Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 Yılı Yer Değişikliği Başvuruları 9 Nisan'da Başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 Rotasyon duyurusu yayımlandı. Başvurular 9 ile 24 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak.

KAMU PERSONELİ 05.04.2018, 12:28
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 Yılı Yer Değişikliği Başvuruları 9 Nisan'da Başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 yılı Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri için başvuru işlemleri başladı. Bakanlık'tan yapılan resmi duyuruda yer değişikliği başvuruların 9 ile 24 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtilirken , "Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018 - 27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülü üzerinden yapacaktır." ifadelerine yer verildi.  Bakanlık tarafından paylaşılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Konu : 2018 yılı Yer Değiştirme Ataması

DAĞITIM YERLERİNE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde "Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlarher yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarih ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunan personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup, bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımıza tahsis ve vizeli şahsa bağlı (Ş) kadrolarda, özelleştirme (Ö) kadrolarında görev yapanlar ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanlar tercihi içeren ıslak imzalı dilekçesini il müdürlüğü aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde değerlendirilecektir.

2018 yılı Genel Atama Döneminde bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak personelin tercih edebileceği unvanları gösteren listeler ile başvuru şekli, süresi ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususları içeren duyuru metni ekte gönderilmiştir.
Konunun tüm personele (kanuni izin/rapor kullanmakta olan personel dahil) tebliğ edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Mustafa KARAMAN Bakan a. Müsteşar Yardımcısı
2018 YILI GENEL ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin 10, 11 ve 22 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin bu maddeler başta olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

Yönetmeliğin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde "Bulunduğu bölge

veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (...) dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir. Atama sonuçları, Bakanlık internet sayfasında duyurulur." hükmü yer almaktadır.

A- 2018 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen kurallara göre hareket edeceklerdir.

1) Başvurular 09/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında en fazla on tercih yapılarak alınacaktır.

2) Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenmiş, Merkez Teşkilatı da 1 inci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır.

3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2018 yılının 15 Eylül tarihi baz alınarak hesaplama yapılacak, bu tarihe kadar bulunduğu yerin süresini tamamlayacak olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir.

4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel aynı hizmet bölgesi veya alt bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

6) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin farklı talepleri kesinlikle işleme alınmayacaktır.

7) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi, becayiş veya açıktan ve naklen atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere, disiplin sonucu atananlar ise ayrılmış olduğu ile üç yıl süre ile atama talebinde bulunamayacak olduğundan bu şekilde tercih yapacak personelin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

8) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeye dikkat edeceklerdir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananların olması halinde; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyen eşlerin talepleri, birbirlerine tabiiyetleri sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre belirlenerek, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla değerlendirilecektir. Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamayacaklardır.

9)Genel atama döneminde isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihte bulunarak atamaları yapılan personelin atama onayları çıktıktan sonra personelin sadece eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla değerlendirmeye alınacak; atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmayacak, çıkan atamalar iptal edilmeyecektir.

10) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. İlan edilen kadro ve il haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Yer değiştirme talepleri sadece iller arasında yapılacak olup il içi yer değişikliği talepleri yapılmayacaktır. Yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Şahsa bağlı kadrolar (Ş), özelleştirme kadrolarında (Araştırmacı) (Ö) ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanların en fazla beş tercihi içeren ıslak imzalı dilekçesini il müdürlüğü aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.

12) Puanlarında eksik olduğunu düşünen personel il müdürlükleri personel birimlerine başvurarak düzeltilmesini isteyebilecektir.

B- Atama Tercihlerinin Yapılması Esnasında İzlenecek Prosedür

1) Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülü üzerinden yapacaktır.

2) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. Bilgisayar yazılımına bu konuda kontroller konulmuş olup personelin durumuna aykırı tercih yapmasına otomatik olarak imkan verilmeyecektir. Buna rağmen yanlış tercih yapıldığının sonraki kontrollerde ortaya çıkması halinde ilgili personel birimi aracılığı ile uyarılarak yeniden durumuna uygun tercihleri alınacaktır.

3) Tercihler yapılırken Personel Yönetim Sisteminde "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülüne girilerek sol panelde başvuru yapacak personel bilgisi girildikten sonra sorgula butonuna tıklanarak, tercih yapacak personel seçildikten sonra "yeni başvuru" butonu tıklanmak suretiyle giriş işlemi yapılabilecektir.

Sistem tarafından getirilen seçilen personele ait görev yeri ve hizmet süresi bilgisinin teyidi yapıldıktan sonra "Başvuru Bilgilerimi Kaydet" butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilerek personel tercihlerini yapacaktır.

4) Tercih yapma işlemi merkez tarafından onaylandıktan sonra aktif olacaktır. Adaylar, başvuru modülünde yer alan puanlamaya esas bilgilerini dikkatlice incelendikten sonra bilgilerde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığını kabul ediyorlarsa "Nakil Formu İl Onaylı Nüshası" butonunu kullanarak çıktısı alınıp Merkez Teşkilatında görev yapan personelin birim amirine, Taşra teşkilatında görev yapan personelin İl Müdürlüğüne onaylatıp kendisi de imzalayacaktır.

5) Başvurular Personel Dairesi Başkanlığına PYS üzerinden iletileceğinden, personelin tercihlerini gösteren başvuru çıktısının bir nüshası bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Personel Dairesi Başkanlığına evrak gönderilmeyecektir.

KPSSCAFE - ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:48
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Bursaspor 14 23
5. Fatih Karagümrük 15 23
6. Ümraniye 14 22
7. Keçiörengücü 14 22
8. Menemen Belediyespor 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. Everton 16 17
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 17 28
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 16 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü