Zabıt Katipliği İçin Öncelik Tanınanlar...

Adalet Bakanlığı, taşra adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 2.

 

Adalet Bakanlığı, taşra adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 2.863 zabıt kâtibi alacağına ilişkin duyuru yayımlamıştır. Yayımlanan bu duyuruda başvuruların 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ereceği...

 

Adalet Bakanlığı, taşra adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 2.863 zabıt kâtibi alacağına ilişkin duyuru yayımlamıştır. Yayımlanan bu duyuruda başvuruların 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ereceği belirtilmiştir;ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile Yükseköğrenime Geçiş Sınavının(YGS) 24 Mart2013 tarihinde yapılacağı ÖSYM tarafından ilân edildiğinden, mağduriyete yol açmaması açısından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavı 30 Mart 2013 tarihine, sözlü sınav ise 6 Nisan 2013 tarihi olarak belirlenmiştir.

 

Konunun, zabıt katipliği sınavına hazırlananların daha iyi anlamaları için soru cevap şeklinde deklare edilmesi uygun görülmüştür.

 

1)ZABIT KÂTİPLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 

CEVAP:

 

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav - Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

I) Genel Şartlar:

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

 

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

II) Özel Şartlar:

 

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

 

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

 

2)ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA KULLANILAN KLAVYENİN ÖNEMİ VAR MIDIR?

 

CEVAP: Zabıt Kâtipliği sınavında, klavye çeşidinin sınav başvurusu için engeli yoktur, adaylar istedikleri klavye türündün sınava girebilmektedirler.

 

3)ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

 

CEVAP: Zabıt Katiplerinin görevleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

 

Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin Zabıt Kâtibine yüklediği görevler ise şunlardır:

 

(4) Zabıt kâtibinin görevleri şunlardır:

 

a) Duruşma ve keşiflere katılmak, hâkim tarafından yazdırılanlar ile doğrudan yazılmasına izin verilen beyanlarıtutanağa yazmak.

 

b) Ara kararları yerine getirmek.

 

c) Gerekçeli kararları hâkimin bildirdiği şekilde yazmak.

 

ç) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek.

 

d) Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak.

 

e) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

 

f) Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak.

 

g) Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

 

ğ) Dizi pusulası düzenlemek.

 

h) Mevzuattan kaynaklanan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

4)ZABIT KÂTİBİ, GÖREVDE YÜKSELEBİLİR Mİ ?

 

CEVAP: Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Yönetmeliği'nde Zabıt Katibi ünvanında görev yapan personelin görevde yükselme şartları belirtilmiştir, bu yönetmeliğe göre Zabıt Kâtibi ünvanında görev yapan personelin yönetmelikteki şartlara haiz ise Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürlüğü gibi ünvanlara yükselebilmektedir. Yönetmeliğe göre Yazı İşleri Müdürü ünvanına ve İdari İşler Müdürü ünvanına yükselebilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.

 

Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

 

b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

 

(Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

 

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak

 

5)ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA, SINAV METİNLERİ NELERDİR ?

 

CEVAP: Zabıt Kâtipliğinin uygulamalı sınavında, sınav metinleri Daktilografya Metinlerinden çıkmaktadır. Hangi metinin çıkacağı sınav komisyonu tarafında belirlenmektedir.

 

6) ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA HUKUK FAKÜLTESİ, ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU VEYA ADALET LİSESİ MEZUNLARINA ÖNCELİK TANINIYOR MU?

 

CEVAP: Zabıt Kâtipliği ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Adalet Yüksekokullarının Adalet Programı ile adalet önlisans programı mezunlarına öncelik tanınmaktadır. Bu husus Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 9.Maddesinde açıklanmıştır.

 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 9.Maddesi şu şekildedir:

 

"Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

 

(Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/6.mad; Değişik fıkra: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/3.mad) Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanınır."

 

7) ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR İLDE ÇIKAN SINAV METNİ, DAHA SONRA AYNI ADLİYEDE TEKRAR ÇIKABİLİR Mİ? SINAV METNİNİ KİM BELİRLER ?

 

CEVAP: Zabıt Kâtipliğinin uygulamalı sınavında yani klavye sınavında çıkması muhtemel olan metinler Adalet Komisyonu tarafından belirlenmektedir, herhangi bir komisyonda çıkan metinin başka bir ilde çıkıp çıkmayacağı veya bir komisyonda geçmiş yıllarda çıkan sınav metinlerinin tekrar çıkacağına dair inisiyatif tamamen Adalet Komisyonundadır.

 

8) İKİ PARMAK KULLANANLAR SINAVA BAŞVURABİLİR Mİ ?

 

CEVAP: İki parmak klavye kullananlar veya on parmak klavye kullananların durumu Zabıt Kâtipliği sınavına başvurmaya engel teşkil etmemektedir. Sınavda esas olan 90 kelime üzeri yazabilmektir.

 

9) ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI MÜLAKATINDA SORULAN SORULAR NEYE GÖRE SEÇİLİR ?

 

CEVAP: Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 14.Maddesinde Sözlü Sınava ilişkin bilgiler açıklanmıştır.

 

Yönetmeliğin 14.Maddesi şu şekildedir:

 

Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

 

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

 

Sözlü sınav;

 

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

 

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

 

3) Genel kültür 20,

 

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

 

10)ZABIT KÂTİPLİĞİ'NİN UYGULAMALI SINAVINDA, SINAV METNİNDE ÇIKAN (AMA, FAKAT, LAKİN) GİBİ BAĞLAÇLAR 90 KELİMENİN İÇERİSİNDE SAYILMAKTAMIDIR?

 

CEVAP: Sınav metninde çıkan, ?ama, fakat, lakin? gibi bağlaçlar 90 kelimenin içerisinde sayılmaktadır.Yani yazılan bağlaçlar bir kelime olarak kabul edilmektedir.

 

11) SINAV ESNASINDA YAZILMASI İSTENİLEN METİNİ YAZARKEN İÇERİSİNDEN BİR İKİ KELİME YANLIŞ YAPILMIŞ OLMASI METİNİN TAMAMININ YANLIŞ OLDUĞU ANLAMINA MI GELMEKTEDİR; YANİ BİR VEYA İKİ KELİMEDE YANLIŞ YAPILMIŞSA BU BÜTÜN KELİMEDE Mİ YANLIŞ YAPILDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR.

 

CEVAP: Zabıt Katipliği sınavında yanlış yazılan kelime yanlış sayılmaktadır.Örneğin: ?Giresun Karadeniz bölgesinde yer alan bir ildir? şeklinde yazılması gereken bir metin ?Giresun kdz bölg. yer alan bir il ?şeklinde yazılırsa bu durumda aday 3 kelime yanlış yazmış olmaktadır. Esas olan adayların sınav metnine bağlı olarak yazı yazmalarıdır.

 

 

12) AYNI KOMİSYONUN, HEM SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA HEM DE KADROLU ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA BAŞVURABİLİRMİYİM?

 

CEVAP:Eğer, sınava başvurulacak komisyona hem sözleşmeli hem de kadrolu zabıt katibi alımı yapılacak ise, sınav izni verilen aynı komisyonda olmak üzere, o komisyonun hem sözleşmeli hem de kadrolu pozisyonuna başvrulabilmektedir. Örneğin; X adliyesine 5 sözleşmeli,5 kadrolu zabıt katibi alımına izin verilmiş olsun, bu durumda adaylar hem sözleşmeli için hem de kadrolu zabıt katipliği sınavına başvurabilirler.

 

13)ZABIT KATİBİ GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA ÇALIŞACAĞI BİRİME NASIL GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR?

 

CEVAP: Zabıt katiplerinin çalışacağı birimlere ilişkin görevlendirmeleri çalışılacak olan birimin personel ihtiyacı da göz önünde bulundurularak adalet komisyonları tarafından yapılmaktadır, adalet komisyonları personelin nerede çalışacağına ilişkin gerekli kararı vermektedir.

 

14) MAZERET DURUMUMDAN DOLAYI BAŞKA BİR YERE NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİRMİYİM?

 

CEVAP: Mazeret durumu ile kast edilen, personelin sağlık durumu, eş durumu, öğrenim durumu, can güvenliği durumlarıdır, bu hususlardaki mazeretlerin belgelendirilmesi suretiyle personelin başka bir yere ataması yapılmaktadır;ancak bu hususlardaki kararlar yine adalet komisyonlarına aittir. Yani, personel mazeretini somutlaştırdıktan sonra ataması yapılabilmektedir;ama bu hususta maalesef mağduriyete neden olan adalet komisyonlarının da olduğunu unutmamak gerekir.

 

15) ZABIT KATİPLERİNİN MAAŞLARI NE KADARDIR?

 

CEVAP: Zabıt katiplerinin maaşları bekar veya evli olmasına göre, çocuk sahibi olmasına göre değişkenlik göstermektedir;ama şuan itibari meslekte en az 7 yıl çalışmış olan zabıt katibinin maaşı 1400’den az, 2000 TL’den çok değildir, maaşın farklılıkları çeşitlilik göstermektedir, genel olarak zabıt katipleri , yukarıda belirttiğimiz tutar aralığındadır;bu tutara personelin keşife gitmeleri, otopsilere gitmeleri, hacize gitmeleri dahil değildir.

 

16) ZABIT KATİPLERİ ADLİYEDE, NERELERDE ÇALIŞIRLAR?

 

CEVAP:Adliyedeki birimlerin neler olduğunu belirtmek, zabıt katiplerinin de çalışma alanlarının neler olduğu sorusuna ışık tutacaktır şöyle ki; adliyelerde, cumhuriyet başsavcılığı birimleri, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri,icra daireleri olmak üzere muhtelif birimler vardır, bu birimler kendi içlerinde ayrı birimlere ayrılır, örneğin; özel kanunlar ile kurulan ceza mahkemeleri hariç olmak üzere;ceza mahkemeleri olarak ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, icra ceza mahkemesi gibi mahkemeler vardır, bu mahkemelerin sayıları, kuruldukları yerlerdeki iş durumlarına göre fazla olabilmektedir. Keza, hukuk mahkemeleri de kendi içinde alt dallara ayrılmaktadır, genel olarak adliyelerdeki birimlerin Cumhuriyet Başsavcılığı birimleri, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, icra daireleri olduğunu bilmek şuan için yeterlidir.

 

 

 

Memurlar.Net

04 Mar 2013 - 10:44 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )