Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacaktır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na yazılı ve sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı...

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na yazılı ve sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında boş bulunan beş (5), yedi (7) ve sekizinci (8'inci) derece olmak üzere, toplam yirmi üç (23) Müfettiş Yardımcılığı kadroları için, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP5) puan türünden en az (80) ve üzeri puan alan, Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu sekiz (8) İnşaat Mühendisi, Mimarlık Fakültesi mezunu yedi (7) Mimar ve Hukuk Fakültesi mezunu sekiz (8) Hukukçu sınav ile alınacaktır.

Sınava yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar ve yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubuna mensup toplam dörtyüzaltmış (460) aday çağrılacaktır.

Herhangi bir sebeple belirtilen meslek gruplarından birine yeterli sayıda aday başvurmadığı veya adaylığı kabul edilmediği takdirde, Sınav Kurulu kararıyla toplam aday sayısı tamamlanıncaya kadar, diğer meslek grupları için başvuran adaylardan ilave edilebilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; her meslek grubu için belirlenen sayıdan az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, Sınav Kurulu kararı ile bu eksiklik sınav kapsamındaki diğer meslek gruplarının sınavı kazanan adaylarından tamamlanabilecektir.

Atama tarihi itibariyle, Teftiş Kurulu Başkanlığının mevcut Müfettiş Yardımcılığı kadrolarında boşalma olduğu takdirde ve yeterli atama kontenjanı bulunması durumunda, Sınav Kurulu kararı ve Makam Oluru ile başarılı yedek adaylar arasından boş kadro sayısı kadar atama yapılabilecektir.

1-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

d) Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik(inşaat mühendisliği), hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

e) 01/01/2011 tarihinde 30 yaşını geçmemiş olmak,

f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

g) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSSP5 puan türünden) 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvuranlardan en yüksek puan alan yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar, yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubundan olmak üzere, toplam dörtyüzaltmış (460) kişiye aday belgesi verilecektir, (başvuruda bulunan adaylardan sıralama sonucunda; 160 inci inşaat mühendisi, 140 inci mimar ve 160 inci hukukçu meslek grubundaki adayla aynı puanı almış olanlar da, kendi meslek guruplarında sınava kabul edilecektir.)

h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş olmak.

2-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

1-Hukukçular için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku: Temel ilkeler, Türkiye'nin idari yapısı, idari yargı, Ceza Hukuku: Esaslar, Devlet idaresine, kamu güvenliğine ve mala karşı cürümCeza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel hükümler, muhakeme usulü, Medeni Hukuk: Başlangıç, şahsın hukuku, ayni haklar, Borçlar Hukuku,

2- İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için; Kendi bölümlerinde okutulan derslerden, 3- Hukukçular, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için; Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden, belirlenir. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3-SINAV BAŞVURUSU

Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte 04/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresine) şahsen ya da postayla yapılır. Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 04/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu veya gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

4-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;

1) İş başvuru formu,

2) TC. Kimlik Numarası beyanı, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, askerlikle ilişiğinin bulunulmadığına dair beyanı ile sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanlarını içeren beyan formu,

3) Şahsen imzalanmış öz geçmiş,

4) Geçerlilik süresini doldurmamış (2009 ve 2010 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı örneği,

5) Nüfus cüzdanın örneği veya fotokopisi,

6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

7) Sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş (4) adet renkli vesikalık fotoğraf, İsteklilerin İş Başvuru Formunu ve diğer form örneklerini, Teftiş Kurulu Başkanlığından (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresinden) şahsen ya da www.bavindirlik.gov.tr internet ad resinden temin etmeleri mümkündür. Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 410 29 00 ve 410 29 04 nolu tele fonlardan bilgi alınabilir.

5- YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE ADAY BELGESİ

Yazılı Sınav, 24/07/2011 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava gi receği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecektir.

Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 11/07/2011 tarihine kadar Ba kanlığımızın www.bavindirlik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren "Aday Belgesi", adaylar; 12/07/2011 Salı günü mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verile cek, elden alınmayan "Aday Belgesi" adayların İş Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine postayla gönderilecektir.

Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesinin kendi lerine ulaşmaması ya da kaybedilmesi durumunda adaylar kimliklerini ibraz ederek sınav; girebilirler.

Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı vı onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) bulundurulması gerekmektedir.

Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Adaylar sınavda hesap makinesi kullanabileceklerdir.

6- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav için tam not 100'dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, meslek grupları konularından alınan notuı 65'ten, yabancı dil notunun da 50'den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacak Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca ada yın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi özellikleri di değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.

Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 65'ten aşağı olmaması şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının orta laması alınarak saptanır.

Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapıla cak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak, varsa aynı sayıdaki aday kadar da yedek ada olarak belirlenir.

Adayların sıralanmasında sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksel olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kaza nılmış hak teşkil etmez.

Duyurulur.

22 May 2011 - 22:34 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?