İstanbul Bahçelievler Belediyesi Lisans,Önlisans Mezunu 78 Memur Alımı Yapıyor

İstanbul Bahçelievler Belediyesi yayımladığı kamu personeli alımı ilanı ile farklı ünvanlarda olmak üzere toplam 78 memur alımı yapacağını duyurdu.

Büyütmek için resme tıklayın

Belediye'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımladığı ilanda başvuru şartlar, başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolara ilişkin detaylı aıklama yapıldı.

Bahçelievler memur alımı ilanını incelediğimizde lisans ve önlisans mezunlarının başvuru yapabildiğini görmekteyiz. Düz Memur, Zabıta, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Bilgisayar İşletmeni gibi farklı ünvanlar bulunan alımda Önlisans mezunları için 62 Kadro bulunurken Lisans mezunlarının başvurabildiği kadro sayısı ise 16 olarak tabloda görülmektedir. KPSS taban puan şartı olarak ise 2020 KPSS'den en az 60 puan alınması koşulu istenmektedir.

Alım Yapılan Ünvanlar Ve Kadro Dağılımı Şu Şekilde

Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere;  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine gore aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğerşartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’incimaddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 

a)       Türk vatandaşı olmak.

b)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)       Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)       Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f)        İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g)       Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 •  a)       İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,
 • b)       Dahaönceçalıştığıkamukurumvekuruluşlarındandisiplinsizlikveyaahlakinedenlerleçıkarılmışolmamak,
 • c)       Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • d)       ZabıtaMemurukadrolarınabaşvuruyapacaklariçinsınavınyapıldığıtarihte30 yaşını doldurmamışolmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 Sınava girmek isteyen adayların http://www.bahcelievler.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 

 • a)       Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • b)       Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • c)       KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • d)       Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • e)       Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • f)        Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • g)       3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • h)       Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • i)        Avukatlık kadrosu için Avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı,diğer Memur kadroları için sözlü sınava katılabilmek için;

 • ·         Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00'a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde)Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • ·         Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için;adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veyaelektronik ortamda [email protected] internet adresinden yapılabilecektir.
 • ·         Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvuruların ise; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.
 • ·         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • ·         Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 

a)       Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b)       Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c)       Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.bahcelievler.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

d)       Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerinewww.bahcelievler.bel.trresmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e)       Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 

Diğer Memur alımı için;29.03.2021 tarihinde Saat:11.00’da başlamak üzere, Bahçelievler Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası Nurettin Topçu Kültür Merkezi Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde sözlü sınav yapılacaktır.Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Zabıta Memuru alımı için; 05.04.2021tarihinde Saat:11.00’da başlamak üzere, Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.           

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

·         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

·         Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

·         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

·         Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

22 Oca 2021 - 17:05 - Belediyegöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?