Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alımı Yapacak !

Belediye tarafından yapılan duyuruda farklı kadrolarda olmak üzere ( Mühendis,Düz memur ve hizmetli ) toplamda 4 Memur alımı yapılacağı belirtildi.

Haber albümü için resme tıklayın

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alımı ile ilgili olarak yapılan açıklamada ''Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre;  aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.'' denildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR : Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • 1.      Türk Vatandaşı olmak,
 • 2.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 3.      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 4.      Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 5.      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • 6.      İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • a)     İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • b)  13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • c)   Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • d)     Mühendislik kadrosu için; ÖSYM’ nin YDS İngilizce sınavından en az “ D” seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek, 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 

 • a)  Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti,
 • b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
 • ç)  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 • d)  Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • e)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • f )  2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)
 •        g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.
 • ğ) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.
 • h) YDS İngilizce sınavı Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

       ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

      i) Başvuru formu.

 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/02/2021 tarihinden 12/02/2021   tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00-12:30 / 13:00-16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

 • ·           Elektronik ortamda, Belediyemiz, [email protected] internet adresine,
 • ·           Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • ·           Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,Belediyemiz  tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • ·           Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır
 •  

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU

KABUL EDİLENLERİN İLANI

 • 1.      Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
 • 2.      Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • 3.      Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 19/02/2021 tarihinde belediyemiz web sayfası www.bahsili.bel.tradresinden ve Belediye İlan panosundan ilan edilecektir. 
 • 4.      Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

·         Sözlü sınav; Bahşılı Belediyesi hizmet binasında  22/02/2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.

·         Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

·         Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılamayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sözlü sınav;

a)     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b)     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c)      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d)     Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi konularını kapsar.

 

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ

    Sınavında değerlendirme;      

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

                                                                                                                  Bahşılı Belediye Başkanlığı

31 Ara 2020 - 12:49 - Belediyegöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )