Mersin Üniversitesi Daimi Personel Alımı Yapıyor! Temizlik ve Güvenlik...

Mersin üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılan duyuru ilanında Mersin üniversitesi rektörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi ve güvenlik personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

İş-Kur İlanları 13.03.2020, 00:13 13.03.2020, 00:46
445
Mersin Üniversitesi Daimi Personel Alımı Yapıyor! Temizlik ve Güvenlik...

Mersin üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılan duyuru ilanında Mersin üniversitesi rektörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu  (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi ve güvenlik personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Mersin üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılan duyuru ilanında " Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18-30 yaş arasında olmak,

3) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen mezuniyetlerde olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını

tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan

eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,

kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da

kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına

uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun

olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak.

12) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

13) Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde

vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

14) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı

sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri

Üniversite idaresince sonlandırılacaktır.

15) Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru

yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

16) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından

çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi

sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze

yönlendirilen adaylar Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak

"Evrak İnceleme Komisyonu" tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek

mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Mersin Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır.

17) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün

duyurular https://www.mersin.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden

yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat

yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz Personel

Daire Başkanlığının web sayfasında "Duyurular" başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı

gün hariç, takip eden 5 (Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır.

18) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar "Mülakat

Komisyonu" tarafından sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak olup, başarılı

bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve yedek listeleri

20. maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.

19) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

20) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere

davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde davete icabet

etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı

usul ile davet edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları

sağlayan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen

veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ : 16.03.2020 - 20.03.2020

KURA TARİHİ / SAATİ : 27 Mart 2020 Cuma (Saat: 10.00)

KURA YERİ : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür

Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede

yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde

yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura

çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı

kadar 2 (İki) ayrı liste halinde eşit sayıda adayı içeren İŞ-KUR listesi oluşturulacaktır. Söz konusu

liste, Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve

tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (http://pdb.mersin.edu.tr/) "Duyurular" kısmından ilan

edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ:

Mülakat sınavına çağrılmaya hak kazanan adayların evrak komisyonunca incelenmek

üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri - zamanı, mülakat tarihi, yeri-saati ve

diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (http://pdb.mersin.edu.tr/) "Duyurular"

kısmından ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen

evrakı "Evrak İnceleme Komisyonu" na teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit

edilerek mülakata alınacak olanların listeleri, mülakat yeri ve tarihi ve saatini de içerir biçimde

Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Mülakatta bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli

işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş

sayısı kadar "Asil İşçi Aday Listesi" ve aynı sayıda "Yedek İşçi Aday Listesi" oluşturulacak ve

ilan edilecektir.

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ:

Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat

Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz

edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara

bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire

Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebilecekleri gibi, posta, kargo veya kurye ile de

gönderebilirler. Posta, kargo veya kurye ile gönderilen belgelerin eksikliklerinin tamamlanması

idarenin sorumluluğunda değildir. Herhangi bir eksiklik veya hukuki engel söz konusu değilse,

işe başlamaları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Kendi isteği ile işe başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların veya sonradan

başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından

sırası ile işe başlamak üzere çağrılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal

edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulacaktır.

Başvuru detayları için tıklayınız

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 05 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü