Türk-Alman Üniversitesi Kura ile Personel Alımı Yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapacak olan adaylar arasından Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura ile personel alımı yapılacağı açıklandı. Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi aktarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

İş-Kur İlanları 17.02.2020, 09:01 17.02.2020, 12:55
406
Türk-Alman Üniversitesi Kura ile Personel Alımı Yapacak!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura ile personel alım yapılacağı duyuruldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanında, "Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Sürekli İşçi alınacaktır. İlan İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İstanbul İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. " denildi.

Ayrıca yayımlanan personel alım ilanında, "Talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da üniversitemiz internet sitesinden (www.pdb.tau.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. Sözlü Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitemizin internet sitesinde ( www.pdb.tau.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.  Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.  Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.  Belgelerini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. " ifadekeri yer aldı.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KURA İLE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER (5 KİŞİ)

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 3- Başvuru şartlarının 7 inci maddesine göre Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. 4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter kurasına katılacakların isim listesi 26.02.2020 günü (www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurularda yayınlanacaktır. 2- Noter kura çekimi 28.02.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde Beykoz 1. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir. 3- İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 4- Kura sonucu belirlenen adaylar (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KURA İLE PERSONEL ALIMI  BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi, kura sonucu belirlenen adayların (www.pdb.tau.edu.tr ) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir. Hazırlaması gereken tüm belgeleri “Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı K:3 - İdari Personel (Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz/İSTANBUL)” odasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (http://www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi. 2- (2) Adet Vesikalık fotoğraf. 3- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 4- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge. 5- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.) 6- Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 1- Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal internet (http://www.pdb.tau.edu.tr) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 2- Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. 3- Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.pdb.tau.edu.tr) ilan edilecektir. 4- Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. İlanen duyurulur.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KURA İLE PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 04 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü