Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yazılı sınavla 10 bilişim personeli alacak. Başvurular 14 Aralık tarihinde sona erecek.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yazılı sınavla 10 bilişim personeli alacak. Başvurular 14 Aralık tarihinde sona erecek.

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 28-12-2015 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla toplam  (10) personel alınacaktır.

İş Tanımı

Adet

Ücret

Çalışma

Süresi

Yazılım Geliştirme Yöneticisi

2

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2,8

katı

Tam Zamanlı

A Nitelikli yazılımcı

2

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2,4

katı

Tam Zamanlı

B Nitelikli Yazılımcı

3

Aylık  Brüt  Sözleşmeli  Ücretinin  2

katı

Tam Zamanlı

C Nitelikli Yazılımcı

2

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 1,5

katı

Tam Zamanlı

Dokümantasyon,      Eğitim,      Destek

Elemanı

1

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 1,2

katı

Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,  
b)   Fakültelerin  dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda ücret  tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına  prim  ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli  olarak  geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Yazılım Geliştirme Yöneticisi(2 Kişi)

1.Tasarım ve mimari kalıplar gibi mimari modelleme konularına hakim olmalıdır. Yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olmalıdır.
2.Yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgili ve tecrübeli. Özellikle scrum yazılım geliştirme metoduna hakim olmalıdır.
3.Yazılım geliştirme ekibinin uygulama geliştirme sırasında karşılaştığı problemleri analiz edip çözümler üretip üretkenliği ve üretim kalitesini arttırabilmelidir.
4.MS Project kullanmayı bilen ve işleri TFS(Team Foundation Server) ile entegre şekilde takip edebilmeli ve raporlayabilmelidir.   5.İleri derecede TFS yönetimi ve konfigürasyonu bilgisine sahip olmalıdır.

6.İleri derecede IIS bilgisine sahip olmalıdır.
7.MSBuild scriptlerinin geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
8.Servis  yönelimli  mimari  ve  katmanlı  mimari  tasarımı  ve  katmanlar  arası  haberleşme konseptlerine hakim olmalıdır.
9.Microsoft .Net framework konusunda derin bilgi sahibi olmalıdır.
10.Dependency  Injection,  IoC,  Dynamic  Assembly,  Reflection,  Plugin  tabanlı  uygulama geliştirme, Reflection.Emit, Code Generation ve WCF konuları ile uğraşmış olmalıdır.
11.Multithreading ve Parallel Programming ve Gridding tecrübesine sahip olmalıdır.
12.TCP, UDP Socket programlama ile uğraşmış, session yönetimi olan ve yoğun kullanılan bir socket server yazabilecek tecrübeye sahip olmalıdır.
13.İş katmanı modelleme, Domain Design, Connection ve Transaction yönetimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
14.Performans ve ölçeklenebilirlik konularında tecrübeli olmalıdır.
15.Logging, tracing, exception handling, session ve cache yönetimi, security ve rol yönetimi, veri erişim katmanı (ORM tool’larına hakim) konularında tecrübe sahibi olmalıdır. (tercihen enterprise bir uygulama için framework tasarlamış ve geliştirmiş)
16.İlişkisel veritabanları konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
17.Farklı teknolojilere ait kaynak kodların versiyon yönetiminde tecrübe sahibi olmalıdır.
18.Karşılaşılan sorunlar karşısında yaratıcı, pratik çözümler üretme bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olmalıdır.
19.İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
20.Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalıdır.
21.Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.  

A) Nitelikli Yazılımcı (2 Kişi)

1. Bir proje kapsamında gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
2.  Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
3.  Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.
4.  Nesne  tabanlı  programlamanın  mantığını  kavramış  ve  bu  doğrultuda  uygun  kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
5.  SOA mimarisi konusunda tecrübeli ve WCF konularında bilgili olmalıdır.
6. Bellek  yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
8. C# ve ASP.Net dillerinde ileri derecede uygulama geliştirme yapabilmelidir.
9. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,
10.  HTML,  CSS,  Ajax,  jQuery,  Silverlight,  JSON  teknolojilerine  ileri  derecede  hakim olmalıdır.
11. Microsoft SQL ve ORACLE veri tabanlarını ileri derecede kullanabilen.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
14. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
15. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
16. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.  

B) Nitelikli Yazılımcı (3 Kişi)

1.  Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek,
2.  Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
3.  Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
4. .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,
5. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,
6. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
7. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
8. Microsoft SQL ve ORACLE veri tabanları hakkında fikir sahibi olmalıdır.
9.  Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak,
10. WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,
11. T-SQL programlama bilgisine sahip olmak,
12. SQL Server Reporting Services konusunda bilgi sahibi olmak,
13.  Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
14. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
15. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

C) Nitelikli Yazılımcı (2 Kişi)

1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.
2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,

4. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Dokümantasyon, Eğitim ve Destek Elemanı (1 Kişi)

1. Tercihen Üniversite Bilgi Sistemleri konusunda tecrübeli olmalıdır.
2. Yazılımın dokümantasyon kısmını anlaşılır bir şekilde hazırlayabilmelidir.
3. Kurumun ihtiyacı durumunda yazılımı kullanan birimlere eğitim verebilecek  yetenekte olmalıdır.
4. Yazılımda karşılaşılan sorunlarda ya da sorularda kullanıcılara destek olmalıdır.
5. Destek masasına gelen talepleri ilgili yazılım ekibine iletmeli ve takibini sağlamalıdır.
6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli olmalıdır.
8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.  
SINAV KONULARI

Yazılım  Geliştirme  Yöneticisi 
Yazılım Geliştirme Uzmanlığı konularına ilaveten ;
Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Veritabanı Yöneticisi, Uygulama sunucuları (Microsoft IIS), Javascript, Html, Css

A  Nitelikli  Yazılımcı 

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

 B Nitelikli Yazılımcı 

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

C  Nitelikli  Yazılımcı 

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NE, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Dokümantasyon, Eğitim, Destek  Elemanı 

Yazılım  projelerinde  analiz  süreçleri,  yazılım  süreçlerinde  test  senaryoları,  Adobe  Flash,Photoshop, Adobe After Effects, InDesign  

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (4.054,28 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversitemiz, aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İSTENİLEN BELGELER

-Özgeçmiş -(Onaylı) Mezuniyet Belgesi -Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler -Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler -(Onaylı) En az iki(2) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler -Varsa KPSS Sonuç Belgesi -Varsa Yabancı Dil Belgesi -(Onaylı) Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı(personel.ikc.edu.tr) web adresinden detaylı bilgileri   takip   edebilir,   başvuru   süresi   içerisinde   Balatçık-İZMİR   adresinde   bulunan Rektörlüğe şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yazılı sınavla 10 bilişim personeli alacak. Başvurular 14 Aralık tarihinde sona erecek.

27 Kas 2015 - 11:32 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )