Memurların KPDK'da Dile Getirilen Talepleri!

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, Memur-Sen sendikası kamu personellerinin 32 talebini, Kamu-Sen Sendikası ise kamu personellerinin 59 talebini dile getirdi.

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, Memur-Sen sendikası kamu personellerinin 32 talebini, Kamu-Sen Sendikası ise kamu personellerinin 59 talebini dile getirdi.
 

Kamu Sen ile Memur Sen'in talepleri birbirine benzemektedir. Kamu-Sen bir kaç talebi birleştirerek tek talep haline getirdiği için talep sayısı düşük görünmektedir.

KESK isimli sendikadan ne bir resmi açıklama yapılmış, ne de resmi internet sitelerinde bir duyuru yayımlanmıştır. Bu nedenle toplantıya katılıp katılmadığı dahi bilinmemektedir.

SGK Rehberi, Kamu Sen ile Memur Sen'in kamu personelleri için dile getirdiği talepleri bir araya topladı.

İşte o talepler;

MEMUR SEN'İN DİLE GETİRDİĞİ HUSUSLAR

1) Sağlık Bakanlığı'nda 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının, Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi,

2) Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların, Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi. (Özel hizmet tazminatının Adalet Bakanlığındaki şube müdürleri için %175, diğer kurumlarda %135, Adalet Bakanlığı'ndaki şefler için %120 diğer kurumlarda %70 uygulanıyor olması.)

3) Özel Hizmet Tazminatının emekli keseneğinin hesabına dahil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi.

4) 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlamasının kaldırılması.

5) Emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin, işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıst olarak hesaba dahil edilmesi.

6) 399 sayılı KHK'nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi (vekalet ücreti)

7) 657 sayılı DMK'da sicil uygulaması kaldırıldığından, 399 KHK II sayılı cetvelde çalışan sözleşmeli personelin temel ücret tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere %8 oranında artış yapılarak sözleşmeli personel açısından da sicil ve başarı değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi.

" C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür."

9) Özelleştirilen kurumlarda istihdam fazlası olarak nakle tabi personelin havuza alınmasındaki süre sınırının kaldırılması, özelleştirme sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere de kamuya geri dönüş hakkı verilmesi.

10) 4/B'li personelin izinlerinin 4/A'lı personel gibi olması.

11) Emekli memurlara verilen aile yardımının devam etmesi.

12) 3713 sayılı kanuna göre atanan şehit ve gazi yakınlarının şahsa bağlı kadro çıkarılarak eğitim durumlarına göre unvanlara atanması.zumrut

13) Gelir vergisi kaynaklı maaş azalmalarının/ kayıplarının telafisi yıl boyunca gelir vergisi oranı %15'tir. Gelir vergisinin %15 oranı üzerinden kesintisi yapılması gereken durumlarda %15'i aşan kısım ilgili kamu kurum/ kuruluşu tarafından tazminat şeklinde karşılanır. 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetvele tabi personelin maaşından yapılan gelir vergisi tutarı aylık ve yıllık bazda emsali devlet memuru maaşından yapılan kesintiden fazla olmaması.

14) Kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile birinci dereceden akrabalarının il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları sürece izinli sayılmaları.

15) Kamu kurumlarında iki yılda bir boş olan kadrolara Görevde Yükselme sınavının Devlet Personel Başkanlığı tarafından merkezi sistemle yapılması, unvan değişikliği sınavında sınava giren personel sayısı için yeteri kadar kadro varsa sınav yapılmadan eğitim durumlarına göre direkt atamalarının yapılması.

16) Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram öncesi ödenen ilk maaşlarıyla birlikte en yüksek devlet memurun aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi.

17) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi (KİT) unvanlı kadrolarda istihdam edilenlere; aynı dereceli kadrolarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) sırasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan iç denetçilere, bakanlık iç denetçisine uygulanan mali ve sosyal haklar ve yardımlara ilişkin hükümler ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrası hükmünün aynen uygulanması.

18) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurumları tarafından kamu çalışanlarına tahsis edilen kamu konutlarının (lojman) kira bedeline uygulanan katma değer vergisinin (KDV) kaldırılması.

19) Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte KİT'lerde teşkilatlanma konusunda yaşanan değişikliklerin ve Yüksek Planlama Kurulu'nun akıbetinin belirsizliğinin oluşturduğu sorunların çözümü, KİT'lerle ilgili personel mevzuatı ve personelin mali hakları konusunda karar, görüş oluşturacak kurumun/ kurulun/ yapının netleştirilmesi.

20) KİT'lerde 399 sayılı KHK'nin eki II Sayılı Cetvelde belirtilen sözleşmeli personelin fazla çalışma ücreti ödenmesinde 30 saat şeklindeki süre sınırının kaldırılması ve 30 saati aşan çalışmalara ya ücret ödenmesi ya da izin kullanılması imkanı sağlayan düzenleme yapılması, (Konuyla ilgili olarak Kamu denetçiliği Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Kurum tarafından tavsiye edilen karar doğrultusunda işlem tesis edilmesi)

21) Emekli kamu görevlilerine görev başında iken aldıkları sosyal yardımların (eş- çocuk yardımının) ödenmeye devam edilmesi

22) Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılmak suretiyle emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlanması

23) Kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademelere ilerlemesini engelleyen derece- kademe sınırlaması uygulamasına son verilmesi, kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilmesi,

24) KİT'ler bünyesinde görev yapanlar dahil- Sözleşmeli personelin izin hakları ile diğer sosyal haklarında kadrolu personel ile aralarındaki farkların lehe olacak şekilde kaldırılması

25) Ek ödeme konusundaki beklentilerin karşılanmasına ve mağduriyetlerin giderilmesine dönük çalışma yapılarak hızla sonuçlandırılması,

26) Kamu personel mevzuatında kariyer- liyakat sistemiyle uyumlu yaklaşımların esas alınması, kariyer ve liyakat ilkesiyle uyumlu olmayan mevzuat hükümlerinin ve uygulamaların yürürlükten kaldırılması,

27) Kamu yönetiminde beş yıllık görev süresinin üst görevlere atanmada yeterli görülmesi noktasında oluşturulan mevzuatın yeniden değerlendirilmesi,

28) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları noktasında beklenti içerisinde olan personelin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak sınavların açılması, kadro ihdasının gerçekleştirilmesi,

29) Kamu personel sisteminde sıkıntı oluşturacağı tartışmasız olan performans, rotasyon gibi uygulamaların tartışılmasına ve/ veya bunlara ilişkin mevzuat çalışması yapılmasına dönük süreçlerden vazgeçilmesi,

30) Evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi çalışma ve hizmet üretimine ilişkin tür ve tercihlerin esnek istihdam, güvencesiz istihdam gibi sonuçlara ulaştırmayacak şekilde insan temalı kamu hizmet sunumu hedefi üzerinden tartışılması, değerlendirilmesi.

31) 4/C istihdam türünün kaldırılmasına bağlı olarak 4/B statüsüne geçişi sağlanan kamu görevlilerinin öncelikle kadroya geçirilmesi, bu sonuç gerçekleştirilinceye kadar mevcut 4/B'li personelin yararlandığı tüm haklardan yararlandırılması ve saygın iş ile uyumlu olmayan sınırlama ve yasaklamalardan kurtarılması,

32) 4/B'ye geçişi sağlanan 4/C kapsamındaki personelin unvan, kadro ve mali haklarına ilişkin haklı taleplerinin toplu sözleşme sürecindeki tekliflerimiz doğrultusunda karşılanması

KAMU SEN'İN GÜNDEME GETİRDİĞİ HUSUSLAR

1-Daha önceki Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar görüşülmeli.

2-Ekonomik gelişmeler karşısında eriyen memur maaşlarının telafisi için ek zam yapılmalı

3-Devlet Personel Başkanlığı kapatılmamalı

4-Hükümetin ve diğer siyasi partilerin seçim vaadi olan Ek Gösterge konusu, tüm kamu görevlilerini kapsayacak ve aksaklıkları giderecek şekilde genişletilerek bir an önce ele alınmalı

5-Memurlara yapılan bütün ek ödemeler emekli maaşı hesaplamasına esas alınmalı, emeklilere de sosyal yardım ödemesi yapılmalı, ek göstergeye bağlı olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranları yükseltilerek emekli maaşları artırılmalı

6- 5510 sayılı Kanun'la birlikte yükselen emeklilik yaşı ve çalışma süresine uygun olarak 657 sayılı kanunla belirlenen kıdem yılı üst sınırı kaldırılmalı

7- Tüm geçici, vekil ve sözleşmeli personel ile memur işi yapan kamu işçileri kadroya geçirilmeli

8- Kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmeli, verimlilik liyakatli yöneticilerle sağlanmalı

9- Sözlü sınav ile memur alımına ve stajyerliklerin sınava bağlı olarak kaldırılmasına son verilmeli

10- Kamu görevlileri lehine çıkmış mahkeme kararları uygulanmalı

11- Kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapılmamalı

12- Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli

13- 8Görevde yükselme ve unvan değişikliği adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre düzenli aralıklarla ve yazılı sınava dayalı olarak gerçekleştirilmeli, mülakat kaldırılmalı

14- Özel hizmet tazminatı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar toplu sözleşme taleplerimiz çerçevesinde çözüme kavuşturulmalı

15- Ek ödemelerdeki adaletsizlikler giderilmeli

16- Tüm memur, sözleşmeli ve geçici personel ile bunların emeklilerine dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi sağlanmalı

17- 4/C'li statüden 4/B'li sözleşmeli statüye geçen personelin sorunları çözülmeli

18- Döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin döner sermaye ödemelerinden kaynaklı sorunları çözülmeli

19- Öğretmen ve akademisyenlerle bu çerçevede ek ders veren personelin ek ders ücretleri artırılmalı

20- Nöbet ücretleri yeniden belirlenmeli, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi sağlanmalı

21- Fazla çalışma ücretleri ILO ve Avrupa Sosyal Şartı'nda belirlenen standartlara çıkarılmalı, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ya da belli bir oranla sınırlandırılması yolundaki düzenlemeler iptal edilmeli

22- Bütün sosyal yardımlar yeniden düzenlenmeli ve yeni sosyal ödemelerle sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayat bulmasının sağlanmalı

23- Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesinin tutarı artırılmalı

24- Harcırah ve görev yollukları ile ilgili aksaklıklar giderilmeli

25- Kamu görevlilerine değişik adlar altında ödenen tazminatlarda değişik uygulamalarla ortaya çıkan mağduriyetler giderilmeli

26- Hizmet sınıflarında yer alan kadrolar gözden geçirilmeli, yardımcı hizmetler sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfında değerlendirilmeli

27- Kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesi verilmeli, kadrolarda yeni düzenlemeler yapılmalı

28- 2016 yılından sonra göreve başlayan memurlarla bu tarih öncesinde çeşitli nedenlerle ilave derece uygulamasından faydalanmayanlara da ilave bir derece verilmeli

29- 657 sayılı Kanun'da öngörülen disiplin cezaları hafifletilmeli, disiplin cezaları affedilmeli, memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümler kanundan çıkarılmalı, kurullarda memur temsilcilerinin de yer alması sağlanmalı, memura grev ve siyaset serbestisi getirilmeli ve ILO standartlarında bir çalışma yaşamına ulaşılmalı

30- Kalkınmada öncelikli yörelerde ve eleman ihtiyacı duyulan yerlerde çalışan personel için teşvik getirilmeli, söz konusu bölgelerde görev yapan personel için uygulanan iki yıla ilave bir derece verilmesi hükmü genişletilmeli

31- Atama ve yer değiştirme yönetmeliği adalet ve liyakat ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmeli

32- Memurların izinleri ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilmeli, izin konusunda ortaya çıkan belirsizlikler giderilmeli

33- Kamu görevlilerinin işyerlerinde ve çalışma yaşamlarında karşılaştıkları diğer sorunlar çözülmeli

34- Kurumlarda kamu görevlilerini adeta bir cezalandırma işlevi görmeye başlayan geçici görevlendirme uygulaması, memurun isteğine bağlı olarak amacına uygun hale getirilmeli

35- Sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda vücut bulması sağlanmalı

36- Mahalli idarelerde çalışan kamu görevlilerinin maaşlarını zamanında alabilmelerinin sağlanması

37- İşyerlerinde kamu görevlilerinin görevlerinden dolayı fiziki zarar görmelerinin önüne geçilmeli, iş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için çalışmalar hızlanmalı

38- İstisnai kadrolar istismar kadroları olmaktan çıkarılmalı

39- Kurum içinden de kariyer mesleklere atanabilme sağlanmalı, kurum çalışanlarına kariyer mesleklere atanabilmek için özel sınav açılarak söz konusu mesleklere atanma şartları kurum çalışanları için kolaylaştırılmalı, uzmanlar arasında ortaya çıkarılan statü ve özlük hakkı farklılıkları giderilmeli

40- Araştırmacı olarak atananların maaş ve özlük hakları korunmalı

41- Görevi başındayken terörist saldırıların hedefi olan kamu görevlilerinin yakınları korunmalı

42- Kamu görevlilerine etkin bir eğitim imkanı sağlanmalı

43- Artan güvenlik zafiyeti nedeniyle kamu görevlilerinin ortaya çıkan mağduriyetleri giderilmeli

44- Memurlar isnat ve iftiralara karşı daha etkin bir şekilde korunmalı

45- Engelli personel durumlarına uygun istihdam imkanlarına kavuşturulmalı ve kendilerine pozitif ayrımcılık yapılmalı

46- Kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili tereddütler ortadan kaldırılmalı

47- Sosyal güvenlik sisteminin bir bütün olduğundan hareketle her çalışanın çalıştığı sürelerin tamamının sosyal güvenlik hakkı bakımından değerlendirilmesi sağlanmalı

48- Çocuğu eğitim gören kamu görevlilerinin sorunları çözülmeli

49- Askere giden personele maaşının %50'si oranında ücret ödenmeli, söz konusu personelin sosyal güvenlikle ilgili primlerinin askerlik süresi boyunca kurumlarınca yatırılması sağlanmalı

50- Doğum yapan personelden ücretsiz doğum izni kullananlara, maaşının %50'si oranında ücret ödenmeli

51- Kamu hizmet aracı kullanan kamu görevlileri ve bundan faydalanan vatandaşlar sigorta kapsamına alınmalı

52- Doğal afet bölgesinde görev yapan personelin durumlarına özel ayrıcalıklar getirilmeli

53- KİT'lerde görev yapan personelin sorunları çözülmeli

54- Özelleştirme mağduru personelin mağduriyetleri giderilmeli

55- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin tabi olduğu mevzuat yeniden düzenlenmeli

56- Koruma güvenlik personelinin sorunları çözülmeli

57- Emniyet teşkilatında çalışan sivil personelin resmi görevlilerin yararlandığı haklardan faydalanması sağlanmalı

58- Kamuda görev yapan kadın personelin sorunlarının çözülerek, kamuda daha fazla kadın istihdamı sağlanmalı, kadınlara yönelik ayrımcılık yok edilmeli

59- Personel psikolojik tacize karşı etkin bir koruma altına alınmalı

Kaynaklar; SGK Rehberi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

08 Ara 2018 - 22:18 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )