İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü Başvuru Sonuçları Ne Zaman? Sözlü Sınav Nasıl Olacak?

Müracaatlar  tamamlandıktan  sonra  Giriş  Sınavı  Komisyonu  tarafından  adayların  sınav modülü   üzerinden   sınav   ilanında   belirtilen   başvuru   şartlarını  taşıyıp   taşımadıkları   kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

Müracaatlar  tamamlandıktan  sonra  Giriş   Sınavı  Komisyonu  tarafından  adayların  sınav modülü   üzerinden   sınav   ilanında   belirtilen   başvuru   şartlarını   taşıyıp   taşımadıkları   kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde  (mesai  saatlerinde)  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığı  ile iletişime  geçerek  başvurusunun  reddedilmesine  neden  olan  bilgi  ve  belgeleri  elden,  faks  (0312 422  09  00)  numarası  veya  ([email protected])  e-posta  adresi  yoluyla  iletmek  zorundadır.  Aksi takdirde aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Başvurusu  kabul  edilen  adayların  merkez  veya  taşra  teşkilatında  tercih  ettikleri  il  ve pozisyon  unvanına  göre   lisans  mezunları  için  KPSSP  (3)  puan  türü,  ön  lisans  mezunları  için KPSSP (93) puan türü ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip  adaydan  başlanarak  puan  sıralamasına  tabi  tutulacak  olup,  sözleşmeli  boş  pozisyonların dağılımını  gösteren  Tablo-1  ve  Tablo-2’de  yer  alan  her  pozisyon  unvanı  için  KPSS  (B)  Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday içerisine girenlerin boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıkları sözlü sınavdan önce kontrol edilecektir. Boy ve kilo şartlarını taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün  yapılacağı  yer  ve  tarih  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  (www.goc.gov.tr)  internet adresinde ilan edilecektir.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana  sahip  adaylar  da  Giriş  (Sözlü)  sınavına  katılmaya  hak  kazanacaktır.  Aynı  puana  sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır.  Resmi  internet  adresi  üzerinden  yapılan  ilanlar  tebligat  hükmünde  olup  ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet  adresinde  ilan  edilecektir.  Resmi  internet  adresi  üzerinden  yapılan  duyurular  tebligat hükmünde  olup,  ilgili  adaylara  ayrıca  yazı  ile  bildirimde  bulunulmayacak  olup,  söz  konusu duyuruların   takip  edilmemesi   nedeniyle  oluşabilecek  hak  kayıplarından   adayların   kendileri sorumlu olacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş   (Sözlü)   sınavlarının   günü,   saati   ve    yeri    Göç   İdaresi    Genel   Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların  sınav  saatinden  bir  saat  önce  sınava  girecekleri  yerde  hazır  bulunmaları  ve yanlarında  onaylı  kimlik  belgelerinden  (Nüfus  cüzdanı/T.C  Kimlik  Kartı,  sürücü  belgesi  veya geçerlilik  süresi  bitmemiş  pasaport)  herhangi  birini  bulundurmaları  gerekmektedir.  Söz  konusu belgeleri  ibraz  edemeyen  adaylar  sınava  alınmayacak  olup,  bu  adaylar  konu  ile  ilgili  olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

1  -  Avukat  pozisyonu  için,  Anayasa  Hukuku,  İdare  Hukuku,  Medeni  Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Ticaret  Hukuku,  Medeni  Usul  Hukuku,  İcra  ve  İflas,  İdari  Yargılama  Hukuku,  Ceza Hukuku,   Ceza   Usul   Hukuku,   İş   Hukuku,   Uluslararası   Hukuk,   6458   sayılı   Yabancılar   ve Uluslararası  Koruma  Kanunu,  4  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  Göç  İdaresi  Genel Müdürlüğü  ile  ilgili  bölüm  maddeleri  (On  üçüncü  bölümün  tüm  maddeleri)  ve  Genel  Kültür konularından oluşur.
2  -  Sosyal  Çalışmacı  pozisyonu  için  lisans  eğitimine  ait  mesleki  bilgiler,  4  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.
3 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel  Kültür  konuları  ile  uygulamalı  olarak  da  sürüş  teknikleri,  direksiyon  kullanımı  ve  trafik kurallarından oluşur.
4  -  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonu  için  Anayasa,  İdare  Hukuku,  Atatürk İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  4  sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  ile  ilgili  bölüm  maddeleri  (On  üçüncü  bölümün tüm maddeleri), Genel Yetenek, Genel Kültür ve mesleki konulardan oluşur.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş  (Sözlü)  Sınavı  başvurularının  incelenmesi,  sonuçlarının  tespiti  ile  yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için 1 (bir) giriş sınav komisyonu ile sınavların   sözlü   aşamasının   gerçekleştirilmesi   için   ihtiyaca   göre   sözlü   sınav   komisyonları oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e)  Bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı,  konularında  (10  puan),  olmak  üzere  100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü  sınav  100  tam  puan  üzerinden  değerlendirilir  ve  en  az  70  puan  alanlar  başarılı sayılır.  Sözlü  sınavda, her üyenin  vermiş olduğu puanın  aritmetik ortalaması  alınarak  adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her pozisyon  unvanı  için  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  Kesin  Olmayan  Başarı  Puan  Listesi  oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Başarı  puan  sıralamasına  göre  oluşturulan  Kesin  Olmayan  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  Başarı Listeleri   Göç   İdaresi   Genel   Müdürlüğünce   belirlenecek   tarihte   (www.goc.gov.tr)   internet adresinde ilan edilecektir.
Sınav Komisyonlarınca;  Giriş (Sözlü) Sınavı  Kesin  Olmayan  Başarı  Listelerine itirazlar değerlendirildikten  sonra  pozisyonlar  esas  alınarak  merkez  ve  her  il  için  ayrı  ayrı  ilan  edilen pozisyon  sayısı  kadar  asil  ve  en  fazla  bir  katına  kadar  yedek  adaylar  belirlenerek  kesinleşmiş Giriş   (Sözlü)   Sınav   Sonuçları   yine   Göç   İdaresi   Genel   Müdürlüğünce   belirlenecek   tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Giriş  (Sözlü)  Sınavından  en  az  70  puan  almış  olmak,  Kesinleşmiş  Giriş  (Sözlü)  Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü  içinde  mesai  saatleri  içerisinde  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğüne  bir  dilekçe  ile  itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonları  itirazları  3  (üç) iş günü  içinde sonuçlandıracaktır.  İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Göç İdaresi   Genel   Müdürlüğünce   belirlenecek   tarihte   (www.goc.gov.tr)   internet   adresinde   ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav  komisyonlarınca  verilen  kararlar  kesin  olup  2  (iki)  iş  günü  içinde  yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

25 Haz 2021 - 14:13 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?