EPDK Memur Alım Başvuru Süreci Devam Ediyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK memur alımı yapacak. Alımı yapılacak olan memurların başvuru süreçleri devam ediyor. Sizlerde aşağıda belirtilen şartları sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Öncelikli şart KPSS'den en az 75 puan almış olmak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK memur alımı yapacak. Alımı yapılacak olan memurların başvuru süreçleri devam ediyor. Sizlerde aşağıda belirtilen şartları sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Öncelikli şart KPSS'den en az 75 puan almış olmak.

 EPDK’nın yeni yayınladığı ilan da birçok kişi alacağını belirledi. Yeni alımlarında toplamda 25 kişilik alım yapacak olan EPDK, bu alımlarına sürekli devam edecek. Alımları için birçok şartı da öne süren ve belirleyen EPDK, bu alımları ile ilgili olarak KPSS puanı da belirlemiştir. KPSS üzerinden en az 75 puan isteyen EPDK alımları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şartları istemektedir.

ALINACAK PERSONEL

- Çözümleyici: 5 Kişi, - Mütercim-Tercüman: 1 Kişi, - Yönetim Görevlisi: 13 Kişi, - İletişim Görevlisi: 6 Kişi.

ŞARTLAR

* Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen Lisans ve Ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmaları ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 25/11/2015 itibarıyla taşımaları gerekmektedir.
* Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU

Giriş sınavı başvuruları, 12 Kasım 2015 tarihinde başlayacak 25 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimi (saat:18:00) itibariyle sona erecektir. Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

- Diploma, - 3 adet vesikalık fotoğraf, - 2014 KPSS sonuç belgesi, - T.C Kimlik numarası beyanı ilk istenen belgelerdir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler kılavuzu inceleyebilir ve bilgi sahibi olabilirler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet Çözümleyici, 1 (bir) adet Mütercim-Tercüman, 13 (on üç) adet Yönetim Görevlisi ve 6 (altı) adet İletişim Görevlisi olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) kadro için giriş sınavı yapılacaktır. Boş kadroların 5 katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1- Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen Lisans ve Ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmaları ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 25/11/2015 itibarıyla taşımaları gerekmektedir.
2- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar başvuruda bulunamazlar.
II- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı başvuruları, 12 Kasım 2015 tarihinde başlayacak 25 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimi (saat:18:00) itibariyle sona erecektir.
Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.epdk.gov.tr internet adresinde ve (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde yer alan Kurum hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III- SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
1) Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından onaylanmış örneği,
2) Üç adet vesikalık fotoğraf,
3) (B) grubu kadrolar için 2014 yılında yapılan KPSS sonuç belgesi,
4) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Numarası başvuru formundaki ilgili bölüme yazılacaktır.)
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.
IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, 14-18 Aralık 2015 tarihinde (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde bulunan Kurum hizmet binasında yapılacaktır.
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sözlü sınavda adaylar,
1) Genel yetenek ve genel kültür (20 Puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 Puan),
3) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu (20 Puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),
5) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan),
yönlerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçları Kurumun internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.epdk.org.tr internet sayfasından yapılacaktır.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 40 00
EKLER:
Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, Üç adet vesikalık fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, Mütercim-Tercüman kadrosu için YDS sonuç belgesi
NOT: Elden başvuru yapan adaylar, Mezuniyet Belgesi ile KPSS Sonuç Belgesinin aslını başvuru anında görevlilere göstermek suretiyle fotokopisini verebilirler.
POSTA ADRESİ : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK memur alımı yapacak. Alımı yapılacak olan memurların başvuru süreçleri devam ediyor. Sizlerde aşağıda belirtilen şartları sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Öncelikli şart KPSS'den en az 75 puan almış olmak.

16 Kas 2015 - 09:47 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?