Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Celal Bayar Üniversitesi çeşitli unvanlarda sözleşmeli personel alacak. Başvurular 15 gün sürecek.

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM  İLANI
Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2014 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

 

UNVANI

 

ADET

 

ARANILAN NİTELİKLER

 

 

001

 

 

Hemşire

 

 

1

Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik bölümünden mezun olmak, Üniversite hastanelerinin ameliyathanelerinde en az 8(sekiz) yıl çalışmış olmak.

 

 

 

002

 

 

 

Hemşire

 

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak, Üniversite hastanelerinin İç Hastalıkları yoğun bakımlarında çalışmış olmak, Hemofiltrasyon cihazı kullanıcı sertifikasına ve Yoğun Bakım Ventilatör (Hamilton Medikal) cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak.

 

 

003

 

 

Hemşire

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak, Üniversite hastanesi endoskopi ve kolonoskopide en az 1(bir) yıl deneyime ve en az 1(bir) yıl Genel Cerrahi Servis deneyimine sahip olmak.

 

 

004

 

 

Hemşire

 

 

1

Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik bölümünden mezun olmak, Hemofiltrasyon cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak ve Üniversite hastanelerinin 3. basamak Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde çalışmış olmak.

 

 

 

005

 

 

 

Hemşire

 

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, en az 6(altı) yıl Üniversite hastanesi Anestezi Yoğun Bakım deneyimi olmak, Hemofiltrasyon cihazı kullanıcı sertifikasına ve Yoğun Bakım Ventilatör (Hamilton Medikal) cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

006

 

 

 

Hemşire

 

 

 

1

Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik bölümünden mezun olmak, Kalp Damar Servisinde en az 1(bir) yıl deneyimli ve Açık Kalp ve Endovaskular Cerrahisi Hemşireliğinde tecrübe sahibi olmak, CPR Başarı Sertifikası ve Hemşirelik Oryantasyon Sertifikası sahibi olmak.

 

 

007

 

 

Hemşire

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak, En az 9(dokuz) yıl Anestezi Yoğun Bakım tecrübesine sahip olmak.

 

 

008

 

 

Hemşire

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak, KVC’de perfüzyonistlik yetki belgesine sahip olmak, En az 5(beş) yıl KVC Yoğun Bakım deneyimi olmak.

 

 

009

 

 

Hemşire

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Acil İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak, Üniversite hastaneleri Acil Servis deneyimine sahip olmak.

 

 

010

 

 

Hemşire

 

 

3

Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik bölümünden mezun olmak.

 

 

 

 

011

 

 

 

 

Biyolog

 

 

 

 

1

Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji bölümü mezunu olmak, Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, Nükleer Tıp A.B.D. sıcak oda laboratuvarında 10(on) yıl çalışmış olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası, radyofarmasi sertifikası, laboratuvar güvenliği, GMP, GLP ve ISO 17025:2005 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği sertifikasına sahip olmak.GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı   suçlar,   devlet   sırlarına   karşı   suçlar   ve   casusluk,   zimmet,   irtikâp,   rüşvet,   hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
2- 2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2014 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5- 01-09 arası nitelik kodlu ilanların giderleri özel bütçeden, 10-11 nitelik kodlu ilanların giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.
6-  Adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4/B  maddesi  gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen  başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu  unvana  başvuru  yapıldığı  takdirde  her  iki  başvuru  da  geçersiz  sayılacaktır.  Başvuru  ve işlemler  sırasında gerçeğe  aykırı beyanda bulunduğu  veya  eksik  evrak  verdiği  sonradan  tespit edilenler  ile  istenilen  belgeleri  ibraz  etmeyenlerin  müracaatları   geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Gerçeğe aykırı  belge teslim  edenler hakkında  yasal  işlem yapılacaktır.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde  www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı Başvuru Formu  (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır) 2- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti) 3- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı) 4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim-çalışma şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge) 5- Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı yada onaylı sureti)
İletişim Bilgileri:      

Adres:  Celal  Bayar  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Muradiye Kampüsü 45140 Yunusemre/Manisa    
Tel: 0 (236) 201 10 00  Web Adresi: www.cbu.edu.tr

23 Mar 2015 - 09:20 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?