Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüksek maaşla 21 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. İşe başvuru şartları ve tüm detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Haber albümü için resme tıklayın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüksek maaşla 21 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. İşe başvuru şartları ve tüm detaylar...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2018 veya 2019 KPSS P3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 21 (yirmibir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunlarıA, Bve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubupozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç)   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, “ÜCRET” kısmında belirtilmiştir.

A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):

1- Java Kurumsal Mimar (2 kişi)

JEE platformunu kullanarak en az 8 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak;

Oracle Certified Professional (OCP) Java veya Sun Certified Java Programmer

Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert

Oracle Certified Master (OCM)

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(AngularJS, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data,

Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit,

Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe olmak,

Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, MongoDB veritabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SOA, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, bulut, büyük veri, NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İlişkisel  veri  tabanları  ile  uygulama  geliştirmiş,  iyi  seviyede  SQL  bilgisi  ile

PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Tercihen

CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

o    ITIL (Foundation/Practitioner/Intermediate/Expert) Certificate in IT Service Management sertifikasına sahip olmak

PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak

COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2- .NET Kurumsal Mimar (1 kişi)

Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET

Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

Kurumsal yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Çok Katmanlı mimari , Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak

Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,  Versiyon kontrol sistemi(TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams),

UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,

Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

Tercihen

PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak o .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.

o IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o  CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3- Proje Yöneticisi (2kişi )

Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,

Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak

İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams),

UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,

Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,

Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanabiliyor olmak,

Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

Daha önce kamu kurumlarına yazılım geliştirme projelerini yönetme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi,

Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek.

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak, o TOGAF sertifikasına sahip olmak,

o Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak

4-Veri Tabanı Uzmanı (1 kişi)

Orta veya büyük ölçekli Bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 8 yıl çalışmış olmak,

Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

Backup, Recovery Manager(Rman),RAC(Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,

Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

Oracle Exadata,Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak, MSSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM,network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış , veri ambarı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

NoSQL (MongoDb,Cassandra vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

PostgreSQL veritabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmak

Tercihen;

Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak

B GRUBU (3 KATA KADAR ÜCRET):

1- Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (5 kişi)

JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(AngularJS, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe olmak,

Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Servis tabanlı mimariler, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, büyük veri ve NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,

Tercihen

Oracle Certified Professional (OCP) Java veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2- .NET Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 kişi)

Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 5(beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Application Developer (MCAD) o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Kurumsal yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Çok Katmanlı mimari , Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgil sahibi olmak,

İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

·     Versiyon kontrol sistemi(TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,

Tercihen .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.

IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak, CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3-Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi)

En az 2500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak,

Aşağıdaki bilgi güvenliği çözümleri ve konularında bilgi sahibi olmak;

SIEM - Sistem ve Network korelasyonları

DLP - Veri sınıflandırması ve verinin korunması o NAC - Network Access Controller

o ADC - Uygulama Sunum Denetleme işlemi o Email Gateway, Email Security

o  Antivirüs/Antispam, Malware, Zeroday exploit

WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı)

Network Güvenliği – kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik o Aktif dizin güvenliği

o Microsoft ve Linux server işletim sistemi güvenliği o DNS Güvenliği

o  DOS/DDOS

o Cluster yapıda çalışan Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak ve Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

o  Zafiyet  testi  araçlarından  (Nexpose,  Nessus,  Acunetix,  Netsparker,  AppScan,

WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

o ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

o İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) o GIAC Penetration Tester (GPEN)

o GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) o Offensive Security Certified Professional (OSCP)

o  Licensed Penetration Tester (LPT)

Tercihen:

Check Point Certified Security Expert (CCSE), Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) veya Fortinet Certified Network Security Professional güvenlik ürünü sertifikalarından birine sahip olmak

Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S), Cisco Certified Network Professional - Security (CCNP Security) sertifikalarına sahip olmak

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,

ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

C GRUBU (2 KATA KADAR ÜCRET)

1- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı - ( 1 Kişi )

JEE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(angular,vue veya react, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

JasperReport, JUnit, Maven, SubVersion, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,

Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen;

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde çalışmış olmak

2- .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi)

Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak

Çok Katmanlı mimari , Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 5.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

Kurumsal yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tarasım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgil sahibi olmak,

SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,

·     Versiyon kontrol sistemi(TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak:

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

Microsoft Certified Technology Specialist  (MCTS)

II..NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.

IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

3-   Önyüz Geliştirici (Front-End Developer) Uzmanı (2 kişi)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile büyük ölçekli özel firmaların web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren firmalarda çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirmek, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilecek ve bu konularda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,

Hypertext Markup Language (HTML5), Cascading Style Sheets (CSS3) , Javascript,

JQuery konularında uzman seviyede bilgi sahibi olmak,

Grunt, Gulp.js, Bower, Less, Sass gibi CSS Preprocessing konularında tecrübe sahibi olmak,

Bootstrap, Material, Zurb Fundation vb. Responsive Front-End Framework’leri konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmak,

UI/UX tasarım ve geliştirme ilkeleri/prensipleri hakkında bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmak,

Responsive/Adaptive tasarım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak, Web/Mobil arayüz geliştirme konularında bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmak,

Cross-Browser uyumluluğu ve arayüz geliştirme konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmak,

Responsive Uygulamalar konusunda tecrübeli olmak,

RESTful API, Web Api, Asenkron Web Servisleri ve AJAX kullanılan projelerde tecrübe sahibi olmak,

JSON, XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, NodeJS, Angular 4+,  React (Native, Redux), VueJS, Typescript  javascript

Framework’leri ile yazılım geliştirme konusunda bilgi, deneyim ve tecrübesine sahip olmak,

Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Agile yazılım geliştirme metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kurumsal yazılım geliştirme yönetimi ortamlarında versiyonlama araçları (JIRA, SVN, CVS, GIT, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek ve sorumluluklarının bilincinde olmak, Sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak, Literatür takip edebilecek seviyede ingilizce bilgisine sahip olmak, Analitik düşünme ve etkili iletişim yeteneklerine sahip olmak,

Tercihen:

Exam 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 sertifikasına sahip olmak.

MongoDB konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, PostgreSQL veri tabanı kullanarak yazılım geliştirmiş olmak, Elastic Search kullanarak yazılım geliştirmiş olmak.

4-   Ağ Uzmanı (1 kişi)

En az 2500 aktif kullanıcıya sahip ve kurum ağına bağlı en az 50 adet uzak lokasyonu olan bir kuruluşta; Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokollerinin (MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre) kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak.

Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, QOS, RADIUS, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) (Tercihen Cisco ISE), VoIP sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme deneyimine sahip olmak

Aşağıdaki network sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek, Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S) Cisco Certified Network Professional - Security (CCNP Security) Cisco Certified Network Professional Datacenter (CCNP Datacenter)

oHuawei Certified Internetwork Expert (HCIE)

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru formu,

Özgeçmiş,

İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 09/10/2019 günü mesai bitimine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Emek Mahallesi 17.Cadde. No:13 B Blok Kat: 1 Pk. 06520 Çankaya /ANKARA

Telefon: (0 312) 296 63 36

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2018 veya 2019 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 20 (yirmi) katı aday yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.ailevecalisma.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

A Grubu adaylar sadece sözlü sınava, B ve C grubundaki adaylar ise hem yazılı veya uygulamalı hem de sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emek Mahallesi, 17.Cadde. No:13 06520 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli:

A Grubu

4 kata kadar

B Grubu

3 kata kadar

C Grubu

2 kata kadar

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar www.ailevecalisma.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir.

Adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

İlan olunur.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

10 Eyl 2019 - 08:12 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler