DHMİ, Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı

DHMİ , KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak koşuluyla 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve KPSSP3 puan türünden en az 80 puan almak koşuluyla 91 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak.

DHMİ , KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak koşuluyla 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve KPSSP3 puan türünden en az 80 puan almak koşuluyla 91 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak. Sınava girmek isteyen adaylar; 20/08/2010-15/09/2010 Tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır

Devlet...
DHMİ , KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak koşuluyla 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve KPSSP3 puan türünden en az 80 puan almak koşuluyla 91 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak. Sınava girmek isteyen adaylar; 20/08/2010-15/09/2010 Tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMİ Taşra Teşkilatı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı:
1- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 12 adet,
2- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 91 adet.

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 80 puan

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan atama ile personel alınacaktır.

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 13/12/2010 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (13/12/1984 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

ç) ICAO ANNEX1 kriterlerine uygun Hava Trafik Kontrolörü olur ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 80 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

g) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler. )

h) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde KPDS sınavından en az 70 veya TOEFL sınavından en az 193 veya IELTS sınavının her bölümünden en az 6,5 veya FCE sınavından en az A veya CAE sınavından en az C veya CPE sınavından en az C düzeyinde puan aldığını belgelemek,

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) ICAO ANNEX1 kriterlerine uygun Hava Trafik Kontrolörü olur ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır. )

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ

-Hava Trafik Kontrol adaylarının seçimi için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Pozisyonlarına İlk Defa Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik gereğince duyurulan boş pozisyonların sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Her iki unvan grubunun KPSSP3 puanı kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır.

Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden(www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formunu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 20/08/2010-15/09/2010 Tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı.

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan stajyer hava trafik kontrolör adayları ve asistan hava trafik kontrolör adaylarından aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noter tasdikli sureti,

b) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğu belgesi,

c) Adli sicil kaydı belgesi(Devlet Memurları için)

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) Asistan hava trafik kontrolör adayları için Hava Trafik Kontrolör Lisansı

f) ICAO Ek-1 Sınıf 3e uygun alınacak sağlık kurulu raporu

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 01/10/2010 - 01/11/2010 tarihleri arasında saat 09.00da başlayarak yapılacaktır.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılacak olup ayrıca (www.dhmi.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı adaylara duyurulan gün ve saatte gruplar halinde yapılacaktır.

Sınavlarda başarı gösteren stajyer hava trafik kontrolör ve asistan hava trafik kontrolör adayları sözlü sınava sınav tarihi, yeri ve saati yazılı olarak yapılacak duyuruyla çağırılırlar. Ayrıca (www.dhmi.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

SINAV KONULARI

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya Yazılı sınav ve Sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı;

Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar;

Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar;

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü adayları için; bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır.

Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 20/08/2010 tarihinde başlayacak ve 15/09/2010 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. (Konya Devlet Yolu No:66 Etiler Yenimahalle 06330) yapılacaktır.

Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

25 Ağu 2010 - 20:53 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?