İTÜ Çok Sayıda Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında 100 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında 100 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

İlan İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İstanbul İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

2- Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

3- Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir.

4- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

5- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da üniversitemiz internet sitesinden (www.pdb.itu.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

6- Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitemizin internet sitesinde ( www.pdb.itu.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- KPSS'de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

10- Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

12- Belgelerini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.(Aşçı kadrosu için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir.)

3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen sertifika/belgelere sahip olmak.

4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7- Yaptırılacak Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

8- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön Lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puan türlerinden (60) altmış ve üzeri almış olmak.

9- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 17’ye göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

11- Alınacak sürekli işçi kadroları:

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER(3 Kişi)

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

4- 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- E sınıfı ehliyete sahip olmak.

6- SRC belgesine sahip olmak

7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER(5 Kişi)

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

4- 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- B sınıfı ehliyete sahip olmak.

6- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER(47 Kişi)

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

4- 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ –Silahsız- (6 Kişi)

1- Ortaöğretim mezunu (lise ve dengi okul)

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

3- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

5- 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- İngilizce yabancı dil bilgisi az seviyede olmak.

7- B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

8- 3 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

9- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ –Silahsız- (2 Kişi)

1- İki yıllık önlisans mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

3- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

5- 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- İngilizce yabancı dil bilgisi az seviyede olmak.

7- B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

8- 3 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

9- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ –Silahsız- (2 Kişi )

1- Lisans mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

3- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

5- 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- İngilizce yabancı dil bilgisi az seviyede olmak.

7- B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

8- 3 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

9- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

AŞÇI (21 Kişi )

1- En az ilkokul – en fazla ortaöğrenim(lise ve dengi) mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

3- Aşçılık ve yemek hazırlama ile ilgili mesleki bilgisi bu konuda eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak veya mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesine sahip olmak ya da asgari 3 yıl süre ile bu işi yaptığına dair bonservis belgesine sahip olmak.(mesleki eğitime dair belge önceki çalıştığı kurumlardan imzalı ve onaylı hizmet belgesi olması gerekmektedir)

4- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Aşçılık görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

5- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

6- Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.

7- Çalışacağı işe sağlık yönünden uygunluğunu sağlık raporu ile belgelendirmiş olmak.

BULAŞIKÇI (11 Kişi)

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu (lise ve dengi okul) olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Bulaşıkçılık görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

4- Çalışacağı işe sağlık yönünden uygunluğunu sağlık raporu ile belgelendirmiş olmak.

5- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek.

6- 35 yaşını doldurmamış olmak.

7- Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.

BAHÇIVAN (3 Kişi)

1- Ortaöğretim(lise ve dengi)  mezunu olmak.

2- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Bulaşıkçılık görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

3- Bahçe işlerinde 2 yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelemek(mesleki eğitime dair belge önceki çalıştığı kurumlardan imzalı ve onaylı hizmet belgesi olması gerekmektedir)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

5- 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- Bahçe makinalarını kullanabilmek.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter kurasına katılacakların isim listesi 16.10.2019 günü (www.pdb.itu.edu.tr ) internet adresinde duyurularda yayınlanacaktır.

2- Noter kura çekimi 17.10.2019 günü saat 10:00’da İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Stadyumunda Beyoğlu 41. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir.

3- İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

4- Kura sonucu belirlenen adaylar ve KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adaylar (www.pdb.itu.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi kura sonucu belirlenen adaylar ve KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adayların (www.pdb.itu.edu.tr ) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir.

Hazırlaması gereken tüm belgeleri istenen sertifikalar ve/veya mesleki bilgisini gösterir belgeler ile birlikte “Ayazağa Kampüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı K:3 Oda:319” nolu odaya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (www.pdb.itu.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Form http://www.pdb.itu.edu.tr/matbu-formlar adresinden temin edilebilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

3- 3 Adet Vesikalık fotoğraf.

4- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

5- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.

6- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

7-  Diploma/Mezuniyet  Belgesi  aslı  ve fotokopisi ilkokul, ortaokul,  lise, ön lisans ve lisans)

8- Aşçı ilanına başvuracaklar için alan ile ilgili öğrenim belgesi veya ustalık belgesi   veya 3 yıllık deneyim belgelerinden en az biri olmak zorundadır.

9- Bahçıvan ilanına başvuracak adaylar için 2 yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge zorunludur.

10- Güvenlik Görevlisi ilanına başvuracak adaylar için 3 yıllık mesleki deneyimi gösterir belge zorunludur.

11- Hijyen Eğitim Belgesine sahip olanlar belgesini asıl ve fotokopi olarak getirmek zorundadır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile Önlisans ve Lisans mezunu kişilerin KPSS puanına göre İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal internet (www.pdb.itu.edu.tr ) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

Asil  ve  yedek  üyeler  Üniversitemiz  internet  sayfasından  (www.pdb.itu.edu.tr)  ilan edilecektir.

09 Eki 2019 - 08:56 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?