ÇSGB İzleme Uzmanı Alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na İzleme Uzmanı alımı için başvurular 31 Temmuz 2015 tarihinde sona erecek.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAM OTORİTESİ)
SEÇME SINAVI İLANI (İzleme Uzmanı)
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve 16.09.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye'deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki katılım öncesi yardım aracından sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması kapsamında ilgili Operasyonel Programın Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen TR07H5.01-01/003 sayılı AT Sözleşmesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca "Sözleşmeli Personel" statüsünde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "8 (sekiz)" İzleme Uzmanı alımına yönelik Seçme Sınavı yapılacaktır.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,
b)En az 2 yıl profesyonel iş deneyimine sahip olmak,
c)Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak ya da yerine getirmiş sayılmak,
d)Seyahat odaklı ve yoğun çalışma temposunda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,[3]
e)İzleme görevinin gerektirdiği sık ve yoğun saha ziyaretleri için seyahat engeli bulunmamak,
f)Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden birini bitirmiş olmak,
g)Microsoft Office vb. bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,
h)Akıcı Türkçe bilgisine sahip olmak,

SEÇME SINAVINA KATILMA ÖZEL KOŞULLARI

a)Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında fonlanmış en az bir hibe programı kapsamında bizzat izleme faaliyeti gerçekleştirmiş olmak,
veya;
b)5449 sayılı Kanun uyarınca kurulan Kalkınma Ajansları tarafından istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarında açılan[6] en az bir mali destek programı kapsamında fonlanan projelere yönelik izleme uzmanı unvanı ile bizzat izleme faaliyeti gerçekleştirmiş olmak.
veya;
c)Birleşmiş Milletler ile Birleşmiş Milletler dahilinde faaliyet gösteren program, fon, ajans ya da ilgili organizasyonlar kapsamında istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarında uygulanmış olan en az 1 hibe / mali destek programına yönelik olarak bizzat izleme faaliyeti gerçekleştirmiş olmak

İZLEME UZMANLARININ İŞ TANIMI

İstihdam edilecek İzleme Uzmanları, Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yönetilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yürütülecek hibe programları başta olmak üzere tüm sözleşmelere yönelik olarak sürekli ve düzenli izleme ve rehberlik faaliyetlerini yürütecektir.
Bu kapsamda İzleme Uzmanları için iş tanımının temel öğeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1 Günlük izleme faaliyetleri;
1.1 İzleme Bilgi Sistemine sözleşme düzeyinde veri girişini temin ve takip etmek,
1.2 Sözleşme düzeyinde faaliyet ve ihale planları uyarınca gerçekleşen ilerlemeyi takip etmek, faaliyetlerin planlanması ve ilerlemesinde aksayan hususları tespit etmek, faydalanıcı düzeyinde yapılması gerekli uyarılar ile önleyici tedbirler konusunda Sözleşme Yöneticisine rapor vermek ve istendiğinde bu uyarı ve tedbirleri gerçekleştirmek,
1.3 Hibe Faydalanıcıları ile Sözleşme Makamı adına günlük iletişimi yürütmek ve faydalanıcılara gerektiğinde rehberlik hizmeti vermek.
2 Düzenli izleme ziyaretleri;
2.1 Risk değerlendirme stratejisini her bir sözleşme için uygulamak ve Sözleşme Makamınca onaylanmak üzere izleme ziyaretleri taslak planını hazırlamak,
2.2 İzleme ziyaretlerini gerçekleştirmek, teknik ve mali belgeleri kontrol etmek, izleme raporlarını hazırlamak ve izleme ziyareti sonuçlarının takibini yürütmek,
3 Sözleşme Yöneticilerine doğrudan destek:
3.1 Sözleşme Yöneticilerine ilgili idari ve teknik belgelerin düzenlenmesinde destek sağlamak,
3.2 İhtiyaç olması halinde teorik veya işbaşı eğitimler vermek veya verilmesine yardımcı olmak,
3.3 Hibe Faydalanıcısının soru ve taleplerini incelemek, Sözleşme Yöneticisinin onayına sunmak üzere cevap taslağı hazırlamak ve/veya Hibe Faydalanıcısına bu hususların hazırlanmasında destek olmak,
3.4 İlgililer tarafından gerçekleştirilecek tematik değerlendirmeler ile teknik ve mali kontroller öncesinde ara ve nihai raporların idari kontrolünü gerçekleştirmek,
3.5 Düzenli olarak temel izleme sonuçlarını analiz etmek ve ilgili Sözleşme Yöneticisine raporlama yapmak,
3.6 Tedarik sözleşmelerinde gerçekleştirilen geçici ve nihai onay süreçlerine İzleme Uzmanı vasfıyla dahil olmak (özellikle sahada),
4 Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında Sözleşme Makamının yönetmekle sorumlu olduğu her tipte sözleşmenin (hibe, hizmet, mal alımı, inşaat) izlenmesine ilişkin verilen ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

SEÇME SINAVI ESASLARI

Başvurusu alınan adaylar başvuru formları ve destekleyici belgelerinin tam ve uygun olarak teslimi ve özgeçmişlerinin başvurdukları pozisyon için belirlenen kıstaslara uygunluğu değerlendirilmek suretiyle ön elemeye tabi tutulacaklardır.
Ön eleme safhasını geçen ve başvurusu uygun bulunan tüm adaylar Türkçe olarak gerçekleştirilecek giriş sınavına tabi tutulacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşacaktır.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi başvuruların sona ermesinden sonra www.ikg.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
Yazılı sınavda adayların genel Avrupa Birliği Mali Yardımları ve bu kapsamda hibe sözleşmeleri uygulamalarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve Avrupa Birliği müktesebatı ve pratikleri hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülecektir.
Test usulünde gerçekleştirilecek yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve altmış (60) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü sınavda adayların başvurdukları pozisyona uygunlukları, genel kültür düzeyi, muhakeme, ifade ve görevinin gerektirdiği temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda, adayların başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az "60" puan almak kaydı ile ortalamada en az "75" puan alınması gerekir. Bu kıstasları karşılayanve en yüksek puanı alan ilk 8 kişilik asil liste ve 3 kişilik yedek liste Başkanlığımız internet sayfasında ilan edilecek olup, başarısız bulunan adaylara yönelik bireysel bir geri bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (www.ikg.gov.tr) temin edilecek iş talep formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen veya posta yoluyla Başkanlığımız adresine en geç 31 Temmuz 2015 tarihi saat 17:00'ye kadar iletilmelidir. Bu tarih ve saatten sonra şahsen ya da posta yolu ile iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
713. Sokak No:4 Yıldızevler Mahallesi, Çankaya, 06550, Ankara
Süreçlere ve belgelere ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu İlan Metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yazılı bu cevaplar son başvuru tarihinden en az 3 gün öncesine kadar yayınlanmış olacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Adayların, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini eksiksiz biçimde aşağıdaki sıralama takip edilmek suretiyle tasnif ederek, sırt kısmında başvuru sahibinin ismi yazılı olacak şekilde hazırladıkları kapalı bir zarf içinde ibraz etmeleri gerekmektedir:
a)İş Talep Formu (Başkanlığımız internet sayfasından (www.ikg.gov.tr) temin edilerek tek sayfa halinde eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır),
b)Fotoğraflı Özgeçmiş (Başkanlığımız internet sayfasından (www.ikg.gov.tr) temin edilerek eksiksiz ve ayrıntılı olarak doldurulmalı ve her sayfası aday tarafından paraflanmalı ve son sayfası imzalanmalıdır),
c)Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi, (Yükseköğrenimini yurtdışında tamamlamış adayların, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan edinilen Lisans Denklik Belgesini de diplomaları ile birlikte sunmaları gerekmektedir),
d)Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,
e)Seyahat odaklı ve yoğun çalışma temposunda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,
f)Adayların en az 2 senelik profesyonel çalışma sürelerini gösteren SGK hizmet dökümü kaydı ve çalıştıkları kurumlardan alacakları çalışma belgeleri,
g)Savcılıktan veya e-devlet kanalıyla temin edilecek adli sicil raporu,
h)Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
i)Nüfus kayıt örneği,
j)İkamet yerini gösterir belge,
k)Başvuru sahibi, Seçme Sınavına Katılma Özel Koşulları altındaki (a), (b) ve (c) maddesi kapsamında bizzat izleme faaliyeti gerçekleştirilmiş hibe programını özetleyen ve programın süresi, programda çalışılan süre, pozisyon, alınan sorumluluklar, izleme yapılan proje listesi, izleme tarihleri, program süresince bağlı bulunulan yöneticinin adı ve iletişim bilgileri ve programın Avrupa Birliği veya diğer kuruluşlar tarafından fonlandığı kapsama ilişkin bilgileri içeren en fazla 2 sayfalık rapor hazırlamalıdır (Rapor Times New Roman yazı tipinde 12 punto ile yazılmalıdır. Standart bir taslağı bulunmamaktadır),
l)Başvuru sahibinin neden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İzleme Uzmanı olarak çalışmak istediğini açıkladığı en fazla 500 kelimelik İngilizce olacak hazırlanmış bir niyet mektubu,
(e), (g), (j) bentlerinde sayılan belgelerin başvuru esnasında sunulması gerekmemektedir. Bu belgeler tüm aşamalardan başarılı olunması ve göreve atanmanın gerçekleşmesi durumunda adaydan talep edilecektir.
[1] Hali hazırda kamu kurumunda çalışan başvuru sahipleri ilgili sınavlarda başarılı bulunmaları halinde mevcut görevlerinden (devlet memurluğu gibi) istifa etmek suretiyle İzleme Uzmanı olarak istihdam edilebilirler.
[2] Adaylarda T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve her bir pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir. Tüm başvuru sahiplerinin genel koşulları karşılaması gerekmektedir.
[3]İzleme Uzmanları Ankara merkezli çalışacak olmakla birlikte, izleme görevinin gerektirdiği yoğunluk ve sıklıkta proje ofislerine saha ziyaretleri gerçekleştireceklerdir.
[4]Tüm başvuru sahiplerinin özel koşullarda sıralanan üç seçenekten birinde ifade edilen özelliklere sahip olması zorunludur.
[5]Başvuru sahibi söz konusu izleme faaliyetlerini Sözleşme Makamı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ya da Faydalanıcı Kurum adına ilgili kurumların çalışanı olarak ya da iş bu kurumlara yönelik bir Teknik Yardım Projesi altında istihdam edilmek suretiyle gerçekleştirmiş ve söz konusu projelere ilişkin bizzat izleme raporu hazırlamış olmalıdır. Adayın söz konusu kurumlarda çalıştığı, bu kurumlarla iletişime geçilerek teyit edilecektir.
[6]Söz konusu alanlar İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı'nın uygulama alanlarıdır. Operasyonel Program hakkında detaylı bilgi için Bkz. http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/IKGOPv3TR.pdf
[7]Aday söz konusu projelere ilişkin bizzat izleme raporu hazırlamış olmalıdır. Adayın söz konusu kurumlarda çalıştığı, bu kurumlarla iletişime geçilerek teyit edilecektir.
[8]Bahsi geçen Birleşmiş Milletler kapsamındaki program, fon, ajans ya da ilgili organizasyonların detaylı listesi için Bkz. http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html
[9](c) bendindeki belgenin noter onaylı sureti kabul edilecektir. (a) ve (b] bendindeki bilgilerin doğruluğunu temin amacıyla Başkanlığımızın adaylardan her türlü ek bilgi ve belgeyi isteme talebi saklıdır.
[10]Başvuru sahiplerinin söz konusu raporu bizzat hazırlamış olmaları gerekmektedir. Adayların İngilizce bilgileri ayrıca yazılı ve sözlü sınavlar aşamasında test edilebilecektir

02 Tem 2015 - 14:34 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler