Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU- 2 0 1 4 BAŞVURU TARİHLERİ: 28 ŞUBAT - 21 NİSAN 2014 DİKKAT! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU- 2 0 1 4

BAŞVURU TARİHLERİ: 28 ŞUBAT - 21 NİSAN 2014

DİKKAT! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU- 2 0 1 4BAŞVURU TARİHLERİ: 28 ŞUBAT - 21 NİSAN 2014DİKKAT! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.İÇİNDEKİLER
S.NU.

BAŞLIK

SAYFA1.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

32.

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

33.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

44.

BAŞVURU ESASLARI

55.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

56.

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

67.

KAYIT İŞLEMLERİ VE ASKERLİK EĞİTİMİ

78.

TABLOLAR

89.

İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

12


 

1. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER:a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.d. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.e. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.f. Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir.ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.2. 2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ
S.Nu.

Faaliyet Ad ı

Yeri

Tarihi1

Başvurular ı n yap ı lmas ı

İnternet ( www.tekok.edu.tr )

28 Şubat 2014 21 Nisan 2014 Saat 08.002

Seçim a ş amalar ı (*) (Ön sağl ı k, fiziki yetenek değerlendirme testi, Karar mülakat ı)

Hava Teknik Okullar Komutanl ığı Gaziemir /İ zmir

20 May ı s 2014 06 Haziran 20143

Seçim aşamalar ı nda başar ı l ı olan adaylar ı n hastane muayene işlemleri

Asker Hastaneleri

21 May ı s 2014 04 Temmuz 20144

As ı l ve yedek adaylar ı n duyurulmas ı

İnternet ( www.tekok.edu.tr )

15 Eylül 20145

İşlemleri tamamlanan adaylar ı n eğitime başlamas ı

Hv.Er Eğt.Tug.K.l ı ğ ı KÜTAHYA

29 Eylül 2014


 

Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.- 3 -3. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:Sözleşmeli er adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,b. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askeri eğitime başlatılırlar.),c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),ç. En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Şubat 2011 ve sonrası terhis olanlar),d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanların ve tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),e. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından olumlu Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sözleşmeli erler için belirtilen şartları taşımak,ı. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak.ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,j. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,k. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,l. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,m. Askerî hastanelerden "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almış olmak,n. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),NOT 1 : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi Gnkur.Bşk.lığı tarafından yapılır.NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.4. BAŞVURU ESASLARI:a. Başvurular; 28 Şubat 2014 Cuma günü başlayıp, 21 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 08.00'da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.ç. Halen silâhaltında olan adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, örneği TABLO-1'de bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından kesinlikle açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)'na gönderilecektir.5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİa. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.b. Yapılan kontroller sonucunda, adaylarda aranacak şartlardan herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla ret nedenleri ayrıntılı olarak bildirilecektir.c. Bilgilerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.ç. Başvurusu kabul edilen adaylara 02 Mayıs Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar 02 Mayıs ile 09 Mayıs (saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında, başvuru durumunu öğrenmek ve yapılacak seçim aşamaları için kendi randevularını planlamaktan sorumludur. Bu tarihler arasında internet üzerinden randevu tarihini belirlemeyen adaylar için seçim aşamalarına gün planlaması yapılmayacaktır.ç. Başvurusu kabul edilen ve randevu alan adaylar, randevu aldıkları tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.6. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:a. Evrak İnceleme (İlk Kontrol) :Seçim aşamalarına çağrılan adayların, gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Evrakında eksiklik bulunanlar seçim aşamalarına katılamazlar.b. Ön Sağlık Muayenesi:Adayların; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre görünürde olan, fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolünü yapmak amacıyla kurulmaktadır. Bu muayenede adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiştir.(1) Boy-kilo oranları için TABLO-2'de belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),(2) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,(3) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,(4) Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak(5) Fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, düztabanlık, vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet, yara, cilt hastalığından kaynaklanan vb. izler bulunmamak,(6) Sağlık durumu itibariyle, FYDT'ye katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırıkvb.).c. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT) :(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, FYDT'ye tabi tutulmaktadır. FYDT; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.(2) FYDT için puanlama kıstasları TABLO-3'de olup, başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanı olan 50'yi ve üç branşın ortalamasında 60'ı geçemeyen aday elenmektedir.ç. Karar Mülakatı:Testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.d. Hastaneye Sevk İşlemleri:Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastane veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.d. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır ve ön sağlık muayenesi, FYDT ve karar mülakatı aşamalarından herhangi birine aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edilmeden, yazı ile başvuruda bulunarak itiraz etmek mümkündür.(2) Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, "İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen esaslara göre değerlendirilir. İtirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. Seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmamaktadır.(3) İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları durumunda bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedirler. Ancak, itirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadıre. Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi:(1) Hastane muayenesi sonucunda "Sözleşmeli Er Olur.'' kararlı sağlık raporu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.(2) Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihlerini ve katılış esnasında getirilecekleri içerecek şekilde www.tekok.edu.tr internet adresinden, 15 Eylül 2014 tarihinde saat 17.00'da duyuru yapılacaktır.7. KAYIT İŞLEMLERİ VE ASKERLİK EĞİTİMİa. Asıl olarak kazandığı ve temel askerlik eğitimi almak üzere belirtilen tarihe kadar katılış yapmaları gerektiği www.tekok.edu.tr internet adresinden bildirilen adaylar, kendilerine bildirilecek yer ve tarihte Hava Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (KÜTAHYA)'nda şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.b. Adayların sınıflandırılmaları EYLÜL ayında, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (KÜTAHYA)'nda yapılacağından dolayı, katılış yapılacak tarihte adayların yanlarında mesleki yetenek ve tecrübelerini gösteren bonservis, kurs katılım belgesi, ustalık / kalfalık belgesi vb. evrakı getirmeleri sınıflandırılmaları açısından önem arz etmektedir.c. Asıl adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün içerisinde yedek durumunda hazır bulunan adaylardan, kontenjan açığı kadar yedek aday başarı sırasına göre çağrılabilecektir.ç. Asıl adayların yerine yedek aday çağrılması başvuru esnasında bildirilen telefon numarası aracılığı ile yapılacaktır. Bu nedenle, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru telefon numaralarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.ç. Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen, iletişim için verilen telefon numaralarından kendilerine ulaşılamayan asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.BİRLİĞİADI SOYADIBABA ADIRÜTBESİTERTİBİT.C. KİMLİK NU.
NİTELİKLER

HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR

VERİLEN NOTLARININ ORTALAMASI1'inci Amir

2'nci Amir

3'üncü Amir1. Genel Görünü ş ü, Tav ı r ve Hareketi

 

 

 

 2. Kötü Al ış kanl ı klara Dü ş kün Bulunmamas ı

 

 

 

 3. Hasis Menfaatlere Dü ş kün Olmamas ı

 

 

 

 4. Disiplin Kurallar ı na Uyarl ı l ığı ve İ taati

 

 

 

 5. Güvenilme ve Sadakati

 

 

 

 6. Zekâs ı ve Muhakeme Yetene ğ i

 

 

 

 7. Çal ış kanl ığı ve Dayan ı kl ı l ığı

 

 

 

 8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İ htisas ı n ı Geli ş tirme

 

 

 

 9. Göreve Etkinlik

 

 

 

 10. Sorumluluk Bilinci

 

 

 

 NOT TOPLAMI

 

 

 

 Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat (Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)

 

 

 

 İMZASI

 

 

 

 ADI SOYADI

 

 

 

 RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI

 

 

 

 GÖREVİ

 

 

 

 DÜZENLEME TARİHİ

 

 

 

 


HKY 51-3'nın Sözleşmeli Erbaş ve Er Adaylığına kabulü Uygundur/Uygun değildir.O N A YFotoğraf8. TABLOLARTABLO-1SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ(Doldurma Talimatının 5 inci maddesinde belirtilen amir tarafından)DOLDURMA TALİMATIBu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.Kanaat hanesine "SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR." ibaresi yazılır.Nitelik belgesini onay makamları; müstakil Taburlarda Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.TABLO-2 BOY- KİLO ORANLARI
Boy (cm)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)168

73

54169

74

54170

75

55171

76

56172

77

56173

78

57174

79

58175

80

58176

81

59177

81

60178

82

60179

83

61180

84

62181

85

62182

86

63183

87

64184

88

64185

89

65186

90

66187

91

66188

92

67189

93

68190

94

69191

95

70192

96

70193

97

71194

98

72195

99

72196

100

73197

101

74198

102

75199

103

75200

104

76201

105

77202

106

78203

107

78204

108

79205

109

80206

110

81207

111

81208

112

82209

114

83210

115

84


TABLO-3

SÖZLEŞMELİ ER ADAYI FYDT KRİTERLERİ
 

Derece

Puan 

70

100400 m Koşu (Saniye)

73-71

8576-74

7079-77

55 

80

50 

81 ve üstü

0  

Tekrar Sayısı

Puan 

60

100 

59

99 

58

98 

57

97 

56

96 

55

94 

54

92 

53

90 

52

89 

51

88 

50

87 

49

85 

48

84 

47

83Şınav ve Yardımlı Mekik

46

82 

45

80(2 Dakika)

44

7843

76 

42

74 

41

72 

40

70 

39

68 

38

66 

37

64 

36

62 

35

60 

34

58 

33

56 

32

55 

31

54 

30

52 

29

51 

28

50 

27 ve altı

0

NOT 1: Herhangi bir branştan 50'nin altı not alanlar elenir.NOT 2: Üç branşın ortalaması, 60'ın altında olanlar elenir.9. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİhttp://www.tekok.edu.tra. İletişim Bilgileriİnternet adresi Telefonb. Ulaşım Bilgileri0 232 251 79 290 232 251 16 00 (Dâhili: 4181 / 4183 / 4184 / 4186 / 4187 / 4193)(1) Seçim aşamaları için otobüsle İzmir'e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj-Gaziemir minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.(2) Hava yolu ile İzmir'e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.(3) Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.(4) Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.Hv.Tek.Okl.K.lığı Sınav Nizamiyesi

01 Mar 2014 - 20:02 - Askeri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2020 KPSS Önlisans Sonuçları Erken Açıklansın mı ?