruldu:

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİKLERİN İÇERİKLERİ

Yayımlanan yönetmeliklerde personeller ile ilgili önemli değişikliklere yer verildi.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde ve beşinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu” (Ek-3) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Eki için tıklayınız

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “yazılı sınavı” ibaresi “yazılı sınav ile ilgili birimce ya da Personel Genel Müdürlüğünce yapılan sözlü sınavı”, (m) bendinde yer alan “yazılı sınavı” ibaresi “yazılı sınav ile sınavı düzenleyen birimce yapılan sözlü sınavı” ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Sözlü sınav: Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacak personele yönelik olarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi çerçevesinde yapılan sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesi çerçevesinde yapılan sınavı ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/A maddesi çerçevesinde yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “web sayfasında” ibaresi “resmi internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Yazılı sınav;

a) Personel Genel Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınarak merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

b) Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yapılabilir ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınavı düzenleyen merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmetinin bulunması ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşıması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A ve 24/B maddeleri eklenmiştir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 24/A – (1) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık tarafından resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) Sınavın başka kuruma yaptırılması halinde Personel Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarını, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden iki iş günü içinde başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birime veya defterdarlığa gönderir.

(3) Sınav kurulu, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç iş günü içinde resmi internet sitesinde yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav ve duyurusu

MADDE 24/B – (1) Sözlü sınava ilişkin duyuru, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce yazılı sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık resmi internet sitesinde yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(3) Sözlü sınav, adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel kültürü ve genel yeteneğinin,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı puanı

MADDE 25 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır.

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler, sınav ilanında yer verilmesi halinde ilan edilen sayı kadar adayı da yedek olarak belirleyebilir ve sözlü sınavın bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde resmi internet sitesinde yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınav sonuçları, merkez veya taşra teşkilatında yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(7) Sınav sonuçları, aynı birim ve aynı düzey unvan için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41/I maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir” ibaresi “verilen puanlar tutanağa geçirilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 44/A maddesi eklenmiştir.

Üst görevlere hazırlama

MADDE 44/A – (1) Bakanlık personelinin hizmet içinde yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kursunun giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

(2) Giriş sınavına başvuruda aranacak şartlar, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınav komisyonu ile sınav ve eğitime ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-4°
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü