İŞKUR: İş ve Meslek Danışmanına İhtiyacımız Var

İŞKUR’un 8. Olağan Genel Kurul toplantısında istihdamla ilgili olarak İş ve Meslek Danışmanı sayısının arttırılması gerektiği kararı alındı. İMD’lilerse alımlara dair umutlarını korumak istiyorlar.

KAMU PERSONELİ 14.11.2015, 14:25 16.11.2015, 12:01
19424
İŞKUR: İş ve Meslek Danışmanına İhtiyacımız Var
Kpsscafe.com.tr- İŞKUR’un 8. Olağan Genel Kurul toplantısında istihdamla ilgili olarak İş ve Meslek Danışmanı sayısının arttırılması gerektiği kararı alındı. İMD’lilerse alımlara dair umutlarını korumak istiyorlar. 

2015’te İŞKUR Personel Alacaktı!

Yaklaşık 11 ay önce İŞKUR Genel Müdürü Nusret YAZICI, 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla 8 bin 436 olan İŞKUR’un personel sayısının 2015 yılı içerisinde 12 bine çıkarılmasını hedeflediklerini; Maliye Bakanlığı ile personel sayısının artırılmasına dair görüşmelere başlandığını, bütçenin ve mali imkanların uygun olduğu en kısa sürede bu personel sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtmişti. 2015 yılı da tamamlanmak üzere İŞKUR henüz bir personel alımı yapmadı. Sertifika almış binlerce İş ve Meslek Danışmanı müjdeli haber beklemektedir. Atama bekleyen adaylara atama planlaması ve takviminin duyurulması, sertifika yetkilerine düzenleme getirilmesi faydalı olacaktır. 

İŞKUR 8. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI 

1. Ulusal ekonomi politikası, ekonominin katma değer ve istihdam yaratma gücünün artırılmasını esas almalı, yapılacak her türlü yasal düzenlemede istihdama olası etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. 

2. Kısa, orta ve uzun vadeli istihdam politikalarının görüşüleceği bir “İstihdam Şurası” toplanmalıdır. 

3. İşsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak ve insan onuruna yakışır nitelikli işler yaratacak; hedef grup, sektör, bölge odaklı verimli istihdam stratejileri, bütüncül politikalar temel alınarak izlenmelidir. 

4. Yatırım ve istihdama ilişkin bürokratik süreçlerin azaltılmasına devam edilmeli, e-devlet uygulaması ve kamu kurumları arasında veri paylaşımı geliştirilmelidir. 

5. Türkiye işgücü piyasasını farklı yönlerden etkileyebilecek ve kurum/kuruluşlarca hazırlanan Strateji belgeleri, Ulusal İstihdam Stratejisi ile uyumlu ve sosyal taraflarla işbirliği içerisinde uygulanmalıdır. 

6. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun kullanılmalı, fon kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alternatif yöntemler araştırılmalıdır. 

7. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı, ödenek süresi ve miktarı, prim ödeme süreleri ve ödenen primlerle doğru orantılı olarak artırılmalıdır. 

8. İşsizlik sigortası prim oranı tüm kesimlerde oransal olarak düşürülmelidir. 

9. İşsizlik ödeneği alanların işe dönüş süreleri kurumsal desteklerle kısaltılmalıdır. 

10. İstihdam üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin azaltılmasına devam edilmeli, bu yükler programlı bir şekilde OECD ortalamasına indirilmelidir. 

11. Üretim sektörlerine yönelik teşvik ve kredi politikalarında “istihdam temelli” yaklaşım izlenmeli, teşviklerde bölgesel ve sektörel istihdam farklılıkları tüm düzenlemelerde dikkate alınmalı, geri kalmış bölgelerde girişimcilik desteklenmelidir. 

12. Sigorta primlerini düzenli ödeyen ve yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işverenlere ilave istihdam teşvikleri uygulanmalı, istihdam teşvikleri tüm bölgeleri kapsayacak şekilde ve sürekli hale getirilmelidir. 

13. İşgücüne ve istihdama katılımın artırılması amacıyla başta dezavantajlı kişi ve gruplar olmak üzere işsizlerin kendi işlerini kurmalarını teşvik edici finansal destek mekanizmaları geliştirilmeli ve pilot uygulamalarla sonuçları değerlendirilmelidir. 

14. İşletmelerin ve çalışanların mesleki eğitime daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacak teşvik yöntemleri başarılı uygulama örnekleri dikkate alınarak geliştirilmeli, özel sektörün mesleki eğitim kurumu açmasını özendirecek ve kolaylaştıracak yasal ve idari tedbirler alınmalıdır. 

15. Hayat Boyu Öğrenme süreçleri teşvik edilerek, etkin bir mesleki rehberlik ve danışmanlık sistemi geliştirilmeli, İŞKUR bünyesinde tüm tarafların katılımı ve işbirliği ile “Ulusal Forum” oluşturulmalıdır. 16. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebinin karşılanabilmesi için, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar olan tüm süreç bir bütün olarak ele alınmalı; eğitim politikası, bilgi ekonomisinin ihtiyaçlarına odaklanarak ekonomiyle entegrasyon temelinde ve iş dünyası ile işbirliği halinde uygulanmalıdır. 

17. İstihdam-mesleki yeterlilik-mesleki eğitim bağlantıları güçlendirilmeli, kamusal mesleki eğitim hizmetleri tek çatı altında birleştirilerek ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon geliştirilmelidir.  

18. İşgücü piyasası ve işletmeler için önemi giderek artan “yeşil işler”de var olan ve ortaya çıkacak mesleklerdeki gelişmeler dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitimde uygun programlar hayata geçirilmelidir. 

19. Eğitim sistemi, ulusal ve yerel düzeyde yapılan “İşgücü Piyasası Araştırması” ışığında yapılandırılmalı, analizlerin sonuçları Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde her il için hazırlanacak “İl İstihdam” ve “İl Mesleki Eğitim” politikalarının temelini oluşturmalıdır. 

20. İşgücü piyasası analizleri sektörler ve ilgili taraflarla düzenli olarak paylaşılmaya devam edilmelidir. 21. İşgücü piyasası analizleri ile öne çıkan yerel, bölgesel ve sektörel veriler ışığında yerel dinamikleri harekete geçirecek bölgesel ekonomik politikalarla uyumlu istihdam politikaları uygulamaya konulmalı, işgücü piyasasındaki bölgelerarası eşitsizlikler azaltılmalıdır. 

22. Beşeri sermayeyi nitelik yönüyle güçlendirmek için; bireylerin işgücü piyasasındaki değişime uyum sağlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yeni bilgi ve teknolojilerin kullanıcısı olma süreci aktif işgücü piyasası programları ile desteklenmelidir. 

23. Aktif işgücü piyasası programları işgücü piyasasının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda müfredat, uygulama alanı, hedef gruplar dikkate alınarak uluslararası uygulamalar ve gelişmeler çerçevesinde çeşitlendirilmeli, programların etkinliğini ve verimliliğini izlemeye yönelik mekanizma geliştirilmelidir. 24. İşgücü piyasasına girişte en önemli engellerden biri olan “mesleksizlik”le mücadelede sanayi sektörü başta olmak üzere lokomotif sektörlerde işverenlere arzu ettiği nitelikli işgücünü temin noktasında destek sağlanmalıdır. 

25. Aktif işgücü piyasası programları kapsamında, öncelikli olarak tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere, ulusal meslek standartları (UMS), ulusal yeterlilikler (UY) ve yeterlilik birimlerine dayalı mesleki eğitim programları düzenlenmeli ve eğitimi tamamlayan kursiyerlerin sınav ve belgelendirme faaliyetleri yetkili kurum ve kuruluşlarca yürütülmelidir. 

26. “Ulusal İstihdam Stratejisi”nin bir parçası olarak “Ulusal Kadın İstihdamı”, “Ulusal Genç İstihdamı” ve “Ulusal Engelli İstihdamı” politikaları geliştirilmeli, eylem planları ile yürütülmelidir. 

27. Kadınların, gençlerin, uzun süreli işsizlerin ve engellilerin nitelikli işlere erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla; danışmanlık hizmetlerine, aktif işgücü piyasası programlarına ve nihayetinde istihdama kolaylıkla ulaşmaları sağlanarak işgücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılmalıdır. 

28. Kadın girişimciliği; eğitim, danışmanlık ve finansal açıdan güçlü kurumsal mekanizmalarla desteklenmelidir. 

29. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik politikalar oluşturulması ve faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili “ILO Sözleşmeleri” ve “AB Direktifleri” göz önünde bulundurularak işçi, işveren, merkezi ve yerel yönetimler ile STK'lar arasında işbirliği geliştirilmelidir. 

30. Genç istihdamını teşvik etmek üzere mesleki eğitim ve staj programları desteklenmeli, ücret vb. sorunlara bütüncül yaklaşım geliştirilmelidir. 

31. Gençlerin işgücü piyasası ile ilgili daha hızlı ve etkili bilgi edinmelerini sağlayan istihdam fuarı ve kariyer günü gibi etkinlikler çeşitlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

32. Engelli istihdamında başarılı sonuçlar sağlayan ve uluslararası uygulamaları olan destekli istihdam yöntemi hayata geçirilmeli, engelli bireylerin kayıtdışı çalışmalarını önlemeye yönelik tedbirler geliştirilmelidir. 

33. Kamu ve özel sektördeki boş engelli kadroları teşvik edici/özendirici mekanizmalarla doldurulmalıdır. 

34. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek verilmelidir. 

35. Aktif yaşlanmayı destekleyici, yaşlı nüfusa yönelik istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan uygulamalar hayata geçirilmelidir. 

36. Toplumun refah seviyesinin artırılması için istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam seviyesine ulaşma noktasında İŞKUR faaliyetleri çeşitlendirilerek, niteliği artırılmalıdır. 

37. İŞKUR'un fiziki, mali ve insan kaynakları kapasitesi ile teknolojik altyapısı nitelik ve nicelik bakımından güçlendirilerek Kurumun tanınırlığı ve erişilebilirliği artırılmalıdır. 

38. İş ve meslek danışmanı sayısı artırılmalı, danışmanlık hizmetlerinin daha nitelikli olmasını sağlayacak hizmet içi eğitim modülleri uygulanmalıdır. 

39. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları etkinleştirilmeli, kurumsal kapasiteleri artırılmalı, Kurul çalışmalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar iyileştirilmelidir. 

40. Sosyal yardım sistemi ile işgücü piyasası arasında; koordinasyona dayalı, çalışabilir durumda olanların üretken duruma geçirilmesine yönelik çalışmalar geliştirilerek, teşvik edici/zorlayıcı yönleri bulunan etkin bir mekanizma oluşturulmalıdır. 

41. Kayıt dışı istihdam ile mücadele çerçevesinde Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunanların mesleki beceri ve yeterliliklerini potansiyellerine en uygun alanlarda değerlendirebilecek ve yabancı girişimciliğini teşvik edecek politikalar geliştirilmelidir. 

42. Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları ile beraberindeki aile bireylerinin yaşam ve eğitim koşulları iyileştirilmeli, denetim mekanizmasının etkinleştirilmesi yoluyla bu kişilerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır. 

43. Güvenceli esneklik biçimlerinin uygulanma şartları sosyal taraflarla istişare edilerek belirlenmelidir. 44. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla iyi uygulamalar çerçevesinde pilot çalışmalar ve projeler gerçekleştirilerek İŞKUR’un sunduğu hizmetler geliştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. 

45. 2015-2018 Dönem Başkanlığı İŞKUR tarafından yürütülecek olan Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) bünyesinde, üye ülkeler arasında işgücü piyasasına yönelik kapsamlı ve çok yönlü yaklaşımlar geliştirilerek, daha çok ve nitelikli istihdam için uluslararası bilgi/deneyim değişim platformu oluşturulmalıdır. 

46. Avrupa Birliği mâli kaynakları kapsamında; özel politika gerektiren bireylerin istihdamının ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi, politika yapma ve uygulama kapasitesinin arttırılması, bilgi değişimi, girişimcilik, sosyal içerme ve insana yakışır işlerin teşvik edilmesi konularında kurum/kuruluşlarla işbirliği halinde projeler geliştirilmelidir

Yorumlar (47)
sevim 4 yıl önce
işsiz iş ve meslek danışmanları artık atanmak istiyor 3 yıldır atama yapılmadığı ve sertifika verilmeye devam ettiği için binlerce işsiz iş ve meslek danışmanı yaratılmıştır.
Yetkililerimizin artık sesimizi duymalarını istiyoruz.
fatos 4 yıl önce
Artik bizimde sesimi duyulsun is ve meslek danismanlari atansin...
emre 4 yıl önce
İşsizliğin hala kronik bir vaka olduğu ulkemizde bu sorunun çozumu için geliştirilen alan kendi içinde 10 bin işsiz iş ve meslek danışmanı yarattı surekli sınavlar yapılıyor birtane yetkilide çıkıp bu durumu planlamıyor sayı çığ gibi artıyor yazık gunah!
işsiz imd 08 4 yıl önce
sayımız artık 20 bin olmuştur ha bire sınav yapıyorlar.
Özlem 4 yıl önce
İnşAllah bu kararı uygularlar ve bu çile biter
Deniz Özsoy 4 yıl önce
İşsiz İŞ ve MESLEK DANIŞMANI sorunu bir an evvel çözülmelidir. Sayısı 15 bine yükselen bu insanların sorunun çözülmesi ülkemizde işsizliğin çözümü yolunda sadece bürokratik kararlarla değil alanda çözüm anlamı taşımaktadır. Ülkemizle aynı nüfusa sahip Almanya'da 100 bin İş ve Meslek Danışmanı bulunmakta olup ülkemizde ise bu sayı sadece 3800'dür. Bu sorunun çözümü aynı zamanda uyum süreci içinde atılmış bir adımdır. Mevcut istihdam stratejisiyle atanmış İş ve Meslek Danışmanlarının iş yükü artmıştır ve verimlilik için yeni İş ve Meslek Danışmanlarının istihdam edilmesine ihtiyaç vardır.
SAT 4 yıl önce
15 BIN DEN FAZLA İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ATAMA BEKLIYOR.İŞSİZLİK ALMİŞ BAŞINI GİDİYOR.HİÇ ATANAMAYAN İŞ VE MESLEK DANIŞMANI OLUR MU?
leyla 4 yıl önce
artık son bulsun bu umutsuzluğumuz iş ve meslek danışmanları sayısı her geçen gün artmakta alımsa yok lütfen artık bu çile bitsin atamamız olsun
YUSUF ÖZAY 4 yıl önce
İŞ ve MESLEK DANIŞMANLARININ işsizlik çilesi bir an önce çözülmelidir. Yaklaşık 15 bin olan bu insanların sorunun çözülmesi demek ülkemizde işsizliğin çözümü demektir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:57
Öğle 13:05
İkindi 15:41
Akşam 18:04
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü