Sağlık Bakanlığı Sağlık Ekonomisi Uzmanı Alım İlanı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı...

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından;

 

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Temmuz 2013

Proje Referans No:  A.4.4.1/SAGEM/39

İhale Referans No: HTSSRP/ SAGEM /2012/INDIVIDUAL/IC/28 -  Sağlık Ekonomisi

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 02.01.2013

Son Başvuru Tarih ve Saati: 16.01.2013 18.00

 


1.      Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında liderlik etme, düzenleme, planlama ve denetleme rolünü belirgin hale getirme,

2.      Bakanlığın Genel Sağlık Politikalarının oluşturulmasında eğitim, araştırma, yayıncılık ve danışmanlık görevlerini yürütme,

3.      Sağlıkta “insan kaynakları yönetimi” anlayışını geliştirmek ve bu yaklaşımı esas alan uygulamalarını hayata geçirme,

4.      2010-2014 yılları arasını kapsayan beş yıllık sağlık insan gücü planını yapma ve geliştirme, sağlık personeli sayısının yıllar içinde yeterli hale getirilmesini sağlama,

5.      Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimleri planlama, uygulama, izleme, koordinasyonunu ve akreditasyonunu gerçekleştirme,

6.      Sağlık hizmeti sunan, sağlık için araştırma yapan ve bilgi üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretkenlik, etkinlik ve hizmet kalitelerini artırmaları için işbirliği yapılarak ve gerekli alanlarda destek verilerek Bakanlık kapasitesi ve ülke sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlama,

7.      Sağlıkta Dönüşüm Programının desteklenmesini sağlamak ve çok sektörlü sağlık sorumluluğu politikasını geliştirme

 

çalışmalarını yürütmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bilindiği üzere sağlığa ayrılabilen kaynaklar (insan gücü, hammadde ve sermaye) gelir düzeyi yüksek ülkelerde dahi kısıtlı olduğundan, sağlığın, hastalıkların ve zamansız ölümlerin ekonomik boyutu giderek daha da önem kazanmakta, ekonomik kalkınma ve büyümedeki durgunluk ve yavaşlık sağlık sektörünün finansmanındaki sorunları daha da büyütmektedir. Bu durum karşısında sağlıkta ulaşılmak ve geliştirilmek istenen hedeflerle nitelikli kaynaklar arasındaki ilişkileri düzenlemek için, uygulamalı iki alanı, (sağlık ve ekonomi) bir araya getiren Sağlık Ekonomisinin öğretilerinden yararlanma yoluna gidilmektedir.

 

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın üst düzey politika yapıcılarının sağlık ekonomisi alanında ihtiyaç duydukları bilgileri üretebilmek amacıyla çalışmalarda bulunmaktadır. Bu anlamda Kurumumuz ulusal sağlık hesapları, kamu sağlık harcamaları ve ilaç harcamalarını takip etmekte, ülke düzeyindeki sağlık harcamalarını finansman kurumu, hizmet sunucusu ve sağlık fonksiyonu ayrımında raporlamaktadır. Bu sayede sağlık sektöründeki fon akışları ortaya konarak OECD standartlarında ülkeler arası kıyaslama yapmaya da imkân veren bilgiler üretilmektedir.

 

Sağlık harcamalarının geçmişte gösterdiği seyir, gelecekte gerçekleşmesi beklenen tahminlere ve bunlara yönelik olarak geliştirilecek politikalar üzerinde önemle durulması gereken çalışma alanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bu kapsamda özellikle son yıllarda üzerinde daha önemle durulmakta olan “sağlık ekonomisi” alanında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapılması gerekmektedir.  Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün yapmayı planladığı araştırma, planlama ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ve kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla proje kapsamında tam gün çalışma esasıyla uzun dönemli bir sağlık ekonomisi uzmanı istihdam edilmesi düşünülmektedir.

 

Bireysel danışmanlık hizmetinin Ocak 2013 içinde başlatılması planlanmaktadır. Hizmet süresi Proje sonuna kadar toplam yedi ay olup, bu süre danışmanın performansına, Kurumun ihtiyacına ve finans kaynağının durumuna göre uzatılabilecektir.

 

Beklenen hizmetler:

Danışman aşağıda belirtilen faaliyetleri Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nden bir ekibin işbirliği ile birlikte yönlendirmek, yürütmek ve katkıda bulunmaktan sorumlu olacaktır;

 

1.      Danışman Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün yapmayı planladığı tüm analiz çalışmalarında, yayınlarda ve eğitimlerde, çalışma alanı ile ilgili konularda kuruma bilimsel destek sağlayacak ve gerektiğinde çalışmaların ve araştırmaların ileri analizlerini yapacak, sonuçlarını yorumlayacak, raporlarını hazırlayacaktır.

2.      Danışman Sağlık Ekonomisi alanında aşağıda belirtilen konularda gerekli çalışma, araştırma ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesinde Kuruma teknik destek sağlayacaktır;

a.         Türk Sağlık Sisteminde makro ve mikro düzeyde ekonomik değerlendirmelerin yapılmasında Kuruma teknik destek sağlamak,

b.        Maliyet analizi ve sağlık hizmeti sunucularının sundukları hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesinde Kuruma teknik destek sağlamak,

c.         Sağlık hizmetlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde Kuruma teknik destek sağlamak (maliyet-etkililik, maliyet-fayda, maliyet minimizasyon ve maliyet-kullanım vs),

d.        Sağlık harcamaları (toplam, kamu ve ilaç harcamaları) ile ilgili gelecek yıllara ait projeksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinde Kuruma teknik destek sağlamak,

e.         Sağlık Ekonomisi ile ilgili çalışmalarda sağlık kurumlarında pilot çalışma yapılmasında Kuruma teknik destek sağlamak,

f.          Sağlık Ekonomisi ile ilgili politika oluşturulması sürecine katkı sağlayacak olan her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesinde Kuruma teknik destek sağlamak,

3.      Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü konu ile ilgili çalışan personele İdarenin belirlediği tarih ve saatlerde haftada 2 saatten az olmamak kaydıyla sağlık ekonomisi ve genel ekonomi konularını içeren teorik ve pratik eğitimler vererek kurumda kapasite oluşturacaktır.

 

 

Aranılan nitelikler:

1.      Yurtiçinde veya yurtdışında eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İşletme veya İktisat programlarından mezun olmak ve İktisat, İşletme, Ekonometri veya Sağlık Ekonomisi alanlarından birinde en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmak.

2.      Sağlık ekonomisi çalışmaları, sağlık teknolojileri ekonomik değerlendirmeleri (maliyet-etkililik, maliyet-fayda, maliyet minimizasyonu ve maliyet-kullanım vs), veya maliyet analizleri, ekonometrik analizler ve ilgili istatistik analizler konusunda en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak. Tercihen son yıllarda ulusal ve uluslararası kurumlarda ve/veya yurtiçinde veya yurtdışında benzer çalışmalar yapmış olmak.

3.      Sağlık ekonomisi ile ilgili analizlerde kullanılacak istatistik ve ekonometrik paket programlarını (SPSS, EVIEWS (Econometric Views), STATA vb.) ve MS Ofis programlarını (word, excel, powerpoint vb.) iyi derecede biliyor ve kullanabiliyor olmak. Kurum tarafından erişimi sağlanacak ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek.

4.      İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. Bunun yanında ikinci bir dil olarak iyi derecede Almanca veya Fransızca dillerinden birisine hâkim olmak tercih nedenidir. Son beş yıl içinde yabancı dil sınavlarından en az şu derecelerden birini almış olmak: KPDS/ÜDS: 70; TOEFL PBT 460-461, TOEFL CBT: 140-142; TOEFL IBT: 60; IELTS: 5,50, TOEIC: 750-754 veya İngilizce ve diğer ikinci dillerden birinde düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye veya bu niteliğini İdare nezdinde kanıtlayabilecek deneyime sahip olmak.          

5.      Seyahat engeli bulunmamak, esnek çalışma saatlerine uygun olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

 

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Referans Kodunu:HTSSRP/SAGEM/2012/INDIVIDUAL/IC/28 -  Sağlık Ekonomisi - içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 16.01.2013 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

İlgilenen danışmanlar, resmi tatil günleri hariç yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara

Tel: +90 312-585 68 00 

Faks: +90 312– 585 69 27

E-mail: [email protected]

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 312 585 68 31-32-34

Tel: +90 312 585 69 17 

Sağlık Bakanı

Kurumsal Duyurular

Basında Sağlık

10 Oca 2013 - 09:45 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?