Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 2014 Yılı İçin Verilen Atama Kontenjanları

NOT: DPB, 25 bin 800 açıktan atama izninin sadece 1.

NOT: DPB, 25 bin 800 açıktan atama izninin sadece 1.824 adedini kurumlara dağıttı. Geriye 23 bin 976 açıktan atama izni kalmıştır. Bu geriye kalan iznin dağıtımı daha sonra yapılacaktır.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama...

NOT: DPB, 25 bin 800 açıktan atama izninin sadece 1.824 adedini kurumlara dağıttı. Geriye 23 bin 976 açıktan atama izni kalmıştır. Bu geriye kalan iznin dağıtımı daha sonra yapılacaktır.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin yazı;

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altma alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) 02/01/2014 tarihli OLUR lan ile verilenlerin düşülmesi sonucunda kalan (25.800) adet atama izin sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2013 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2013 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2013 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2013 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2014 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2014 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti,

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.
(I) SAYILI CETVEL2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMISıra No

Kurum Adı

Uygun GörülenA-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI1

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

152

YARGITAY BAŞKANLIĞI

153

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

154

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

155

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

156

ADALET BAKANLIĞI

307

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

308

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

309

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

3010

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

7511

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

3012

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

3013

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

3014

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

3015

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

3016

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

2017

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

3018

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

3019

EKONOMİ BAKANLIĞI

3020

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

3021

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

3022

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

3023

KALKINMA BAKANLIĞI

3024

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

3025

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

1526

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

1527

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1528

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1529

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

1530

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

1531

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

1532

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

1533

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

1534

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1535

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1536

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1537

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

1538

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

1539

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.

340

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

341

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

1542

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

1543

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

1544

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

345

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

346

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

347

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

348

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

349

T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

350

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

551

Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1552

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1553

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1554

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

555

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1556

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1557

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1558

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1559

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1060

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

1561

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

1562

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

1563

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

564

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

1065

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

1566

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

1067

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

1568

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

1069

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

1070

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

1071

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1572

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI

1573

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

1574

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1575

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

376

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK

577

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1078

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

1079

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI

2 

 

  

 

  

 

  

 

  Sıra No

Kurum Adı

Uygun GörülenB-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

52

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

53

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

54

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

55

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

56

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

57

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

58

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

59

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

510

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

511

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

512

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

513

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

514

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

515

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

516

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

517

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

518

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

519

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

520

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

521

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

522

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

523

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

524

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

525

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

526

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

527

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

528

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

529

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

530

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

531

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

532

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

533

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

534

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

535

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

536

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

537

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

538

EGE ÜNİVERSİTESİ

539

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

540

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

541

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

542

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

543

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

544

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

545

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

546

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

547

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

548

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

549

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

550

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

551

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

552

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

553

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

554

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

555

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

556

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

557

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

558

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

559

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

560

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

561

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

562

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

563

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

564

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

565

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

566

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

567

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

568

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

569

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

570

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

571

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

572

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

573

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

574

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

575

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

576

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

577

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

578

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

579

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

580

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

581

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

582

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

583

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

584

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

585

ORDU ÜNİVERSİTESİ

586

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

587

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

588

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

589

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

590

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

591

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

592

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

593

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

594

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

595

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

596

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

597

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

598

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

599

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

5100

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

5101

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

5102

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

5103

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5104

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

5

27 Oca 2014 - 22:35 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?