Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(2 Şubat 2013)

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:   657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR   Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli...

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesine göre;

 

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme, (Mimar, Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli ve Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonları için geçerlidir)

 

Yöntemleri esas alınmak suretiyle; ekli listede pozisyonu, öğrenimi, bölümü ve adedi belirtilen 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI

 

A) GENEL ŞARTLAR

 

1 - Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

 

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

 

2 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3; Önlisans Mezunları için 2012 KPSSP93; Ortaöğretim Mezunları için 2012 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.

 

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

 

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda gösterilen ya da idareden temin edilecek başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sadece bir pozisyon için aranan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

 

a) Başvuru formu (Üniversitemiz Web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

 

b) T.C. Kimlik numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

 

c) KPSS 2012 yılı sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

 

Pozisyon

Öğrenim

Bölüm

Alınacak Personel AdediBüro Personeli

2 Yıllık Önlisans Programlarından Mezun

*Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. *Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. *İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programından mezun olmak. *Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. *Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2Büro Personeli

Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

*Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak * Photoshop bilmek.

1Destek Personeli

Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

*E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

1Destek Personeli

Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

*B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak *İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (10) Yıldır Sahip Olmak.

1Diğer Teknik Hizmet Personeli

4 Yıllık Lisans Programından Mezun Olmak

*Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. * Ms Word/Excel/ Powerpoint , MS Project, MS Visio, Filemaker programlarını iyi seviyede kullanabilmek. *Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1Mühendis

4 Yıllık Lisans Programından Mezun Olmak

*Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2Mühendis

4 Yıllık Lisans Programından Mezun Olmak

*İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

1 

TOPLAM

 

9

 

 

 

 

 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi www.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

c) Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

 

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

 

d) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

IV - ATAMA VE ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Atamaya hak kazananların isimleri www.marmara.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde aşağıda yazılı belgeleri tamamlamak suretiyle Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme imzalanıp atama yapılacaktır. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır

 

1 - Resim (6 adet)

 

2 - Sağlık Raporu

 

3 - Öğrenim Belgesi (Noter Tasdikli)

 

4 - 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

 

5 - İkametgah Senedi

 

6 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli)

 

7 - Sabıka Kaydı (Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış)

 

8 - Askerlik Durumunu Gösteren Belge (Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge)

 

9 - SSK Numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)

 

10 - Mezuniyet belgesinin sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belge),

 

11 - Sağlık açısından görevine devamını engelleyecek bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı,

 

12 - Destek Personeli ve Büro personeli adayları için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan adaylar için onaylı transkript belgesi,

 

13 - Destek Personeli pozisyonuna müracaat eden adaylar için özel şartlarda tercihen istenilen sürücü belgesi sureti.

02 Şub 2013 - 13:19 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?