Diyanet İşleri Başkanlığı 750 Kadroluk Görevde Yükselme Sınavı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 farklı unvan için yapılacak sözlü sınavla toplam 750 naklen atama yapacak. Başvurular 7-18 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 farklı unvan için yapılacak sözlü sınavla toplam 750 naklen atama yapacak. Başvurular 7-18 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

 

 

Taşra Teşkilatı

Uzman Vaiz

 

 

D.H.S.

100

Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi

100

Uzman İmam-Hatip

500

Baş Müezzin

50

TOPLAM

750


I- BAŞVURU ŞARTLARI


A) Genel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak, 2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak niteliği taşımak.

B) Özel Şartlar

1- Uzman Vaizlik için;
a)  Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, b)  Müracaatların bitiş tarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak, c)  Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, d)  2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak, e)  Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

2- Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

a)  Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, b)  Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dâhil Kur’an kursu öğreticisi olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak, c)  Hafız  olmak  veya  Başkanlıkça  düzenlenen  Aşere,  Takrib,  Tayyibe  kursunu  bitirmiş olmak. d)  Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, e)  2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak, f)  Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

3- Uzman İmam-Hatiplik için;

a)  Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dâhil imam-hatip olarak 6 (altı) yıl görev yapmış olmak, b)  Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak, c)  Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, d)  2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak, e)  Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

4- Baş Müezzinlik için;

a)  Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dâhil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak, b)  Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak. c)  Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, d)  2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak, e)  Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.   Sınava başvuru yapmak isteyen adaylardan Başkanlığımız merkezinde  çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar  bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini  Yüksek  İhtisas/Eğitim  Merkezi  Müdürlüklerine  başvuru  için  gerekli  belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir. 2. Başvurular 07.12.2015 (saat 08:30)-18.12.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır. 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 4. Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileri tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. 5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Uzman Vaizlik için;
1.   T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet), 2.   Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi, 3.   Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

2- Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliği için;
1.   T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet), 2.   Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi, 3.   Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 4.   Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.
3- Uzman İmam-Hatiplik için;
1.   T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet), 2.   Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi, 3.   Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanında yüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.
4- Baş Müezzinlik için;
1.   T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet), 2.   Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi, 3.   Hafızlık belgesi 4.   Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.
•Başvuruları alan  personele  gerekli  belgeleri  ibraz  edemeyen  adayların  başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. •Belgeler,  atanmaya  hak  kazanan  adaylar  tarafından  atama  sürecinde  ilgili  birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1.   Sınav   tarihi   başvuruların   tamamlanmasından   sonra   yapılacak   gerekli   hazırlıkların ardından  Başkanlığımız  internet  sitesinde  ve  aynı  sitedeki İnsan  Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1.   Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini https://ikys.diyanet.gov.tr  adresinden alabileceklerdir. 2.   Adaylar  sınava  gelirken  “Sınav  Giriş  Belgesi”  ile  birlikte  T.C.  Kimlik  No’lu  kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1.   Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 2.   MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 3.   MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır. 4.   Sözlü Sınav Konuları;
a) Uzman Vaiz için;
1) Kur’an-ı Kerim (Kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan) 2) Arapça, (30 puan) 3) Dini bilgiler ( hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan) 5) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. (10 puan)
b) Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;
1) Kur’an-ı Kerim, (70 puan) 2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan) 3) Hitabet. (10 puan)
c) Baş müezzin için;
1) Kur’an-ı Kerim, (70 puan) 2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan) 3) Ezan, ikamet. (10 puan)
5.   Uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzinlik için sözlü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Uzman Vaiz, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Uzman İmam-Hatip ve Baş Müezzinlik Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1.   Sınavda  başarılı  sayılabilmek  için  sınav  komisyonu  üyelerinin  her  birinin  ayrı  ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.   2.   İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
3.   Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde, MBSTS puanı yüksek olana, MBSTS puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet sürelerinin de eşit olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

VIII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1.   Adaylar sınav sonuçlarını  https://ikys.diyanet.gov.tr  adresi üzerinden öğreneceklerdir. 2.   Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün  içinde  yazılı  olarak  Başkanlığımız  İnsan  Kaynakları  Genel Müdürlüğü  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. 3.   İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 4.   Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1.   Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 2.   Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. 3.   Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 2.   Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3.  Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 4.   Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 5.   Bu  duyuruda  yer  almayan  hususlarda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Telefon :(0312) 295 70 00 Fax :(0312) 285 85 72 E-mail :[email protected]

05 Ara 2015 - 14:11 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?