Tarım Kredi Kooperatifi Memur Alımı Yapıyor!..

Tarım Kredi Kooperatifi belirlediği şehirlerde Kontrolör yardımcısı olarak görevlendirmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. Tarım Kredi Kooperastifi resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan ilanın detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

Kalkınma Ajansları İlanları 01.08.2018, 21:15 01.08.2018, 22:06
11080
Tarım Kredi Kooperatifi Memur Alımı Yapıyor!..

Tarım Kredi Kooperatifi belirlediği şehirlerde Kontrolör ve Kontrolör yardımcısı olarak görevlendirmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. Tarım Kredi Kooperastifi resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan ilanın detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

Kontrolör Yardımcısı Giriş Sınavı İlanı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 8 (Sekiz) Kontrolör Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER:

  1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.
  2. Yazılı sınav 18.08.2018 günü saat 09.30'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00'da sınav salonuna alınacaklardır.
  3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Kontrolör Yardımcısı sayısının dört katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.)
  4. Adaylar yazılı sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontu veya çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.
  5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

e) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Kontrolörlük mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),

f) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

g) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

h) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (18.08.1988 tarihinden sonra doğanlar)

ı) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

i) Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,

j) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2017 yılı KPSS sonuçlarına göre, KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Kooperatifçilik

B) Ekonomi

a) Genel Ekonomi

b) Ekonomik Doktrinler

c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Teşekküller

f) İşletme Ekonomisi

C) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) Türk Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) Türk Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine İşlenen Suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların Açılması, Takibi Ve Resmi EvrakaAit Hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev, Yetki ve Kovuşturmaya Ait Hükümler)

D) Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)

F) Yabancı Dil ( İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)

II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti:

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Başvuru Formunda istenilen diğer belgelerle beraber Genel Müdürlüğümüze veya adresleri verilen Bölge Birliklerimizden birine şahsen yapabileceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) 2017 yılı KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç belgesi üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/ı maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

f) Adayın kendisi tarafından e-devlet şifresi ile UYAP'tan, hakkında açılmış dava olup olmadığına dair döküm

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Başvuru Merkezlerinde yaptırabileceklerdir.

17.07.2018 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru03.08.2018 günü saat 18.00'a kadardır.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 160 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 13.08.2018 tarihinde yayınlanacaktır.

Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına ait (TAREKSAV) ait 0626-53275801-5001 nolu hesaba (IBAN Numarası TR27 0001 0006 2653 2758 01 5001) yatırılacaktır. Sınav ücretini 18.08.2018 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu veya çıktısını sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların belgelerinin sahte olması veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçları www.tarimkredi.org.tr internet adresinde yayınlanarak ilan edilecektir.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 (Beş) yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Alım yapılacak Bölge Birlikleri için tıklayınız

Sınav başvurusu yapılacak yer ve adresleri için tıklayınız

Başvuru Formu için tıklayınız

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 01 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü