Milli Eğitim Bakanlığı Tasarısına Büyük Düzenleme!

TBMM GENEL KURULU, Milli Eğitim Bakanlığı hakkındaki tasarıda bazı düzenlemeler yaptı! İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı hakkındaki tasarıda büyük Değişiklik!

TBMM GENEL KURULU, MEB tasarısında bazı değişikliklerde bulundu. GENEL KURUL, 25 Kasım 2016 tarihinde bir toplantı yapmıştı.

İşte yapılan değişikler ve önceki tasarı arasındaki farklar;
  KOMİSYONDAN GEÇEN ESKİ DÜZENLEMETBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN YENİ DÜZENLEME MADDE 14- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan personel Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Rehberlik ve Denetim Başkanı olarak görev yapan personel Teftiş Kurulu Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
b) Maarif Müfettişleri illerde il müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. Maarif müfettişlerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
c) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
ç) (b) bendi kapsamında görev yapan maarif müfettiş yardımcılarından yeterlilik sınavına girebilmek için gerekli olan süreyi tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali maarif müfettişlerinin tabi olduğu özlük haklarından yararlanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.Mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir."

Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 14'üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici madde 11'in (1)'inci fıkrasının (a) bendi ile (2)'nci fıkrasının ilk cümlesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini ve birinci cümleden sonra gelmek üzere ikinci cümle olarak da aşağıda belirtilen cümlenin eklenmesini ve madde numarasının geçici madde 12 olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları

"a) I. Hukuk Müşaviri ile Rehberlik ve Denetim Başkanı kadrolarında görev yapan personelin görevleri sona erer ve bunlar hakkında 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 18 inci maddesine göre işlem tesis edilir."

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir."

"Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlar ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez."

-

Gerekçe:

Tasarı ve bu maddeyle Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Bakanlığın merkez teşkilatındaki denetim birimi kadrolu denetim elamanına kavuşturulmaktadır. Bakanlıkça yürütülen eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet adına gözetim ve denetimi görevini yürütecek olan Teftiş Kurulunun bu önemli ve özellikli görevini, taşra teşkilatı kadrolarında görevli maarif müfettişlerinin geçici olarak merkez teşkilatında görevlendirilmesi yöntemiyle yürütmesinde uygulamada bazı zorluklarla karşılaşılmakta, zamanında, verimli ve etkili bir hizmet üretme gayesi olumsuz etkilenmektedir. Bu itibarla, Başbakanlık ve diğer bakanlıklardaki merkez teşkilatı yapılanması esas alınarak, Teftiş Kurulu hareket kabiliyeti daha yüksek bir şekilde yeniden yapılandırılmaktadır. Bakanlık teşkilatında Maarif Müfettişi olarak görev yapanların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına mülakattaki başarı sırasına göre öncelikle atanmalarında kamu, kurum ve hizmet yararı görülmektedir. Ayrıca, Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından da yapılacak mülakatta başarılı olanların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde 5'ini geçmemek üzere başarı sırasına göre atanmalarının da Teftiş Kurulu kadrosuna idari ve mali konular ile eğitim öğretim branşlarında katkı sağlayacaktır. Bu şekilde atananlar öncelikle en az bir yıllık mesleki hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Bu düzenlemeyle teftiş hizmetleri merkezden sevk ve idare edilen nitelikli ve etkin bir yapıya kavuşturulmaktadır. 652 sayılı KHK'ya 674 sayılı KHK ile GEÇİCİ MADDE 11 eklenmiş olduğundan madde numarasının GEÇİCİ MADDE 12 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

MADDE 20- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlık Maarif Müfettiş ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir. Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 20'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları

"MADDE 20- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına "Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden önce gelmek üzere "Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.

Gerekçe:

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasında; Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisini haiz bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçi ve denetçi yardımcılarına atıf yapılmamış olunması nedeniyle, adı geçenlerin ülke genelindeki görevlerine ilişkin denetim elemanı harcırahı verilebilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir.

MADDE 26- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi "Yükseköğretim Kurulu tarafından profesörler ile kamu kurumlarında en az on yıl müfettiş veya denetçi olarak çalışanlar arasından önerilecek onbeş üyeden" şeklinde, dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki "altı yıl" ibaresi "üç yıl" şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 26'ncı maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Mehmet Doğan Kubat Ramazan Can

Gerekçe:

Gerekçe: 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 84'üncü maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 8'inci maddesine ilişkin değişiklik yapılmış ve 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tasarının 26'ncı maddesine ihtiyaç kalmamıştır.

MADDE 28- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde;
(c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "ileri sürülen suçlar hakkında" ibaresi "ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabilir, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde" şeklinde ve aynı fıkranın (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "üniversite" ibaresi "Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu" şeklinde değiştirilmiştir."
"a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının, rektör üniversitenin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun'un 28'inci maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinin (a) fıkrasına "enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların," ibaresinden sonra gelmek üzere "kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri uygulama araştırma merkezi ile enstitünün" ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif ederim.

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları

Gerekçe: Kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi bağımsız enstitülerin personelinin disiplin amiri rektördür. Fakülte ve enstitülerde olduğu gibi bu birimlerin çalışan personelinin de disiplin amiri birim yöneticisi olmalıdır. Madde değişikliği ile bu eksiklik giderilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak; memurlar.net
Kpsscafe.com.tr|ANKARA

26 Kas 2016 - 17:00 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?