Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim ve sınav yönetmeliği 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sınav ve eğitim öğretim yönetmeliği yer aldı.

Yönetmelik, ''DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'' başlığı ile paylaşıldı. Dumlupınar Üniversitesi sınav yönetmeliği 3 bölüm, 24 maddeden oluşuyor

İşte Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29783

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU 

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arapça Yeterlilik Sınavı: Akademik yılın başında İlahiyat Fakültesindeki Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimini görmek zorunda olan öğrencilerden muaf olacakları belirlemek için yapılan sınavı,

b) Arapça Seviye Tespit Sınavı (ASTS): Akademik yılın başında Arapça hazırlık eğitimi için öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan sınavı,

c) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,

ç) Birim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Birim Yönetim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Dekan: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,

f) Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

g) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

ğ) Hazırlık Sınıfı: Dumlupınar Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

h) Rektör/Rektörlük: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

ı) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

j) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,

k)Yılsonu Genel Sınavı: Her iki yarıyıl ortalaması 50 ve üzeri olan öğrencilerin eğitim öğretim yılının sonunda katılmaya hak kazandıkları sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, temel İslam bilimlerinin ana kaynaklarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlar bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Komisyonlar ve hazırlık sınıfı koordinatörü

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere Dekanın teklifi üzerine birim yönetim kurulunca biri başkan en az üç öğretim elemanından oluşan Program Geliştirme Komisyonu ve hazırlık sınıfında uygulanan sınavlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek amacıyla biri başkan en az üç kişiden oluşan Sınav Komisyonu oluşturulur.

(2) Dekan, Program Geliştirme Komisyonu veya Sınav Komisyonu Başkanlarından birini Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak görevlendirir.

(3) Dekanın teklifi yönetim kurulunun onayıyla yeni komisyonlar kurulabilir.

Arapça yeterlilik ve seviye tespit sınavları

MADDE 8 – (1) Arapça Yeterlilik Sınavı; öğretim yılı başında Fakültede hazırlık sınıfı okuma zorunluluğu olan eski ve yeni kaydolan öğrencilerin, Arapça Hazırlık sınıfından muaf olup olmayacaklarını tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık sınıfından muafiyet için, Arapça Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Bu sınavdan alınan puan öğrencinin sınıf seviyesini tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, Arapça yeterlilik sınavından gerekli 65 puanı alamayanlar veya bu sınava girmeyenler için öğretim yılı başında Senato kararı gereğince Sınav Komisyonunun tayin edeceği tarihte Seviye Tespit Sınavı yapılabilir ve bu sınavdaki seviyelerine göre öğrenciler, Arapça Hazırlık sınıflarında öğrenim görürler.

(2) Aşağıdaki şartlardan birine sahip olan öğrenciler Arapça Hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumaktan muaftırlar:

a) Fakülte tarafından yapılan Arapça muafiyet sınavından başarılı olmak,

b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan son üç yıl içinde Senato tarafından belirlenen seviyede puan almış olduğunu belgelemek,

c) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı İlahiyat Fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programını en az 65 puan alarak başarıyla tamamlamış veya herhangi bir İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan Arapça Yeterlilik Sınavından en az 65 puan almış olmak,

ç) En az son üç yılında, Arapçanın anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

(3) Ön lisans mezunlarından dikey geçiş yoluyla gelen veya ek kontenjanla geç yerleştirilen ve hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumak durumunda olan öğrenciler için ilave yeterlilik ve seviye tespit sınavı düzenlenir.

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık sınıfı öğretim takvimi, birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık sınıfı seviye grupları

MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, ADBS sonuçlarına göre birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Arapça hazırlık sınıfı müfredatı ve ders içerikleri birim kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Türkçesi yeterli seviyede olmayan yabancı uyruklu öğrenci hazırlık sınıfına başlatılmaz.

(4) Hazırlık sınıflarının her birinde öğrenci sayısı yirmiden az, otuz öğrenciden fazla olamaz. Sürekli devamsız ve devamsız öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 90 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin %10’unu geçen öğrencilerin yılsonu başarısı devamsız olarak hesaplanır. Arapça muafiyet sınavı haricindeki dönem boyunca yapılan diğer sınavlara giremezler.

(2) Herhangi bir sebeple derse katılmayan veya katıldığı halde ders bitmeden sınıftan ayrılan öğrenci o derse girmemiş sayılır.

(3) Dekanlık, öğretim elemanlarından, öğrencilerin devam durumlarına dair yoklama evrakını talep edebilir.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Birim kurul kararıyla her yarıyıl en az iki ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının % 60’ı ve kısa süreli sınavların ortalamasının % 40’ının toplamından oluşur. Hazırlık sınıfı yılsonu genel sınavı öncesindeki genel başarı notunun belirlenmesinde, birinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 40, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 60’tır.

(2) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarda edindikleri bilgi ve becerilerini ölçmek ve yılsonu genel sınavına hazırlık amacıyla yapılır.

(3) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve öğrenciyi izlemeye yönelik haberli ya da habersiz yapılabilir. Sınav sayısı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

(4) Yılsonu genel sınavına katılabilmek için iki yarıyıl başarı ortalamasının en az 50 puan olması şarttır.

Başarılı sayılma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin yılsonu başarı notu; iki yarıyılın başarı not ortalamasının % 40’ıyla, yılsonu genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için yılsonu genel başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciye başarı sertifikası verilir ve başarı durumu not durum belgesinde belirtilir. Ayrıca, öğrenciye verilen diploma ekinde yabancı dil eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır.

(3) Zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız oldukları takdirde Arapça muafiyet sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına devam ederler.

(4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Arapça muafiyet sınavından da başarısız oldukları takdirde Hazırlık sınıfını tekrar ederler veya Arapçayı kendi imkânlarıyla geliştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(5) Hazırlık sınıfını ikinci kez okumak zorunda olan öğrencilerin derslere devamı zorunludur.

(6) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Devamsızlık süresini aşmamak şartıyla öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılmadığı ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen öğrenciler ilgili sınavdan başarısız kabul edilir. Mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav tarihleri genel duyuruyla öğrencilere sınav öncesi ilan edilir. Kısa süreli sınavlara, yılsonu genel sınavına ve akademik yılbaşında yapılan Arapça muafiyet sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

(2) Sağlık raporları hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Genel sınavda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle Dekanlığa başvurur. Öğrenci dilekçeleri, Dekanlık tarafından kurulan komisyonda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi

MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi, her biri 16 haftadan az olmamak şartıyla iki yarıyıldır. Öğrenciler, seviyelerine göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Yaz dönemi eğitim ve öğretimi

MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfı yaz öğretimi 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 18 – (1) Dekanlık, Hazırlık sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden sorumlu olup disiplin, izinli sayılma gibi işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

Öğrencilik statüsü

MADDE 19 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri Dekanlıkça yapılır.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfında ilişik kesme ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 19/10/2013 tarihli ve 28796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
Kpsscafe.com.tr

27 Tem 2016 - 08:46 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?