ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı

T.

T.C.YÜKSEKÖĞRETIM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına...

T.C.YÜKSEKÖĞRETIM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aşağıda belirtilen unvan, sayı, nitelik ve şartlarda sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır. Sözleşme ile çalıştıracaklarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır;

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlana ekli tabloda belirtilen eğitim şartlarını veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2. KPSS puanı aranan adayların, KPSS puanlarının en az 70 olması gerekmektedir.

3. KPDS puanı aranan adayların, ilana ekli tabloda belirtilen yabancı dili KPDS'na göre en az (C) seviyesinde bildiğini veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile belgeleyecektir.

4. KPSS ve KPDS sınavları güncelliğini koruyacaktır.

5. Deneyim aranan durumlarda ekli tabloda belirtilen ve yükseköğrenimden sonra yurt içinde veya yurt dışında kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalıştığını belgeleyecektir.

6.Özel dershane veya özel eğitim kurumlannda çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmamak,

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakata katılacak adaylar dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

1) T.C.Kimlik Belgesi sureti.

2) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti.

3) Askerlik durumunu gösterir belge.

4) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

5) Adli sicil belgesi, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmadığına dair beyanı, istenen durumlar için, kamu ve/veya özel kesimde yeterli süre çalıştığını gösteren belge, KPDS ve KPSS sınav sonuç belgesi.

6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1) Başvuruda bulunacak adaylann ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr/ internet adresinde yer alan Başvuru Dilekçesini eksiksiz ve doğıu bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 14.03.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS ve KPDS Puanları ÖSYM Başkanlığınca teyit edilecektir.

3) Başkanlık tarafından başvuru belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4) Başvurusu kabul edilen adaylara mülakat tarihi, saati ve yeri http://www.osym.gov.tr/ sayfasında 18.03.2011 tarihinde duyurulacaktır.

MÜLAKAT VE BAŞARI SIRALAMASI

Genel ve özel şartlan taşıyanlar ve müracaat için istenilen belgeleri ibraz edenlerden;

1) Sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlarına göre,

2) KPSS ve KPDS puanı arananlarda bu iki puan türünün ortalamasına göre,en yüksek puandan başlamak suretiyle, ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday mülakata çağnlacaktır.

3) KPSS ve yabancı dil puanı aranmayan pozisyonlar için başvuranlardan ilanda belirtilen şartları taşıyanların tamamı mülakata çağrılacaktır. Mülakatta adayın bölümü ile ilgili bilgisi ile ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başarılı sayılır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanları ile mülakat puanının ortalaması alınarak her pozisyon itibariyle yapılır. Sınav puanı aranmayanlarda mülakat puanına göre değerlendirme yapılır.

YERLEŞTİRME ve SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Başarı sıralamasında en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, başarılı olan diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecektir.

2) İşe alınmada başarı sıralaması ve Başkanlığın mevcut kadro adedi dikkate alınır. Asil aday ile mülakat tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması, sözleşme imzalandığı halde göreve başlamaması veya şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yedek üyelerle başarı sıralarına göre sözleşme imzalanabilecektir.

3) Başarı sıralamasına göre yerleştirmeye hak kazanan adaylann listesi, istenilecek belgeler ve diğer hususlar http://www.osym.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup; ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

ÜCRETLER

Hizmet Yılı 5 yıldan az olanlar Brüt 1.600,00.-TL

Hizmet Yılı 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.700,00.-TL

Hizmet Yılı l0 yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.800,00.-TL

Hizmet Yılı 15 yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.900,00.-TL

Hizmet Yılı 20 Yıldan Fazla Olanlar Brüt 2.000,00.-TL'ye kadar sözleşme imzalanabilecektir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 09.06.2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandıracaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1) Başkanlık 2 aylık deneme süreli sözleşme öngörebilecektir.

2) Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlannda olduğu gibi kurumlar arasında naklen atanmalanna dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

3) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinden aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslanna aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

İLAN OLUNUR.

SINAV HİZMETLERİ UZMAN ADAYLARINDA ARANACAK EĞİTİM, SINAV, YABANCI DİL ve DENEYİM ŞARTLARIAlanı 
 Boş Kadro 
Mezun Olunan Alan/Bölüm Pozisyonu 
  Sınav Türü ve Puanlan 


Matematik
     1
-Matematik Bölümü - Matematik Öğretmenliği
    KPSSP1 veya KPSSP10


Türkçe
     1
-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği
    KPSSP1 veya KPSSP10


Biyoloji(TUS)
     2
-Biyoloji Bölümü
- KPSSP6 veya KPSSP7 ve - ODS İNGİLİZCE (Fen veya Sağlık Bilimleri)


İngilizce
     2
-İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngilizce Öğretmenliği - İngiliz Dil Bilimi
-KPSSP106 (İNGİLİZCE) veya KPSSP108 (İNGİLİZCE), - KPDS (İNGİLİZCE)


Almanca
     1
-Alman Dili ve Edebiyatı - Almanca Öğretmenliği
- KPSSP106 (ALMANCA) veya KPSSP108 (ALMANCA), - KPDS (ALMANCA)


Arapça veya Farsça
     1
-Arap Dili ve Edebiyatı - Arapça Öğretmenliği - Fars Dili ve Edebiyatı
- KPSSP3 veya KPSSP10, - KPDS (ARAPÇA veya FARSÇA)


Eğitim Bilimleri
     1
-Eğitim Fakültesi
-KPSSP10-KPDS(İNGİLİZCE)


İstatistik
     1
-İstatistik Bölümü, -İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü,
-KPSSP75


Hukuk
     2
-Hukuk Fakültesi
-KPSSP79


Çizim ve Mizanpaj
     1
-Grafik, - Grafik Tasarım, - Grafik Tasarımı, - Grafik Sanatlar ve Grafik Tasanmı, -Resim, - Resim İş Öğretmenliği,
-KPSSP3 veya KPSSP10,


Süreç Yöneticisi
     1
-Endüstri Mühendisi
İş süreçleri ve zaman etüdü projelerinde çalışmış olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, Microsoft Project, Lotus, Office programlannı iyi derecede bilmek, Linux ve Dizayn Pattem konusunda tecrübeli, MBA Yüksek Lisansı yapmak tercih sebebidir.


Programcı
     1
-Bilgisayar Bilimleri Bölümü, - Yazılım Mühendisliği, - Bilgisayar Mühendisliği
C++,C#,F#,İngilizce eğitim veren fakülteden mezun olmak, MVC, Spring, bilgi güvenliği ve sockets teknolojisi konusunda deneyim sahibi,


Bilişim Sistemleri Yöneticisi 
     1
- Bilgisayar Mühendisliği - Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliğinde ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak, Yüksek lisans veya doktora çalışmasının yurtdışında yapılması tercih sebebidir. Yazılım veya sistem geliştirme metodolojilerini kullanmış olmak, Java ve C dillerini iyi derecede bilmek, Açık sistemler ve yazılımlar konusunda çalışmış olmak, Portal, Bilgi depolama konusunda tecrübe sahibi olmak, Gereksinim yönetimi ve donanım bilgisine sahip olmak, Yurtiçi veya yurtdışı projelerde proje yöneticisi olarak görev almış ile bilgi güvenliği ve web teknolojilerini bilmek.

22 Şub 2011 - 11:20 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?