2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı Kılavuzu

28 Kasım 2010 tarihinde yapılacak olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı Kılavuzu yeni güvenlik tedbirleri kapsamında güncellenmiştir.

28 Kasım 2010 tarihinde yapılacak olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı Kılavuzu yeni güvenlik tedbirleri kapsamında güncellenmiştir.
İki yılda bir yapılan KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı, iki milyondan daha fazla ortaöğretim ve yaklaşık beşyüzbin de önlisans adayının...

28 Kasım 2010 tarihinde yapılacak olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı Kılavuzu yeni güvenlik tedbirleri kapsamında güncellenmiştir.

İki yılda bir yapılan KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı, iki milyondan daha fazla ortaöğretim ve yaklaşık beşyüzbin de önlisans adayının başvurusu ile 28.11.2010 Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere 153 sınav merkezinde yapılacaktır.

Sınava yönelik hazırlıklar aksaksız olarak yürütülmekte olup, pek çok insanımızın yaşam çizgisini etkileyecek olan bu sınavın da sorunsuz olarak yapılabilmesi için aşağıdaki hususları tüm adayların ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Sınavın uygulanması ile ilgili güncel ve geçerli bilgiler, bu Kılavuz’da ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kılavuz ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden 23 Kasım 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Sınava girecek adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı Kılavuzu

Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

SINAV TARİHİ : 28 Kasım 2010
SINAV SAATİ : Ortaöğretim Düzeyi 09:30
Önlisans Düzeyi 14:30
YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzu, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenerek sınava başvurular 31 Mayıs – 2 Temmuz 2010 tarihleri arasında alınmıştı. Bu Kılavuz, sınava girecek adaylar için sınav uygulamasında yapılan değişikliklerin adayların bilgisine sunulması amacıyla daha önce sınava başvuru aşamasında yayımlanan Kılavuzda yer alan temel ilke ve kurallara ek olarak hazırlanmıştır.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmelik’in 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmelik’in kapsamı dışındadır.

1.4 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

1.5 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumundaolan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanılacaklardır.

1.6 2010-KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

1.7 Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.

1.8 Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

1.9 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

1.10 2010-KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) 28 Kasım 2010 Pazar günü iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte 153 sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için saat 9.30'da, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de saat 14.30'da başlatılacaktır.

1.11 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.12 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.13 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava başvuru hakkı olmayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.14 Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından bu belgelerini bir ücret ödemeden çıkartabilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yeniden edinmek isteyen adayların belgelerini sınav gününden önce edinmiş olmaları yararlarınadır.

1.15 Adaylara Sınav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir.

1.16 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM’ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı ya da fotokopisi, yargı organlarının aksi kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.17 Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. 24 Kasım 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Merkezimize ulaşan raporlar işleme alınacak, bu tarihten sonra Merkezimize ulaşan raporlar işleme alınmayacaktır. Sınavda, gerekli olduğu hâllerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adayların, 2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde “Engelli Salonu” ibaresi yer alacaktır.

Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.18 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.19 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.20 Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.21 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2010-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.

1.22 Adaylar, Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanacaktır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

2. S I N A V

Sınav, 28 Kasım 2010 Pazar günü iki ayrı oturumda yapılacaktır. Sınavın süresi iki oturum için de 2 saat (120 dakika) olacaktır.

2.1 SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1'de verilmiştir.

Soru kitapçıkları farklı türlerde basılacaktır. Farklı türlerdeki soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın kapağında ve iç sayfalarında basılı olacaktır. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kâğıdında, cevapladıkları testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir.

2.2 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ

Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. Adayların sınav gününden önce sınava girecekleri binaları ve mümkünse sınava girecekleri salonları görmeleri yararlarına olacaktır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar 28 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilecek sınava, daha önce adreslerine gönderilmiş olan, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010 tarihini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile gireceklerdir. 28 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için adaylara yeni bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından yeniden belge edinen adaylar ile Merkezimizce yeniden belge gönderilen adayların, sınav tarihi olarak 28 Kasım 2010 tarihini gösterir Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri geçerli olacaktır.

DİKKAT: Adaylara gönderilmiş olan Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerinin arka yüzündeki uyarı bilgileri, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiş, ÖSYM’nin internet sayfasında da bir duyuru olarak yayımlanmıştır.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ

Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (Sadece nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek, başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanını veya pasaportunu yanında bulundurmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.) gerekmektedir.

c) BİR FOTOĞRAF

Sınavda salon görevlileri, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan, kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslını yanında bulundurmayan, özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların bu belgeler dışında herhangi bir eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri gerekmektedir. Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, kol ya da cep saati getirmeyeceklerdir. Bu gereçler bütün adaylara ÖSYM Başkanlığınca sağlanacaktır. Adayların sınava yiyecek, su dışında içecek getirmeleri de kesinlikle yasaktır. Şekerleme de adaylara ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebileceklerdir. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecektir.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

2.3 SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden 60 dakika önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Gerekli kimlik kontrolleri, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesine bakılarak yapılacak, fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınav başladıktan sonra salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecek, görevliler tarafından paraflanarak onaylanacaktır. Cevap kâğıdında soru kitapçığı türü işaretlenmemiş veya paraflanmamış adayların cevap kâğıtları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır. Cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.

Sınav başladıktan sonra, ilk 90 ve son 15 dakika içinde hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

23 Kas 2010 - 14:42 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?