Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 Yılı Yer Değişikliği Başvuruları 9 Nisan'da Başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 Rotasyon duyurusu yayımlandı. Başvurular 9 ile 24 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak.

KAMU PERSONELİ 05.04.2018, 12:28
1616
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 Yılı Yer Değişikliği Başvuruları 9 Nisan'da Başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 yılı Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri için başvuru işlemleri başladı. Bakanlık'tan yapılan resmi duyuruda yer değişikliği başvuruların 9 ile 24 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtilirken , "Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018 - 27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülü üzerinden yapacaktır." ifadelerine yer verildi.  Bakanlık tarafından paylaşılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Konu : 2018 yılı Yer Değiştirme Ataması

DAĞITIM YERLERİNE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde "Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlarher yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarih ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunan personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup, bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımıza tahsis ve vizeli şahsa bağlı (Ş) kadrolarda, özelleştirme (Ö) kadrolarında görev yapanlar ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanlar tercihi içeren ıslak imzalı dilekçesini il müdürlüğü aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde değerlendirilecektir.

2018 yılı Genel Atama Döneminde bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak personelin tercih edebileceği unvanları gösteren listeler ile başvuru şekli, süresi ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususları içeren duyuru metni ekte gönderilmiştir.
Konunun tüm personele (kanuni izin/rapor kullanmakta olan personel dahil) tebliğ edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Mustafa KARAMAN Bakan a. Müsteşar Yardımcısı
2018 YILI GENEL ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin 10, 11 ve 22 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin bu maddeler başta olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

Yönetmeliğin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde "Bulunduğu bölge

veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (...) dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir. Atama sonuçları, Bakanlık internet sayfasında duyurulur." hükmü yer almaktadır.

A- 2018 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen kurallara göre hareket edeceklerdir.

1) Başvurular 09/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında en fazla on tercih yapılarak alınacaktır.

2) Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenmiş, Merkez Teşkilatı da 1 inci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır.

3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2018 yılının 15 Eylül tarihi baz alınarak hesaplama yapılacak, bu tarihe kadar bulunduğu yerin süresini tamamlayacak olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir.

4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel aynı hizmet bölgesi veya alt bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

6) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin farklı talepleri kesinlikle işleme alınmayacaktır.

7) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi, becayiş veya açıktan ve naklen atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere, disiplin sonucu atananlar ise ayrılmış olduğu ile üç yıl süre ile atama talebinde bulunamayacak olduğundan bu şekilde tercih yapacak personelin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

8) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeye dikkat edeceklerdir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananların olması halinde; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyen eşlerin talepleri, birbirlerine tabiiyetleri sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre belirlenerek, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla değerlendirilecektir. Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamayacaklardır.

9)Genel atama döneminde isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihte bulunarak atamaları yapılan personelin atama onayları çıktıktan sonra personelin sadece eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla değerlendirmeye alınacak; atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmayacak, çıkan atamalar iptal edilmeyecektir.

10) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. İlan edilen kadro ve il haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Yer değiştirme talepleri sadece iller arasında yapılacak olup il içi yer değişikliği talepleri yapılmayacaktır. Yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Şahsa bağlı kadrolar (Ş), özelleştirme kadrolarında (Araştırmacı) (Ö) ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanların en fazla beş tercihi içeren ıslak imzalı dilekçesini il müdürlüğü aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.

12) Puanlarında eksik olduğunu düşünen personel il müdürlükleri personel birimlerine başvurarak düzeltilmesini isteyebilecektir.

B- Atama Tercihlerinin Yapılması Esnasında İzlenecek Prosedür

1) Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülü üzerinden yapacaktır.

2) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. Bilgisayar yazılımına bu konuda kontroller konulmuş olup personelin durumuna aykırı tercih yapmasına otomatik olarak imkan verilmeyecektir. Buna rağmen yanlış tercih yapıldığının sonraki kontrollerde ortaya çıkması halinde ilgili personel birimi aracılığı ile uyarılarak yeniden durumuna uygun tercihleri alınacaktır.

3) Tercihler yapılırken Personel Yönetim Sisteminde "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülüne girilerek sol panelde başvuru yapacak personel bilgisi girildikten sonra sorgula butonuna tıklanarak, tercih yapacak personel seçildikten sonra "yeni başvuru" butonu tıklanmak suretiyle giriş işlemi yapılabilecektir.

Sistem tarafından getirilen seçilen personele ait görev yeri ve hizmet süresi bilgisinin teyidi yapıldıktan sonra "Başvuru Bilgilerimi Kaydet" butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilerek personel tercihlerini yapacaktır.

4) Tercih yapma işlemi merkez tarafından onaylandıktan sonra aktif olacaktır. Adaylar, başvuru modülünde yer alan puanlamaya esas bilgilerini dikkatlice incelendikten sonra bilgilerde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığını kabul ediyorlarsa "Nakil Formu İl Onaylı Nüshası" butonunu kullanarak çıktısı alınıp Merkez Teşkilatında görev yapan personelin birim amirine, Taşra teşkilatında görev yapan personelin İl Müdürlüğüne onaylatıp kendisi de imzalayacaktır.

5) Başvurular Personel Dairesi Başkanlığına PYS üzerinden iletileceğinden, personelin tercihlerini gösteren başvuru çıktısının bir nüshası bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Personel Dairesi Başkanlığına evrak gönderilmeyecektir.

KPSSCAFE - ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 06 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü