Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi.

24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 29396
YÖNETMELİK
Türkiye İş Kurumundan:
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye İş Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,
ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,
d) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,
e) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,
g) İş günü: Ulusal bayram ile hafta sonu ve genel tatil günleri hariç, diğer günleri,
ğ) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
h) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarını,
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,
j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar;
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü.
2) Şef.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı.
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
d) İdari hizmetler grubu;
1) Muhasebeci, ayniyat saymanı.
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru, daktilograf, veznedar, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, fotoğrafçı ve şoför.
e) Destek hizmetleri grubu;
1) Aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, hizmetli ve bekçi.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, mühendis, mütercim, istatistikçi, matematikçi, aktüer, psikolog, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen, programcı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi ve hemşire.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az on yıllık hizmeti bulunmak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; daire tabibi, mühendis, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, iş ve meslek danışmanı, matematikçi, istatistikçi, aktüer, programcı, çözümleyici, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, tekniker, şef ve muhasebeci unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak.
b) Şef olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az beş yıllık hizmeti bulunmak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru, daktilograf, veznedar, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, hemşire, fotoğrafçı ve şoför unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
3) En az sekiz yıllık hizmeti bulunmak.
4) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolar dışında en az bir yıl görev yapmış olmak.
ç) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az sekiz yıllık hizmeti bulunmak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; şef, aktüer, muhasebeci, çözümleyici, programcı, çocuk gelişimcisi, muhasebeci, tekniker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru ve mütercim unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak.
d) Çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az beş yıllık hizmeti bulunmak.
3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını ve en az bir programlama dilini bildiğine dair sertifikaya sahip olmak.
4) Son başvuru tarihi itibarıyla programcı unvanlı kadroda en az bir yıl görev yapmış olmak.
e) Muhasebeci ve ayniyat saymanı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az dört yıllık hizmeti bulunmak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru, daktilograf, veznedar, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, hemşire, fotoğrafçı ve şoför unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak.
f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru, daktilograf, veznedar, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, fotoğrafçı ve şoför olarak atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak.
2) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolar için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak.
3) Şoför unvanlı kadro için (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak.
Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
b) Mühendis, istatistikçi, matematikçi, aktüer, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) Aktüer için, fakülte veya yüksekokulların aktüerya, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak.
c) Programcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.
ç) Mütercim olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak.
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı bulunmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
d) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak.
e) Teknisyen olarak atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.
f) Hemşire olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur ve başvuru için en az on iş günü süre verilir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.
(5) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 - (1) Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir. Yazılı sınav Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
Sözlü sınav
MADDE 12 - (1) Şube müdürü görevine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 - (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü olarak atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet/intranet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.
(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 15 - (1) Kurumca yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.
(2) Sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının da bulunduğu toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(7) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.
(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları; görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak 11 inci maddede belirtilen Kurumlardan birine yaptırılır.
(3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.
(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurumun kendi personeli başvurabilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(7) Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(8) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 17 - (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 18 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 - (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 20 - (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla Kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
(2) Avukat unvanlı kadrolardan Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.
Özelleştirilen kurumlardan atama
MADDE 21 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin sınavları
MADDE 22 - (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Kazanılmış haklar
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 - (1) 18/12/2012 tarihli ve 28501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel bakımından 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (d) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için 7 nci maddede öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.
Kurumda geçen hizmet süresi
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelikte geçen Kurumda belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Kuruma devredilen personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında geçen hizmet süreleri Kurumda geçmiş sayılır.
Yürürlük
MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

24 Haz 2015 - 00:26 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler