Jandarma Personel Alımı Yönetmeliği Yayımlandı!

Jandarma Personel Alımı Yönetmeliği Yayımlandı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Jandarma Personel Alımı Yönetmeliği Yayımlandı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik şu şekilde: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İNSANGÜCÜ İHTİYACININ PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağının temini ve yetiştirilmesine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin, temin edilip yetiştirilmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt branş: Bir branşın kapsadığı görev alanı içerisinde teknik bilgi gerektiren ve özellik arz eden daha alt hizmet alanını,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Birikim modeli: Statü, branş, alt branş ve rütbelere göre zayiat faktörleri ve hizmet süreleri dikkate alınarak yıllara sari şekilde oluşacak tahmini personel mevcutlarına yönelik projeksiyonu,
d) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,
e) Dış kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmayan adayların, planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara göre yapılacak değerlendirme neticesinde Jandarma Genel Komutanlığına alınması usulüne dayanan temin ve yetiştirme kaynağını,
f) Fonksiyonel işgücü kademesi: Astsubay kıdemli başçavuş ve başçavuş rütbeleri için belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,
g) İç kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu, istekli ve mevzuatla belirlenmiş niteliklere sahip personelden, planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara göre yapılacak değerlendirme ve eğitimler neticesinde başarılı olanların yeni bir statü, branş veya alt branşta istihdam edilmesi usulüne dayanan kurum içi kaynağı,
ğ) İhtisas: Görev etkinliğinin artırılması amacıyla bir branş veya alt branş içerisinde oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,
h) İlk işgücü kademesi: Uzman erbaşlar için belirlenen kadrolar ile bu statüdeki mevcutları,
ı) İnsangücü Planı: Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planı içerisinde yer alan kuvvet yapısı planı ve modernizasyon projelerinin gerektirdiği personel kadro artış ve azalışlarını esas alan insan kaynakları planlamasını,
i) İşgücü kademeleri: Hizmetin yürütülmesinden bizzat sorumlu, çoğunlukla yönetici olmayan rol ve sorumluluklara sahip kadroların kapsadığı seviyeleri,
j) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,
k) Kuvvet Yapısı Planı (KYP): Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planının kapsadığı dönem içerisindeki personel kadro azalış ve artışları sonucu ortaya çıkan personel kadro yapısını gösteren planı,
l) Mahrut yapı: Statüler bazında, piramit şeklinde üst kademelere doğru daralan kadro veya mevcutlara yönelik rekabetçi ve dengeli bir organizasyonel yapılanmayı,
m) Muvazzaf subay ve astsubay: Emeklilik yaş haddine kadar, azami süreyle istihdam edilmek üzere temin edilen ve/veya yetiştirilen, mecburi hizmet sürelerine tabi subay ve astsubayları,
n) Orta düzey yönetici kademesi: Binbaşı ve yarbay rütbeleri için belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,
o) Personel Temin ve Yetiştirme Planı (PTYP): Kadrolarda öngörülen personel yapısına ulaşmak için ihtiyaç duyulan personelin temin ve yetiştirme ana esasları ile kaynaklara, branş ve alt branşlara dağılımlarını kapsayan ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca hazırlanan planı,
ö) Pilot Koltuk Oranı Modeli (PİKOM): Her bir hava aracı için ayrı ayrı, görevi idame ettirecek optimum ekip sayısı, görev başına zayiat oranları ile görev oranları parametleri dikkate alınarak yapılan hesaplamayı,
p) Sisteme girme ve sistemden çıkma: Jandarma Genel Komutanlığına katılmayı ve çeşitli sebeplerle Jandarma Genel Komutanlığından ayrılmayı,
r) Sözleşmeli subay ve astsubay: 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında, sözleşme süreleriyle sınırlı şekilde istihdam edilen ve aynı Kanunda belirtilen şartları sağlaması halinde muvazzaflığa geçiş hakkı bulunan subay ve astsubayları,
s) Statü: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bilgi birikimi, yetki ve sorumluluklar nispetinde hiyerarşik teşkilatlanma esasıyla belirlenmiş ve kendi içinde rütbe derecelerini ihtiva eden roller ile sözleşme süresiyle veya sürekli hizmete dayalı istihdam modelini,
ş) Statüler arası geçiş: Planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara ve ilgili mevzuattaki esaslara göre, değerlendirmeler sonrası başarılı olan personelin, üst statüye geçiş şeklinde dikey ve/veya muvazzaflığa geçiş şeklinde yatay ilerlemeleri,
t) Stratejik Hedef Planı (SHP): Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatının araç, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları ile görev ihtiyaçlarının ve hedeflerinin önceden belirlenmesi için hazırlanan planı,
u) Temel düzey yönetici kademesi: Astsubay kademeli kıdemli başçavuş rütbesi ve sonrası ile teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için belirlenen kadrolar ve bu rütbelerdeki mevcutları,
ü) Temin sistemi: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında doğrudan göreve başlamak veya görevin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması maksadıyla yetiştirilmek üzere, ihtiyaç duyulan yetkinlik ve yeterliliklere sahip personelin değerlendirilerek Jandarma Genel Komutanlığına alınmasına ilişkin süreçler bütününü,
v) Teşkilât ve Malzeme Kadro (TMK) Formu: Jandarma teşkilatındaki birimlerin; görevleri, imkân ve kabiliyetleri, kuruluşu ile personel ve malzeme kadrolarını gösteren dokümanı,
y) Uzman Personel Yetiştirme Planı: Jandarma Genel Komutanlığının üst karargâhlarındaki ve JSGA Başkanlığı bünyesindeki kadro görev yerlerinden uzmanlık ve lisansüstü eğitim gerektirenler için ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik planı,
z) Üst düzey yönetici kademesi: Albay ve üstü rütbeler için belirlenen kadrolar ile bu rütbedeki mevcutları,
aa) Vasıflı işgücü kademesi: Astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay çavuş rütbeleri ve uzman jandarma statüsündeki tüm rütbeler için belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,
bb) Yetenek: Bir personelin bir işi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyeti ve öğrenebilme gücünü,
cc) Yetkinlik: Bir personelin görevinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, özgün vasıf ve tecrübelerini,
çç) Yönetici kademeleri: Kontrol ve nezaret sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için en uygun yetki, otorite ve hiyerarşi düzenini sağlayan kadrolarla belirlenmiş seviyeleri,
dd) Zayiat: Hizmet süresi sonunda görevden ayrılanlar hariç, çeşitli sebeplerle sistemden çıkan personelin sebep olduğu azalmayı,
ee) Zayiat faktörü: Yıllık yetiştirme miktarlarının hesaplamasında kullanılan, branş ve alt branşlar ile sözleşmeli ve muvazzaf personel için ayrı ayrı olarak yıllık zayiat ortalamasının yıllık personel mevcut ortalamasına bölümüyle elde edilen yüzdelik (%) zayiat oranını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İnsangücü Planlamasının Esasları
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının, kendisine mevzuat ile verilmiş görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi ve vizyonuna ilerleyebilmesi için her plan döneminde geliştirilen amaç ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamlayıcısı olması esastır. Buna göre, tüm insangücü planlamaları, stratejik planlarla ve önceki dönem insangücü planlarıyla uyumlu olarak hazırlanır.
(2) Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu insangücü planlaması; Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planı sürecinde hazırlanan İnsangücü Planı ile İnsangücü Planının uygulanmasına yönelik hazırlanan Personel Temin ve Yetiştirme Planını kapsar.
(3) İnsangücü Planı ve doğrultusunda hazırlanacak Personel Temin ve Yetiştirme Planı, SHP ile aynı dönemi kapsayacak şekilde hazırlanır ve SHP ile belirlenen periyotlarda revize edilir.
(4) İnsangücü Planı hazırlanırken planlama sürecine ve stratejik hedeflere tesir eden iç ve dış faktörler ile sınırlılıklar, güçlü yönler ve fırsatlar değerlendirmeye alınır.
(5) İnsangücü planlama sürecindeki temel gaye, istenen nitelik ve nicelikteki personelin doğru zaman ve yerde, en uygun maliyetle hazır edilmesidir.
(6) Temin ve yetiştirmede, kısa vadeli ve geçici personel ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade, gelecekteki yetkin insangücü ihtiyaçlarına uygun niteliklerin sahip olunmasına önem verilir.
(7) İnsangücü Planı ve Personel Temin ve Yetiştirme Planı, Bakan Oluru ile yürürlüğe girer.
Kadrolama ve insangücü planlaması
MADDE 6 – (1) İnsangücü Planı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu personel mevcutlarını kısa, orta ve uzun vadeli hedefler göz önünde bulundurarak planlamak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı SHP süreci içinde hazırlanır.
(2) İnsangücü Planı, kuvvet yapısı ve modernizasyon planlarının gereklerini karşılar. Ayrıca stratejik planlar ile belirlenmiş göreve ilişkin kapasite, nitelik, etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.
(3) SHP süreci kapsamında hazırlanan İnsangücü Planı doğrultusunda sağlıklı bir temin ve nitelikli yetiştirme yapılabilmesi maksadıyla; personel kadro artış ve azalışları planlama döneminin tamamına dengeli bir şekilde yayılır. Kadro tasarrufu sağlanması durumunda, bu kadrolar için öngörülen insangücü planlamaları SHP’de yer almadığında, cari yılda, yalnızca acil güvenlik ihtiyaçları kapsamında kullanılabilir.
(4) SHP gereği, Jandarma Genel Komutanlığının plan dönemi içerisinde kazanması amaçlanan yeteneklere sahip personelin, söz konusu yeteneğin elde edileceği tarihte hazır olması esas alınır.
(5) Hizmet ihtiyacına uygun nitelik ve nicelikteki personel yetiştirilebilmesi için İnsangücü Planı kapsamında esas alınacak kadro artışlarında, yetiştirmede istifade edilen tüm kapasite ve yetenekler göz önünde bulundurulur. Kadro düzenleme yetki ve sorumluluğuna sahip ilgili makamlarca, Kuvvet Yapısı Planına dâhil edilecek ve kadro artışı gerektiren her düzenleme, öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel ve Asayiş Başkanlıkları ile koordine edilir.
(6) Kadrolama ihtiyaçları tespit edilirken ve insangücü planlamaları yapılırken hizmet ihtiyaçları bilimsel analizler vasıtasıyla ortaya konur. Bu kapsamda kadro analiz timlerine kadro analizi yaptırılarak en uygun kadro yapısı statü, rütbe, branş ve alt branş bazında ve niteliklerin tanımlandığı kadro açıklama kodları ile birlikte tespit edilir. Analiz neticelerine göre, ilgili birimler tarafından görev tanım ve TMK Formları hazırlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Personel ve Asayiş Başkanlıklarının koordinesinin alınmasını müteakip onaylatılır.
(7) Tüm planlamalarda, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren/girecek teknolojik silâh ve araçlar ile modern sistemlerin kullanılması, idamesi, bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan branş/alt branşlarda ve miktarda personelin yetiştirilmesi hususu göz önünde bulundurulur.
(8) İnsangücü Planı haricinde kalan kadrolama ihtiyaçlarına ilişkin olarak, teklif makamları tarafından tasarruf yeri gösterilmeyen kuruluş ve kadro artışı için teklifte bulunulmaz, tasarruf için kullanılması öngörülen ve yeni teklif edilen kuruluş ve kadrolarda rütbe ve branş uyumu aranır.
(9) İnsangücü Planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan yetiştirme miktarlarının belirlenmesinde toplu temine neden olabilecek planlamalardan kaçınılır; her statünün hizmet süresi ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle dengeli bir yetiştirme yapılması sağlanır.
(10) İnsangücü Planına uygun personel temin ve yetiştirme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerin yerinde yapılabilmesi maksadıyla; kadro çalışmaları kapsamındaki statü, rütbe, branş ve alt branş ile kadroya ilişkin ilave nitelikler, kadro nitelik ve görev tanım formu ile ayrıntılandırılır ve kadro dokümanıyla birlikte onaya sunulur. Söz konusu çalışmalarda; statü ayrımlarına esas teşkil eden eğitim gereklilikleri, temel niteliklerden biri olarak göz önünde bulundurulur ve belirlenecek eğitim düzeylerinin yeni statü yaratmamasına, statüler arasındaki farka ve dolayısıyla hiyerarşik yapılanmaya menfi etki etmemesine dikkat edilir.
(11) Kadroların güncellenmesi ve/veya yeni oluşturulma aşamalarında göreve yönelik branşlar/alt branşlar belirlenirken; gruplamanın iş odaklı yapılmasına, kariyer gelişim süreçlerinin göz önünde bulundurulmasına ve bir branş/alt branşın diğer biri ile ikame imkânı olmamasına özen gösterilir.
(12) Yeni bir branş, alt branş veya ihtisas oluşturulmasına ilişkin yapılacak her çalışmadan önce; halihazırdaki branş, alt branş veya ihtisasın yetersiz kaldığı alanlar ve sebepleri ile yeni bir branş, alt branş veya ihtisasa ihtiyaç duyulmadan personele ilave eğitimle yetenek ve yeterlilik kazandırmak suretiyle söz konusu hizmetin gerçekleştirilebilme durumu, detaylı fayda ve mahzur analizleri ile ortaya koyulur.
(13) Görev sürekliliği ve uzmanlaşma açısından önem arz eden teşkillere yönelik kadrolamaların, rütbeli olmayan personel ağırlıklı yapılmasına dikkat edilir.
(14) Kadın personelin istihdamında zaruret, öncelik ve önem arz eden kadrolar, görev etkinliği ve hizmet gerekleri esasına göre belirlenir; ancak, cinsiyet ayrımı gözeterek veya Anayasanın eşitlik ilkesi ve çalışma şartları hükümlerine aykırı şekilde kadro ve görev tanımı yapılamaz. Kadın personel teminine yönelik ihtiyaçlar, ilgili kadrolar esas alınmak suretiyle, statü ve branş bazında temin ve yetiştirme planlarında belirtilir.
(15) Subay mahrut yapısı oluşturulurken; albay kadro miktarının toplam miktar içindeki yüzdesi, yönetici kademelendirmesini teşkil eden rütbe dağılımına uygun olarak branş bazında belirlenir. Albay kadrolarının hizmet ihtiyacını karşılayacak olan en düşük miktarda tutulması hedef alınır. Benzer hususlar, başta kıdemli başçavuş rütbesi esas alınmak suretiyle astsubay kadroları için de geçerlidir.
(16) Uzman erbaşlara yönelik kadrolar, Jandarma Genel Komutanlığının ilk kademe hizmet ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Temin Yetiştirme Planı Esasları (PTYP)
Genel esaslar
MADDE 7 – (1) PTYP’nin dayandığı temel unsurlar; SHP ve KYP doğrultusunda İnsangücü Planında öngörülen, Jandarma Genel Komutanlığı personel yapısı ve hedef kadrolarıdır.
(2) Planın hazırlanmasında; SHP içerisinde yer alan İnsangücü Planında belirlenmiş en son yıla ait kadro tavanları dikkate alınır.
(3) Yıllık yetiştirme miktarlarının belirlenmesinde, personelin hizmet süreleri, statülere ve temin kaynaklarına göre ayrı ayrı ele alınır. Üst rütbelerde yaşanacak birikimleri engellemek ve önceki planların devamlılığını sağlamak için yıllık yetiştirme miktarlarında, bir önceki yılın yetiştirme miktarının azami yüzde onu kadar artış yapılabilir. Planlama dışı kadro artışlarına neden olacak anlık revizeler yapılmaz.
Mahrut yapı
MADDE 8 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının kadro yapılanmasına uygun insangücü birikimini sağlamak ve yöneticilerin etkin bir şekilde kontrol, denetim ve idare sağlayabilecekleri azami birim/personel miktarına uygun yapıları oluşturmak maksadıyla; insan kaynağı bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak tasarlanır. Bunun için öncelikle, subay ve astsubay statülerinin her biri içinde, branş bazında mahrut yapıları belirlenir.
(2) Aynı kapsamda subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, bütün halinde, tek bir mahrut yapısı altında da değerlendirilir. Buna göre subaylarda üç kademe (üst, orta ve temel yönetici kademeleri), astsubaylarda üç kademe (temel yönetici, vasıflı işgücü ve fonksiyonel işgücü kademeleri), uzman jandarmalarda tek kademe (vasıflı işgücü), uzman erbaşlarda ise tek kademe (ilk işgücü kademesi) olacak şekilde bir mahrut yapı oluşturulması hedeflenir. Bu yapıda, erbaş ve er kadroları uzman erbaş kadroları içerisinde, devlet memurları ise görev yaptıkları kadroya uygun kademeler içerisinde değerlendirilir.
(3) Hedeflenen mahrut yapıya yönelik oransal dağılımlar İnsangücü Planı ile belirlenir.
Birikim modeli
MADDE 9 – (1) Dengeli ve istikrarlı bir temin ve yetiştirme yapılabilmesi maksadıyla hazırlanacak birikim modellerinde, branş mahrut yapılarının uygun birikim hesapları, her statünün azami hizmet süreleri üzerinden yapılır. Hesaplamalarda dikkate alınacak hizmet süreleri İnsangücü Planlarında belirtilir.
(2) Birikim modeli, branş ve alt branşlar ile sözleşmeli ve muvazzaf personel için ayrı ayrı belirlenmiş olan zayiat faktörleri esas alınarak hazırlanır.
Zayiat faktörü
MADDE 10 – (1) Birikim modelinin sağlıklı oluşturulabilmesi ve personel mevcutlarındaki değişimlerin yetiştirmede dikkate alınabilmesi maksadıyla; statü ve branş bazında yıllar itibarıyla sistemden öngörülen süreden önce çıkan veya çıkarılan personelin o yıla ait mevcutlara oranlanmasıyla bulunan zayiat faktörü kullanılır. Zayiat hesaplamasında geçmişe yönelik olarak asgari 21 yıllık zayiat göz önünde bulundurulur.
(2) Zayiat faktörünün hesaplanmasında statüler bazında yasal hizmet süreleri içerisinde çeşitli nedenlerle sistemden çıkan personel dikkate alınır. Ancak yasal hizmet süreleri sonunda sistem dışına çıkan miktar ile istatistiki veri niteliği taşımayan zayiat nedenleri hesaplamalarda kullanılmaz. Kısa bir süre içinde ani ve öngörülemeyen bir şekilde, yüksek oranda gerçekleşen zayiatlar hesaplamalarda ayrıca göz önüne alınır.
(3) Statü ve/veya branş değiştirenler ile generalliğe terfi eden personel bulunduğu statü ve/veya branş için zayiat, geçtiği branş için kazanç olarak dikkate alınır.
(4) Sözleşmeli olarak temin edilmeyi müteakip muvazzaflığa geçen subay ve astsubaylar, geçtiği yıl için bulunduğu statüde zayiat, geçtiği statüde ise kazanç olarak değerlendirilir.
Subay ve astsubay temin ve yetiştirme esasları
MADDE 11 – (1) Subay ve astsubay yetiştirmesinde JSGA Başkanlığı ana kaynaktır. Ancak JSGA Başkanlığı bünyesinde yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen branş ve alt branşlara yönelik olarak ilgili mevzuat esasları dâhilinde, JSGA Başkanlığı tarafından diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapılarak personel yetiştirilebilir. Aynı kapsamda, yoğun ve yüksek maliyetli eğitim şartlarına karşın öngörülmeyen nispeten yüksek zayiatlar ile temininde ve görevde tutulmasında yaşanan problemler sebebiyle hizmetin devamlılığını olumsuz etkileyebilecek branşlar için JSGA Başkanlığı dışındaki fakülte ve yüksekokul kaynağından muvazzaf subay ve astsubay temin edilip yetiştirilebilir.
(2) Yıllar itibarıyla sisteme girmesi planlanan subay ve astsubayların, branş bazında kaynaklara göre dağılımı (fakülte ve yüksekokul, dış kaynaktan sözleşmeli, dış kaynaktan muvazzaf, iç kaynak ve benzeri şeklinde) İnsangücü Planlarıyla belirlenir.
(3) Sözleşmeli subay ve astsubay temini, üst rütbelerde meydana gelmesi muhtemel fazla birikimin önlenmesi ve ideal mahrut yapının sağlanmasında bir araç olarak kullanılır.
(4) Emsalleri arasında temayüz etmiş astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan, temin planlarıyla ihtiyaç gösterilen kontenjan kadarı; ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde, JSGA Başkanlığı ve ilgili kurum ve birliklerde verilecek eğitimi başarıyla tamamlamalarını müteakip üst statülere geçirilebilirler.
(5) Statüler arasında geçiş oranları ve kontenjanlarının, personeli teşvik edecek ancak hedeflenen personel yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması planlamada esas alınır. Statü ve branş bazında üst rütbelerde oluşacak birikime yönelik öngörü ve öncelikli kurum ihtiyaçları belirleyici ana faktörlerdir. Doldurulamayan kontenjanlar müteakip yıllara veya diğer branşlara aktarılmaz, ancak planın güncellenmesi kapsamında göz önünde bulundurulur.
Jandarma hizmetleri sınıfı dışındaki diğer devlet memurları
MADDE 12 – (1) Devlet memurlarının temin ve atamaları, ilgili yıla ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen sınırlamalar çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen kontenjan doğrultusunda yapılır.
(2) Devlet memurlarına yönelik tahsis edilen kontenjanların kullanılmasında teknik ve uzmanlık gerektiren kadro görev yerlerine öncelik verilir.
(3) Jandarma Genel Komutanlığının devlet memuru ihtiyaçları, diğer statülerdeki personel temin politikası göz önüne alınarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde yıllık olarak Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca belirlenir.
Öğretim elemanları
MADDE 13 – (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında JSGA Başkanlığı kadrolarında istihdam edilecek öğretim elemanlarının yıllık teminine ilişkin hususlar 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yerine getirilir.
Uzman erbaşlar
MADDE 14 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının ilk işgücü kademesi için ihtiyaç duyduğu uzman erbaşların temininde, yıllara sari dengeli bir yetiştirme esas alınır.
İşçiler
MADDE 15 – (1) İlk işgücü kademesi içindeki yardımcı hizmet ihtiyaçlarına yönelik olarak işçi alımı yerine öncelikle devlet memuru, devlet memuru temininin istenilen oranda gerçekleştirilememesi halinde uzman erbaş temin edilir.
Geçici işlerde çalıştırılmak üzere kadro karşılıksız istihdam edilen sözleşmeli personel
MADDE 16 – (1) Zaruri ve istisnai hallere münhasıran, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadro karşılıksız istihdam edilen sözleşmeli personelin teminleri vize onayıyla mümkün olabilir. Personel Temin ve Yetiştirme Planları kapsamı dışında istisnai olarak yapılacak bu teminlerin asgari seviyede tutulması esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Personel Yetiştirme Planı
Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Uzman Personel Yetiştirme Planı ile Jandarma Genel Komutanlığının kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ifa edebilmesini sağlamak; uzmanlık ve lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) gerektiren kadro görev yerlerini belirlemek ve bu kadrolar için çağın gereklerine uygun, değişik disiplin alanlarında personel yetiştirmek amaçlanır.
(2) Uzman personel yetiştirme faaliyetleri, ilgili mevzuat ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Mesleki Gelişim Planlarındaki usul ve esaslar ile Uzman Personel Yetiştirme Planı ile tespit edilmiş kontenjanlara göre yürütülür.
(3) Bu kapsamda, söz konusu eğitim ihtiyaçlarında öncelikle JSGA Başkanlığından, burada yetiştirilemeyen alanlarda Jandarma Genel Komutanlığının görev alanına yönelik eğitim veren yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve enstitülerden istifade edilir.
(4) Kadrolarda ihtiyaç duyulan lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının tespiti branşlardan sorumlu kadrolayıcı birimler tarafından; eğitimlerin ne şekilde karşılanacağı ve yıllara sari kontenjanların belirlenmesi ile genel koordinasyon Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca; söz konusu eğitimlerin karşılanmasına yönelik yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ile koordinasyon ise JSGA Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.
(5) Lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının tespitinde uzman personel yetiştirme planı içerisinde belirlenen bilim dalı grupları esas alınır. Bilim dalı grupları, yurt içinde açılmış ve kadronun ihtiyacına uygun, benzer eğitim alanlarındaki lisansüstü programların bir araya getirilmesiyle oluşturulur.
(6) Kadroların görev ihtiyaçlarına yönelik lisansüstü eğitim alanları; üst ve orta yönetici kademe kadrolar için yüksek lisans veya doktora eğitimi, temel yönetici ve fonksiyonel işgücü kademesi için ise yüksek lisans eğitimi olarak öngörülür.
(7) Lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının, gerekli özendirici tedbirler alınmak suretiyle öncelikle personelin kendi nam ve hesabına yapmasını sağlayacak şekilde karşılanması esas alınır. Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim planlamaları, birinci öncelikli eğitim ihtiyaçları, kendi nam ve hesabına eğitim ihtiyaçları ise ikinci ve üçüncü öncelikli eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Temel düzey yönetici kadrolarından astsubaylar için öngörülenler ile fonksiyonel işgücü kademesi ve daha alt kademe kadrolar için Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim alanı belirlenmez.
(8) Kadro nitelik ve görev tanım formlarındaki temel nitelikler içerisinde belirtilen lisansüstü eğitim ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, arzu edilen niteliklerde belirtilen lisansüstü eğitim ihtiyaçları ise kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim ihtiyacı olarak belirlenebilir.
(9) Lisansüstü eğitim kontenjanlarının belirlenmesine yönelik eğitim ihtiyaçları, branş ve rütbe bazında tespit edilir. Bulunan miktardan branş ve rütbe bazında söz konusu eğitimleri tamamlamış personel miktarı çıkarılarak toplam ihtiyaç miktarı belirlenir. Branş bazında nihai ihtiyaç miktarı, planın kapsadığı yıl aralığına dengeli bir şekilde dağıtılarak yıllara sari yetiştirme yapılması hedeflenir.
(10) Bir önceki yıl doldurulamayan kontenjanlar müteakip yıllara ve diğer branşlara aktarılmaz; ancak, plan güncellenmesi kapsamında göz önünde bulundurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/5/1998 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman jandarmalardan astsubaylığa geçiş hakkı bulunan personel için belirlenecek kontenjanlar, ilgili yıl uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş için belirlenen kontenjan içerisinde ayrı olarak gösterilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde, kadrolar için düzenlenmiş olan kadro nitelik ve görev tanım formlarında temel ve arzu edilen nitelikler için belirtilen eğitim ihtiyaçları güncellenerek ilgili mevzuata aktarılır.

03 Eyl 2020 - 10:15 - Askerigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler