'Yan Alandan Alan Değişikliğinin Yanlış Olmasının Nedenleri'

1)Yan alan kullanılarak yapılan bu alan değişikliği Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği ile çelişmektedir.

 

1)Yan alan kullanılarak yapılan bu alan değişikliği Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği ile çelişmektedir. Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlarası kredi transferi yapılması...

 

1)Yan alan kullanılarak yapılan bu alan değişikliği Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği ile çelişmektedir. Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlarası kredi transferi yapılması ilişkin yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561) incelediğimizde ;

 

 İlgili yönetmeliğin 4. Maddesinin o bendine göre YAN ALAN ‘’ Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı’’ ifade etmektedir. 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanununda 43.maddesinin 1 fıkrasın da öğretmenlik mesleğinin tanımı şu şekilde yapılmaktadır. “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.” Denilmektedir. Bu tanıma göre bir İngilizce öğretmeninin mutlaka ingilizce üzerine özel ihtisas yapmış alan bilgisine, bir matematik öğretmeninin mutlaka matematik üzerine özel bir ihtisas yapmış alan bilgisine sahip olması gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili yönetmeliğinden de anlaşılacağı gibi YAN ALAN 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 43.maddesinin 1 fıkrasında geçen Özel Alan kavramını karşılamamaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun tanımına göre ‘’ sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge’’ kullanılarak yapılan alan değişikliği birçok öğretmeni üzmüştür.     

 

2) Yan alan değişikliği uygulamasının çok zorunlu hallerde yani norm fazlası sınıf öğretmenlerini eritme durumunda yapılması bir nebze olumlu karşılanabilir ancak bu uygulamanın norm kadro fazlası olmayan ve halen sınıf okutan sınıf öğretmenlerine keyfi bir şekilde ve kısıtlama getirilmeksizin uygulanması tam manasıyla yanlıştır. Şöyle ki norm fazlası olmayan ve döneme sınıfı ile başlayan sınıf öğretmenleri alan değişikliği ile sınıflarını dönem ortasında bırakmışlar ve bu durum okulların öğrencilerin ve velilerin mağduriyetine neden olmuştur. Bunun en büyük kanıtlarından birisi 03.11.2012 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan il genellin de 401 sınıf öğretmeni ihtiyacıdır.  Boşalan bu sınıf öğretmenlerinin yerine de çoğu ilde alanı sınıf öğretmenliği dahi olmayan hatta pedagojik formasyonu olup olmadığı belli olmayan ücretli öğretmenler görevlendirilmiştir .Böylece 4+4+4 ile norm fazlası olan sınıf öğretmenleri sorunu çözülemediği gibi fazlanın yanına bir de sınıf öğretmeni açığı oluşmuştur. Yan alan değişikliği uygulaması bu haliyle de hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

 

3) Yan alan uygulaması ile yetenek sınavı ile alım yapılan öğretmenlik bölümlerine (Beden Eğitimi,Müzik,Görsel Sanatlar)yetenek sınavlarına girmemiş ve o alan ile ilgili yeteneğe ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan sınıf öğretmenleri geçme imkanı bulmuştur. Bu durumun bu alanlarda ve diğer tüm alanlarda (İngilizce,fizik,kimya,matematik,edebiyat, vs.)eğitimin kalitesini düşüreceği aşikardır. Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin ve eğitimin kalitesini arttırma amacıyla alan kpss+alan sınavı yapma düşüncesi ve vizyonu ile de bu yan alan uygulaması taban tabana zıttır.Ayrıca bu uygulamanın hakkaniyet ile bağdaşır bir tarafı da yoktur.

 

4) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ‘nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı maddesindeki; “MADDE 44 – (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.” bölümü bakanlığımızın bugünkü uygulamasının yanlış olduğunu göstermektedir. Çünkü alanında çalışan öğretmen alan değiştiremez. Aynı şekilde “asıl alanında” görev yapan bir öğretmenin “yan alanına” geçmesinin eğitim sistemimize faydadan çok zararı olacaktır.

 

a) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’ nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı maddesindeki;

 

“MADDE 44 – (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.” Hükmü olmasına rağmen tam tersi yapılarak, zaten alanında çalışan öğretmen yan alanına atanmıştır.

 

   b)    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’ nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı maddesindeki;

 

“MADDE 44 – (2) Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.” hükmü olmasına rağmen bu atama farklı bir ayda (Eylül-Ekim) yapılmıştır. Yapılan alan değişikliği bu madde ile çelişmektedir.  

 

c)       MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’ nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı maddesindeki;

 

“MADDE 44 – (4) “Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.” Hükmü gereğince alanının ya da dersin kaldırılma şartı aranmaktadır. Ancak, Sınıf öğretmenlerinden İngilizce öğretmenliğine, fen ve teknoloji öğretmenlerinden ilköğretim matematik öğretmenliğine ya da sosyal bilgiler öğretmenlerinden Türkçe öğretmenliğine atananlar alanları kaldırılmadığı halde gerekçesiz şekil de atanmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenliği alanı kaldırılmadığı halde gerekçesiz şekilde bu uygulamaya tabi tutulmuştur.  

 

5)Yan alan ile yapılan alan değişikliği aynı zaman da yan alan sertifikası veren üniversitelerin yönergeleriyle çelişmektedir. Örneğin Balıkesir üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi 1998-2006 yılları arasında sınıf öğretmenliği bölümüne kayıt olan tüm öğrencilerine bilgisayar ve İngilizce öğretmenliği yan alan  sertifikasını  vermiştir. Bu üniversitenin Yan alan yönergesinin 7. Maddesinin 4. Bendinde ‘’ Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz’’ ifadesi geçmektedir. Türkiyedeki tüm yan alan veren üniversitelerin Yan Alan yönergesinde bu ifade geçmektedir.  Öğretmenlik mesleği diğer tüm meslek grupları gibi Yüksek Öğretimi Kurumu ve Üniversitelerin verdiği diploma ve yetkiler ile icra edilmektedir. Yan alan sertifikasını veren Üniversiteler yönergeleriyle yan alan sertifikasını hukuki açıdan lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen haklardan yararlandırmazken Milli Eğitim Bakanlığı bir gece de çıkarılan 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı Talim Terbiye Kurulu mütalaası ile bu haklardan yararlandırmıştır. Bu durum hukuken çelişkilidir.

 

6) Sınıf öğretmenliği mezunu olup yan alanı İngilizce olması nedeniyle İngilizce öğretmenliği alanına geçen sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi 1998-2006 yılları arası üniversitede eğitim gören sınıf öğretmenliği bölümü mezunlarıdır.  Bu üniversite yan alanı İngilizce olan sınıf öğretmenlerine verdiği İngilizce dersler sadece 6 (altı) tanedir. Bu dersler ; yabancı Yabancı Dil I(Bu dersi üniversitelerdeki tüm bölümler alır), Yabancı Dil II(Bu dersi üniversitelerdeki tüm bölümler alır),İngilizce dil bilgisi, Türkçe-ingilizce karşılaştırmalı dil,  ingilizce-türkçe çeviri, ingilizce-Türkçe metin okuma inceleme. İngilizce öğretmenliği dil öğretimidir. Dil öğretimi konuşma, yazma, dinleme ve okuma elementlerinden oluşur.  Yan alanı İngilizce olan sınıf öğretmenleri konuşma, dinleme, yazma ve okuma derslerinden hiç birini almamışlardır.  Ortaokul ve liselere İngilizce öğretmeni olarak atanan birisi ileri düzeyde İngilizce konuşma, yazma, okuma ve dinleme yeteneğine sahip olmalıdır. İngilizce yan alan veren diğer bir üniversite de Abant İzzet Baysal Üniversitesidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Yan alanı İngilizce olan sınıf öğretmenlerine verdiği dersler 6 (altı) tanedir ; okuma gelişimi, yazma gelişimi, İngilizce öğretmenliğine giriş I, çeviri I, İngilizce öğretmenliğine giriş II, çeviri II.  Okuma ve yazma gelişimi dersini orta düzeyin altında İngilizce bilgisine sahip kişiler alırlar. Ortaokul ve liselerde İngilizce öğretmenliği yapabilmek için ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmak gereklidir. Üniversiteler İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencileri birinci sınıfta okuma gelişimi, yazma gelişimi, dinleme gelişimi ve okuma gelişimi derslerini alırlar. Daha sonraki sınıflarda bunların ileri düzeyi olan ileri düzey yazma, ileri düzey konuşma, ileri düzey dinleme ve ileri düzey okuma dersleri geçmeden mezun olamazlar.  Görüyoruz ki yan alan sertifikası veren  üniversitelerin verdikleri dersler arasında bile koordinasyon yoktur. Oysaki dersler arasında koordinasyon olması zorunludur. Yan alan ile yapılan alan değişikliği pedagojik yönden uygun olmadığı gibi, eğitim de fırsat eşitliğine de aykırıdır. Bir okuldaki öğrenciler İngilizce öğretmenin den İngilizce dersi alırken, diğer okuldaki öğrenciler, 6 derslik yan alan sertifikası ile alan değiştirmiş sınıf öğretmenliği mezunu öğretmenden İngilizce dersi almaktadır.

 

7) Yan alan ile alan değişikliğinin hukuken çelişkili olmasının bir delili de şu örnektir. 2000 yılında sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun bir öğretmen adayının diplomasında yan alan olarak Türkçe öğretmenliği yazmaktadır. Bu öğretmen 2001 yılında KPSS sınavına girmiş ve aldığı puanla Türkçe öğretmenliğine atanamamıştır. Eğer bakanlık bu öğretmen adayına Yan alanına atama şansı verseydi bu öğretmen adayı Türkçe öğretmenliğine atanabilecekti. Ama aynı bakanlık şu an MEB’de öğretmen olan sosyal bilgiler öğretmenine yan alanı “Türkçe” diye Türkçe öğretmenliğine geçme şansı vermektedir.(Mersin ilinde 3 Sosyal Bilgiler öğretmeni yan alan Türkçe diye Türkçe öğretmenliğine geçmiştir.) İlk atamada şans vermeyen bakanlık nedense öğretmen olduktan sonra bu şansı o öğretmene vermektedir. Bir yerde hukuka uyulmakta ama başka bir atamada bu hukuk çiğnenmektedir. Bakanlığın bu alan değişikliği uygulamasının yürütülmesinin durdurulmaması halinde ilerde telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı, Türk Eğitim Sistemini ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğini karartacağı eğitim sistemini kalitesizleştireceği kaçınılmaz olacaktır. Dünya üzerinde değişimin hızlı olduğu ve mesleklerin her bir alanı için özel ihtisas eğitimi alıp branşlaşmanın bu denli vazgeçilmez olduğu böyle bir dönemde, hangi veli çocuğunun matematik dersine alanı matematik olmayan bir sınıf öğretmeninin, edebiyat dersine alanı edebiyat olmayan bir sınıf öğretmeninin, tarih dersine alanı tarih olmayan bir sınıf öğretmenin girmesine rıza gösterebilir ki? En başta böyle bir uygulamaya ben vatandaş olarak rıza göstermiyorum ve hiçbir velinin buna rıza göstereceğine inanmıyorum.

 

8) Bakanlık dava konusu İl İçi Alan Değişikliği uygulamasıyla amacı dışına çıkarak norm kadro fazlası olan sınıf öğretmenlere alan değiştirmekle yetinmeyip tüm sınıf öğretmenlerine bu hakkı tanıyarak adeta sınıf öğretmenliği kadrosunda bir boşalmaya neden olmuş ve ilkokul 1,2,3 ve 4. Sınıfta okuyan yaklaşık 100 bine yakın öğrenciyi sınıf öğretmensiz bırakarak ilkokulları adeta bir “kaosa” sürüklemiştir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu açığı kapatmak için bu sefer sınıf öğretmenliği ile uzaktan yakından alakası olmayan başka başka bölüm mezunlarını sınıf öğretmeni olarak görevlendirme yoluna gitmişlerdir. Örneğin 2012-2013 Eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili Haran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 33 sınıf öğretmeni görevlendirmiş ve bunların hiçbiri sınıf öğretmenliği mezunu değildir. Kimi 2 yıllık tarla bitkileri mezunu,kimi maliye, kimi işletme,kimi mobilya dekorasyon mezunudur.Aynı şekilde Şanlıurfa ili Süruç ilçe Milli eğitim Müdürlüğü 49 öğretmen görevlendirmiş bunlardan 10’u bitki koruma,nakış işlemeciliği, mobilya dekorasyon ve tarla bitkileri mezunlarından oluşuyor.Bu uygulama hukuka aykırılığı yanında pedagojik açıdan da yanlış uygulamadır ki; bir yandan ortaokul ve liselerde ders verecek sınıf öğretmenliği mezunları, ihtisas sahibi “özel alan” bilgisine sahip olmadıkları ve branş öğretmenlerinin anlatması gerektiği dersleri anlatacaklar; öbür yandan ilkokullarda derse girecek olanlar, öğretmenlik mesleğiyle alakası olmayan kişilerden oluşacak. Böyle bir uygulama eğitim sistemimizin adeta intiharıdır.

 

9) Milli Eğitim Bakanlığı Yan alan ile alan değişikliği yaptırmak yerine, sınıf öğretmenliği mezunu olmayıp, sınıf öğretmenliği yapan öğretmenleri kendi alanlarına geçmelerini teşvik edici adımlar atabilirdi. Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararı ile liselerde ve ortaokullarda çalışan öğretmen aylık karşılığı okutabilecekleri alanlara geçmişlerdir. Fakat sınıf öğretmenliği mezunu olmayıp sınıf öğretmenliği yapan almanca, fransızca, rusça, fizik, kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, beden eğitimi, tarih, coğrafya bölümü mezunlarına sınıf öğretmenliği yaptıkları gerekçesiyle bu imkan verilmemiştir.  Eğer buna imkan verilseydi hem sınıf öğretmenlerinin norm fazlası olma problemi ortadan kaldırılacaktı. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı 6 dersten oluşan yan alan ile sınıf öğretmenliği mezunlarını ortaokul ve liselere İngilizce, matematik, edebiyat öğretmeni olarak atamıştır. Bu durum alanı dışında çalışmak zorunda olan binlerce mutsuz öğretmen yarattığı gibi, atama bekleyen binlerce öğretmen adaylarının da öğretmen olma şansını azaltmıştır. Sınıf öğretmenliği mezunu olup, yan alan ile alan değiştirip görevini icra edemediği için pişman ve mutsuz olan binlerce öğretmen vardır. Bu öğretmen bakanlığa geri dönüş için başvurmalarına rağmen kabul edilmemiştir. 

egitimajansi.com

16 Ara 2012 - 13:31 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )