Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 245 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 245 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği bünyesinde çalıştırılmak üzere 215 Sürekli İşçi Alımı Yapılacak! İşte, Başvuru şartları... 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak),
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
6. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak.
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
şartları aranır.
9. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
10. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle
mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
11. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet adresinden takip
etmeleri önem arz etmektedir.
12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir


TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR


1. 18-30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olmak.
2. İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) mezunu olmak
3. Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Temizlik Hizmeti yapacaktır.


HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR


1. 18- 30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış
olmak)
2. Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta
Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire
Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden Mezun olmak.


GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR


1. 18- 27 yaş arasında olmak.(Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 27 yaşını tamamlamamış
olmak).
2. Ortaöğretim (Lise veya dengi) mezunu olmak.
3. Adaylar boy uzunluğunun son iki rakamının 13 kg’dan fazlası veya eksiği kiloya sahip olmamalıdır.
(Örneğin 1.75 boy ölçüsüne sahip adayın kilosu en az 62 kg en fazla 88 kg olacak)
4. Bedeni bir sakatlığı, kronik rahatsızlığı ve sağlık sorunu bulunmamak. Kol, el, yüz ve boyun bölgesinde
dövme bulunmamak. Sağlık durumunu, tam teşekküllü devlet hastanelerinden heyet raporu alarak
belgelendirmek.
5. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

6. Valilik tarafından düzenlenen (Silahlı veya Silahsız) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlayarak yapılan sınavda en
az 50 puan almış olmak.
7. Daha önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Amirliği biriminde çalışanlar için
işten çıkarılmamış olmak.
8. Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı tüm kampüs ve birimlerinde 7/24 vardiya sistemine
uygun olarak çalışabilir olmak;


TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN AÇIKLAMALAR


1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
Geçici 6.maddesi uyarınca Temizlik Görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak işe alınacak
işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Kurumumuzca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler
de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri
arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayı kadar da yedek aday doğrudan
noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir
2. Kura İşlemi sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Adaylar ve Yedek Adayların Listesi, İstenen Belgeler,
Belge Teslim Tarihi ve Yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine
yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere dahil edilecektir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.


KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN AÇIKLAMALAR


1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı asil ve yedek aday, İŞKUR
tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
2. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile Kura işlemi sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
4. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin bedeni yeterlilikleri ile mesleki bilgi ve
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen aday sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
6. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas
başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği
hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle
mezuniyet tarihi daha önce olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması
belirlenecektir.
7. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların asıl ve yedek aday listeleri, istenen belgeler, belge
teslim tarihi ve yeri, sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, ile diğer her türlü duyurular
Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
8. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz
dilekçelerini, sınav kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğümüz evrak birimine yazılı olarak verebilecektir.
İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 2 (iki) iş günü içinde itirazlar sonuçlandırılarak,
Üniversitemiz internet adresinde nihai liste ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9. Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen veya sözlü mülakata katılmayan
adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.
10. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı
sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile
atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
11. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi
atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen
belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Başvuru Tarihi ve Başvuru Şekli 

8 Haziran 2020 tarihinde başlayan başvurular 12 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuran kişiler arasından kura ile seçim yapılacak olup, kura sonuçları 19 Haziran tarihinde açıklanacaktır. Başvurular, İş Kurumu İl
Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir

09 Haz 2020 - 10:00 - Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?