Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Subay Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!..

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı. İşte son başvuru tarihi ve tüm detaylar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı. İşte son başvuru tarihi ve tüm detaylar...

ADAYLARIN DİKKATİNE!

Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.Alım süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme aşağıdaki internet adresinden yapılacaktır. https://personeltemin.msb.gov.tr

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklik yukarıda yer alan internet adreslerinde yayımlanır.İnternet sitelerinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf statüde Deniz sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve bu kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan adaylardan istihdam edilen subaylardır. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarında başarılı olanlar arasında başarı sıralaması yapılır ve yapılan başarı sıralaması esas olmak üzere tercihlere göre kontenjana girenler “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi”ne tefrik edilir. Söz konusu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edilirler.

ç.    Özlük ve Mali Haklar

Özlük Hakları: Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi” dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Konuttan Faydalanma:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

Malî Hakları:

926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerince; aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

İlişkileri:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar. 205    sayılı   Ordu    Yardımlaşma    Kurumu   Kanunu    çerçevesinde   OYAK Kurumunun daimi üyesidirler. Diğer Hususlar:

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.

2.BAŞVURU

Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel (erkek) temin edilecektir. Bu kapsamda;

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen şartları/nitelikleri taşıyan Türk vatandaşı erkek adaylar, 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular), Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular), Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır), Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, 2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda “KPSSP3 Lisans Puanı (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır)” 60 ve üzerinde olanlar, (2016 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir). Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.), Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

b.Adaylarda Aranacak Nitelikler (Şartlar) Nelerdir?

Genel Nitelikler : Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanununun 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmeliğin 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan, Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak, Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

(2)Sağlık ile İlgili Şartlar:

Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından (Muharip Sınıf İçin Düzenlenen) “EK-D Personel Adaylarının

Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecek,

Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda; Adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık kurulu raporu MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmayan adaylara işlem yapılmayacak, Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek, Hastaneler tarafından uygun/hatasız sağlık kurulu raporlarının uygun şekilde düzenlenmemesinden MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(3)Özel Şartlar:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları dahilinde olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak, Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,,

Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak, Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan veya halen yapmakta olanların askerlik hizmeti süresince sahip oldukları sicil notu, sicil tam notunun % 85 veya daha üzerinde olmak, Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak, Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almış olmak,

c.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Adaylar ön başvurularını 10 Ağustos 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. Ön başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak, posta ile tebligat yapılmayacaktır. Asıl başvuru; ön başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(6)2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2018 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, adayların başvuru işlemleri KPSS puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSS puanları MSB tarafından temin edilecek,

2017 ve 2018 yılı KPSS’den her ikisine de katılmış olanların 2018 yılı KPSS puanı ön başvuruyu müteakip MSB tarafından temin edilerek en yüksek olan puan değerlendirmeye alınacak,2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2017 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecektir.

ç.    Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

d.Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)

Başvurusu kabul edilen halen silah altındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–4, TABLO–5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne yazılacaktır. TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır. Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir? Kayıt Kabul,

Fiziki Değerlendirme (boy ve ağırlık ölçümü) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor), Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat, Genel Sağlık Muayenesi sonucu Sağlık Kurulu Raporu, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması.

b.Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

Sınavlara çağrılacak adaylar; ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanına (KPSS P3)” göre seçim aşamalarına davet edilecektir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmayacaktır. Seçim aşamaları Ankara’da icra edilecektir. Seçim aşamasına (Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, FYT, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat) çağrılacak aday sayısı, kontenjanın en fazla 20 katına kadar olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde (ANKARA) hazır bulunacaklardır. Seçim aşaması sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır. Yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir.

(3)Seçim aşamasına çağrılar 2018 Yılı KPSS sonuçlarının ilanı sonrasında yapılacaktır.

NOT: Herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacaktır.

ç.    Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

Kayıt Kabul Faaliyeti:

Başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevzuat esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2)Fiziki Değerlendirme:

Adayların TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından ikinci seçim aşamalarına katılamayacaklardır. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilemeyecektir.

(3)Fiziki Yeterlik Testi (FYT):

Adaylar mekik, şınav ve 1500 m. koşu branşlarında değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3’tedir. Fiziki Yeterlik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi,kurum hekimi vb.) “adayın spor(şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO- 7’dedir.) Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği TABLO- 8’dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir. Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(ç) İlk gün yapılacak olan FYT testlerinden başarılı olan adaylar mülakata girmeye  hak kazanacaklardır.

(d)Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir

Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılanlar kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar. (4)Kişilik Değerlendirme Testi:

Tüm adaylara Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakatta kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(5)Mülakat:

Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olanlar mülakat komisyonlarına sevk edilir. Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır. Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime  açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama yeteneği, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna kabiliyeti, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması gibi hususlar değerlendirilmektedir.

(ç) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Baraj puanından daha düşük puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

(6)Sağlık Muayenesi:

Dış Kaynaktan muvazzaf subay temini kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde (mülakatı müteakip) işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili Sağlık Kuruluşlarından; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak maksadıyla sağlık kuruluşuna sevk işlemi yapılır. Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır. Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir.

Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren en kısa sürede sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilmiş olmasını sağlayınız. Zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir. Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir. Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.

(7)Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:

Hastaneye sevk edilen adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden görevli personele teslim edeceklerdir. Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(ç) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır.

d.Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik    Soruşturması    ve    Arşiv    Araştırması    Formu    ve    Doldurma    Talimatı

TABLO-9’dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

(2)Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC Kimlik Kartı Fotokopisi

Nüfus cüzdanının / TC Kimlik Kartının asılları ve birer adet fotokopileri.

3)Askerî kimlik fotokopisi,

Hâlen askerlik yapan/askerde olan adaylar için askerî kimlik kartı ve bir adet fotokopisi.

(4)Lisans, Yüksek Lisans diploması,

Mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ve/veya yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve birer adet fotokopisi veya fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı sureti.

(5)Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(6)Not Durum Belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.)

Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin aslı ve bir adet önlü ve arkalı fotokopisi veya Askerlik Şubelerinden onaylı sureti. (onaysız fotokopi kabul edilmez.).

(8)Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.

(9)Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba ve eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(10)Adli Sicil Kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) getireceklerdir.

Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6), Halen silah altında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(12)KPSSP3 Lisans Puanı Belgesi,

“KPSSP3 Lisans Puanı” asgari 60 olan sınav sonuç belgesi.

Fiziki Yeterlik Testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO- 7’de bulunan Tek Hekim Raporu ve örneği TABLO-8’de bulunan Muvafakatname belgesi. Tükenmez kalem (mürekkepli olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı.

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında ibraz ettiği asıl suretlerin fotokopileri teslim alınacak ve iade edilmeyecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin fotokopilerini teslim etmeleri önemlidir.

NOT 2: Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri sınav çağrı belgesi en üstte olacak şekilde yarım kapaklı mavi plastik dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası” yazılacaktır.

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi Nasıl Yapılacaktır? Adaylar; KPSS, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanlarına göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır. “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği” programlarından mezun olan adayların, sınavlar sonunda belirlenecek aday değerlendirme puanlarına aday değerlendirme puanının yüzde 10’u kadar puan ilave edilecektir. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, tüm sınav aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde değerlendirilecektir. Bu adaylara, aralarında yapılacak başarı sıralaması esas alınarak toplam kontenjanın yüzde beşi kadar kontenjan ayrılacaktır.

f.Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?

Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak, ilave olarak gerektiğinde SMS kullanılabilecektir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4.UYARILAR

Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar. Başvuru formunda doldurulması gerekli bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır. Adayların yazışma adresleri (e-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İlave adres girilmesi gereken durumlarda, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

ç.    Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

Bu kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi başvuru geçersiz kabul edilecektir. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ!

ONLINE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Başvuru kılavuzunun tamamını okumak için tıklayınız...

23 Tem 2018 - 12:05 - Askerigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?