İŞKUR Avukat Alacak

Türkiye İş Kurumu sınavla 18 avukat alacak. Başvurular 22-30 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 18 (onsekiz) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

A – BAŞVURU VE SINAV TARİHİ, YERİ
Sınav Başvuru Tarihleri: 22-30/6/2015 tarihleri arası Sınav Tarihi                : 21-24/7/2015 tarihleri arası Başvuru ve Sınav Yeri        : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü - Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/ANKARA (Şahsen yapılacak başvurular için: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1. Kat 109 No’lu Oda)
Giriş sınavı, 21-24/7/2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav; 21/7/2015 tarihinde Saat 09:30’da başlayıp 24/7/2015  tarihi mesai  bitiminde sona erecek olup  sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi  halinde  takip  eden  günlerde  sınava  devam  edilecektir.  Sınava  katılmaya  hak  kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi Kurumumuz internet sitesinde  (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Avukatlık giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (30/6/2015) itibariyle aşağıda sayılan şartlar aranacaktır:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2- Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3- Başvuru tarihinin son günü (30/6/2015) itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 4- T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5-6/7/2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. Her aday, atama yapılacak birimlerden sadece birisi için başvurabilir. Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 3 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunmayacaktır. Buna ilişkin beyan alınacaktır. Gerekli  şartları  taşıyanlardan  KPSS  sonuçlarına  göre  KPSSP3  puanı  en  yüksek  adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puan en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır.
C - BAŞVURU ŞEKLİ
Kurum internet sitesinde yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak, 2014 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.Şahsen,  elden  veya  posta  yoluyla  başvuruda  bulunmak  isteyenler  doldurdukları  Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 30/6/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat17:30), bu duyuruda yer alan İletişim Bilgilerinde belirtilen adrese teslim etmek veya Kurum Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
Ç - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki bilgi ve belgeleri 30/6/2015 tarihine kadar ‘’Türkiye    İş    Kurumu    Genel    Müdürlüğü    Emniyet   Mahallesi    Mevlana    Bulvarı    No:42 Yenimahalle/ANKARA’’  adresine  posta  ile  göndermeleri  ya  da  aynı  adreste  hizmet  veren  İnsan Kaynakları Dairesi  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  Planlama  Şube  Müdürlüğüne  şahsen  veya  elden teslim etmeleri zorunludur. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumdan veya Kurum internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
1- Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 2- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi, 3- KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı, 4- Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, 5- Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, 6- Adayın özgeçmişi, 7- Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir yazılı beyanı, 8- Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı, Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek olup belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi sınav tarihinden en az beş iş günü önce www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapılmayacaktır.
D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Avukatlık giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından; a)  Anayasa  Hukuku,  Medeni  Hukuk,  Borçlar  Hukuku,  Medeni  Usul  Hukuku,  Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önceden Kurum internet sitesinde duyurulur. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
E - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
1 - Sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan birinci fıkranın “a” bendi için elli puan, “b” ila “e” bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 2 - Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 3 - Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle başarı puanı tespit edilir ve atama yapılacak her bir birim için kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu duyuruda belirtilen Avukat kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. 4- Giriş sınavı sonuçları, sözlü sınavın neticelendiği günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum  internet  sayfasında  yayınlanmak  suretiyle  ilgililere  duyurulur.  Ayrıca,  sınavı  asıl  olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 5- Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile  başarılı  olduğu  halde  herhangi  bir  nedenle  atanamayanların sınav  belgeleri  ise  dava  açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır. 6- Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
F - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü giriş sınavı komisyonuna dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla 7 (yedi) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
G - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

H - AVUKAT OLARAK ATANMA
Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisinde avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 (altı) ay içerisinde atama yapılabilir. Giriş sınavını kazananların avukatlık kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. a) Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir belge, b) Adli sicil kaydı, c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair rapor, ç) Mal bildirimi, d) Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf. Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
I - DİĞER HUSUSLAR:   Avukatların işe alımı, yetiştirilmesi, avukatlığa atanması ve avukatların görev, yetki ve sorumluluklarına  ilişkin  usul  ve  esaslar  25/6/2003  tarihli  ve  4904  sayılı  Türkiye  İş  Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve 27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Giriş   sınavına   ilişkin   gerekli   görülen   bilgilendirmeler,   Kurumun   internet   sayfasından (www.iskur.gov.tr) yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
1 - BAŞVURU ESNASINDA Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA Şahsen yapılacak başvurular için: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1. Kat 109 No’lu Oda Tel: (312) 216 31 45
2 - ATAMA ESNASINDA İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: (312) 216 31 45 Hukuk Müşavirliği (Özel Şartlar İçin) Tel: (0312) 216 3871 Kurum İnternet Adresi:  (www.iskur.gov.tr)


17 Haz 2015 - 09:34 - İş-Kurgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler