MEB Korunmaya Muhtaç Çocuklar Arasından Personel Alacak

T.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/903.02/1086927 23/05/2013

Konu: Korunmaya Muhtaç Çocukların Ataması

VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi a) 02/03/1988 tarihli ve 19742 sayılı Resmi Gazete'de...

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/903.02/1086927 23/05/2013

Konu: Korunmaya Muhtaç Çocukların Ataması

VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi a) 02/03/1988 tarihli ve 19742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 25/02/1988 tarihli ve 3413 sayılı Kanun.

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/04/2013 tarihli ve 52803604-260.02.02.02-40619 sayılı yazısı.

c) MEB'in 18/05/2013 tarihli ve 41289672/20/1014003 sayılı Makam Onayı.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların ilgi (a) Kanun gereğince atamalarının yapılması ilgi (b) yazı İle istenilmektedir

İlgi (b) yazı doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanılmış ve ilgi (a) Kanun gereğince kontenjan olarak ayrılması zorunlu olan kadrolar için (948 adet) atama işlemlerinin başlatılması ilgi (c) Makam Onayı ile uygun görülmüştür. Bu nedenle; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilinize gönderilen listelerde isimleri bulunanların başvuruları alınacaktır.

ilinize Lisans/Onlisans mezunları için memur, Lise/Lise dengi okul mezunları için şoför, Lise/Lise dengi okul mezunları için hizmetli ve Ortaokul/İlköğretim mezunları için hizmetli kontenjanı aynlmıştır.Ilinize hangi unvanda ve kaç adet kadro ayrıldığına ilişkin listeler (EK-4) yazımız ekinde gönderilmiştir.

Ayrıca başvuru, smav, atama ve diğer iş ve işlemlere ilişkin kılavuz ekte gönderilmiş olup kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülerek göreve başlatılanların bilgileri (EK-1) forma işlenecektir.

Bu yazımız ekinde yer alan EK-1 form, formatı değiştirilmeden doldurulup Excel (.xls) dosyası olarak, en kısa sürede [email protected] adresine (kesinlikle EK-1 Forma uygun olarak) gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hikmet ÇOLAK Bakan a. Genel Müdür

EKLER:

1- Form(l adet)

2- Başvuru ve Atama Kılavuzu (6 sayfa)

3- Atama Başvuru Formu (1 adet)

4- Kontenjan Listesi (4 sayfa)

DAĞITIM:

Valiliklere (Bayburt - Ardahan illeri hariç)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr e-posta: [email protected]

Ayrıntılı bilgi için: M.B. YORGANCI Şb.Müd.

Tel: (0312) 413 18 35   (0312) 413 18 35 Faks:(0312)418 23 43

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

2013

 

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek 3413 sayılı Kanun,

(c) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

(ç) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.

GENEL AÇIKLAMALAR

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Bakanlığımızda her yıl başındaki serbest kadro sayısının binde biri oranındaki kısmında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların istihdamını sağlamaktadır.

Bu nedenle; 2013 Mali Yılı için kontenjan olarak ayrılması zorunlu olan 948 adet kadro, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda sınava katılabilecek potansiyel aday sayısı ve illerin memur, şoför ve hizmetli normu ihtiyacı da dikkate alınarak il bazında kontenjanı belirlenmiş ve atamaya yönelik iş ve işlemlerinin başlatılması 18/05/2013 tarihli ve 1014003 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

İliniz emrine 7. derece Lisans ve Ön Lisans mezunu memur, 10. derece lise/lise dengi okul mezunu şoför, 10. Derece Lise/lise dengi okul mezunu hizmetli ve 12. derece ilköğretim/ortaokul mezunu hizmetli kadrolarına ataması yapılacaklar için ayrılan kontenjanların sayısı ilinize gönderilen üst yazıda belirtilmiştir.( yukarıda anılan kadro ünvanlarından memur ve şoför kadrosu, illerden bazılarına tahsis edilmemiştir. Üst yazıda belirtilmediyse dikkate almayınız.)

Sınav 04 Ağustos 2013 Pazar günü saat 10.00 da çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Başvurular, 09 Temmuz-19 Temmuz 2013 tarihleri arasında kabul edilecek ve buna ilişkin duyuru, 01 Temmuz -08 Temmuz 2013 tarihleri arasında İlinizce uygun görülen basın ve yayın organları kanalıyla ve ayrıca il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilân edilecektir.

Yapılacak duyuruda; atama yapılacak kadronun unvanı, derecesi, adedi, aranılan özel ve genel şartlar, başvuru yeri ve tarihi, sınavın yapılacağı yer, tarih ve süresine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI :

1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.2.Başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 40'ncı maddesinde belirtilen yaş şartı gereği, 18 yaşını doldurmuş olmak,

1.3.Aynı kanunun değişik 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

1.4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

1.6.Askerlik çağına gelmemiş olmak, gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

1.7.657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

1.8.Yazılı sınavın yapılacağı 04/08/2013 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

1.9.Başvurulacak kadroya bağlı olarak; memur kadrosu için, Lisans, Ön lisans, şoför kadrosu için, Lise/lise dengi okul ve en az B sınıfı sürücü belgesi, 10. derece hizmetli kadrosu için lise/lise dengi okul, 12. derece hizmetli kadrosu için, İlköğretim/ortaokul mezunu olmak,

1.10.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İllere göndermiş olduğu listede ismi bulunmak. (listelerin dışında kesinlikle müracaat kabul edilmeyecektir.) şartları aranacaktır.

2. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER :

2.1."Sınav Kurulunun Oluşturulması" bölümünde belirtildiği şekilde sınav kurulu oluşturulacaktır.

2.2.Başvuru bürosu oluşturularak başvurular kabul edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenecektir.

2.3.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilecek listede ismi bulunanlardan Korunmaya Muhtaç Çocuk Statüsünde sınava katılacak adaylara; İlinizce yapılacak tebligatta, aranılan özel ve genel şartlar ile atama yapılacak kadro unvanı, derece ve sayısı, başvuru yeri ve tarihi, sınav yeri, tarihi ve saati duyurulacaktır.

2.4.Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40. madde hükümleri uygulanacaktır.

2.5.Yapılan sınav sonucunda, başarılı olup, aynı puanı alan adayların atamaları; 02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/02/1995 tarih ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük'te belirtilen 8.Maddeye göre yapılacaktır.

2.6.Askerlik görevini ifa etmekte olan adayların, müracaatları kabul edilecek, ancak belirtilen gün ve tarihte (657 Sayılı Kanunun 62. ve 63. Maddeleri gözetilerek) görevine başlayamayanların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

2.7.Yapılan sınav sonucunda, başarılı olanların listesi sınav tarihinden en geç bir (1) hafta sonra açıklanacak ve sınav kurulu tarafından oluşturulan başarı listesindeki sıraya göre belirlenen kontenjan dahilinde atamaları yapılacaktır. Atamalar, MEBBİS kayıtlarına zaman geçirilmeden işlenecek ve (EK-1) listenin onaylı bir örneği, Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığına 16/09/2013 çalışma saati bitimine kadar gönderilecektir. Ayrıca; üst yazı ekinde Valiliğinize gönderilecek olan EK-1 form,(İlinize örnek olarak gönderilecek ve kesinlikle içeriği değiştirilmeyecek) formatı değiştirilmeden doldurularak Excel (.xls) dosyası olarak pgm kadro [email protected] e-posta adresine de mutlaka gönderilecektir.

3. SINAV KURULUNUN OLUŞTURULMASI:

02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük" hükümlerine göre korunmaya muhtaç çocukların atanmaları amacıyla yapılacak sınavlar kurumlara bırakılmıştır.

Bakanlığımızda bu görevini, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde 2003 yılına kadar yerine getirmiştir. Ancak; söz konusu Yönetmelik, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Hizmetlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"in 29'uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla; 2005 yılında atanacak olan korunmaya muhtaç çocuklar için yapılacak sınavın nasıl ve hangi mevzuat hükümlerine göre yapılacağı yönünde tereddüde düşülmüş ve durum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden sorulmuştu.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı ile yazışma yapmış ve tereddüde düşülen hususlara ilişkin, ilgili kurumun 07/04/2005 tarihli ve B.02.1.DPB.0.17/03-1310-5266 sayılı yazısı ile tereddüde düşülen hususlar giderilmiştir.

Bu yazıda; "... önceki uygulamalarda olduğu gibi yürürlükten kaldırılmış olan Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde kurum amirlerinin onayı ile sınav kurulu teşkil edilebileceği ve bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklar için ayrılan kontenjan kapsamındaki memur kadrolarına atanacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer hususları belirleyebilmelerinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Bu nedenle; yürürlükten kaldırılan Yönetmelik'teki usul ve esaslara göre, Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında, sınav konusunda tecrübe sahibi üyelerden oluşan bir sınav kurulu oluşturulacaktır.

4. SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ:

4.1.Soru hazırlayacak komisyonu kurmak.

4.2.Çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak sınavda; T.C. Anayasası (Genel Esaslar-Temel hak ve ödevler-Devletin temel organları.) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye Coğrafyası, Türkçe ve Matematik konularından, sınava girecek olan adayların öğrenim durumlarına uygun sınav sorusu hazırlatmak.

4.3.Sınav sonuçları, ilköğretim/ortaokul mezunlarını ayrı, lise/lise dengi mezunlarını ayrı lisans/önlisans mezunlarını ayrı, olarak değerlendirmek ve başarı listesini ayrı ayrı düzenlemek ve ilan etmek.

4.4.Yapılacak itirazları karara bağlamaktır.

5. BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER:

5.1.Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)

5.2.T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.

5.3.3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

Kılavuzumuzun İLGİLİ MEVZUAT bölümünün (d) maddesindeki Yönetmelik gereği başvuru esnasında, Valiliğinizce sınava girecek adaylardan kesinlikle yukarıdaki üç belge haricinde (Mezuniyet belgesi, T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf.) belge istenmeyecektir.

ANCAK; SINAVI KAZANIP GÖREVE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN, İlgi (c) Yönetmeliğin değişen 25. Maddesindeki ek fıkraya göre: Atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda (Bakanlığımızca hazırlanan ve bir örneği üst yazı ekinde Valiliğinize gönderilecek olan) kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.

Ayrıca, atanmaya hak kazanan adaylardan Mal Bildirim Beyannamesi istenecek ve istenilen belgenin muhafazası atandığı kurumca sağlanacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR :

6.1.Sınava girecek olan adaylar, mezuniyetlerine göre ayrılan kontenjanlara başvurularını yapabilecektir.

6.2. Atamalar; Sınav kurulu tarafından oluşturulacak başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. Taban puan aranmayacak ve kontenjan dahilinde kadro derecesi 7 olan lisans ve önlisans, kadro derecesi 10 olan lise/lise dengi, kadro derecesi 12 olan ilköğretim/ortaokul mezunları için, ayrılan kontenjan kadarına, ayrı ayrı atamaları gerçekleştirilecektir.

6.3.İlinize ayrılan kontenjan için yeteri kadar başvuru yapılmaması durumunda, artan kontenjan Bakanlığımıza bildirilecek ve iade edilen bu kadrolar daha sonra illerin personel normu göz önünde bulundurularak (İllerin talebi olması halinde) yedek kontenjandan dağılımı yapılacaktır.

6.4.Başvuruların tamamını karşılayacak sayıda kadro kontenjanı bulunan illerde yazılı sınava gerek kalmayacağından, atanma şartlarını yerine getirmeleri şartıyla adaylar sınava girecekleri ilde görevlerine başlatılacaklardır. Bu konumda olan adayların atamaları da diğerleriyle eş zamanlı olarak (sınav takvimindeki başlama tarih esas alınacak) yapılacaktır.

6.5.Sınavı kazanıp, ataması yapılanların tebligat adreslerine, 7201 sayılı Kanun uyarınca tebligatta bulunulacaktır. Tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süre içinde görevine başlamayanların atama onayları/kararnameleri, aynı Kanunun 63'ncü maddesi gereğince iptal edilecektir.

6.6. 27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesinin 7'nci alt bendi; "53'ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şeklinde değiştirilmiştir. Sınavı kazanan adaylardan atanma esnasında istenilecek belgeler alınırken bu duruma dikkat edilecektir.

6.7.Ataması yapılanların sınav belgeleri özlük dosyalarına konacaktır. Sınavla ilgili diğer belgeler Milli Eğitim Müdürlüklerince, müteakip sınav tarihine kadar muhafaza edilecektir.

6.8.Atanacağı unvan için gerekli olan şartları taşımayanlar ile yanıltıcı, yalan veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler herhangi bir hak iddia edemezler. Atanmış olsalar bile şartları taşımadığı sonradan tespit edileceklerin atamaları iptal edilecektir

28 Haz 2013 - 22:57 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?