Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alım ilanı

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alıyor.

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alıyor.İşte aranılan özellikler.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin...
Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alıyor.İşte aranılan özellikler.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

5. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak ya da yükümün Bankada yapılması, ilgili veya yetkili kurumca uygun karşılanmış olmak,

6. Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak; akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak,

7. Sınavın açıldığı yılın başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (01 Ocak 1979 tarihinden sonra doğmuş olmak),

8. Üniversitelerin öğrenim süresi en az dört yıl olan Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Teknik Üniversitelerin, İşletme ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, mühendislik alanında 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim sonrası belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının sözlü bölümüne katılmamış olmak,

10. Yabancı Dil şartı olarak aşağıda gösterilen sınav türlerinin herhangi birinden karşılarında belirtilen minimum puan ya da seviyeye sahip olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular sadece internet üzerinden yapılacak olup, Genel Müdürlük Birimlerimize ve Şubelerimize doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunulmayacaktır.

1. Yukarıdaki koşulları sağlayan adayların, en geç 25 Eylül 2009 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. internet sitesinde (http://www.ziraatbank.com.tr) yer alan İş Başvuru Formuna T.C. Kimlik Numaraları ve kendileri tarafından belirlenen şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Ekrana gelecek bilgilerin doğru olması halinde “Devam Butonu” kullanılarak başvuru işlemine başlanılacaktır.

2. İş Başvuru Formu doldurulurken;
. “Kişisel Bilgiler” isimli ekranda yer alan fotoğraf ekle butonu kullanılmak suretiyle, 302 X 362 boyutunda (JPEG) formatında (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, şahsınızı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikteki) bir adet vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi,
. “Çalışmak İstediğiniz Pozisyonlar” isimli ekranda yer alan “Pozisyon Seçimi” bölümünde “Müfettiş Yardımcısı” seçeneğinin seçilmesi,
. Yabancı Dil bilgisini bir sertifika ile belgeleyen adayların, “Çalışmak İstediğiniz Pozisyonlar” isimli ekranda yer alan ”Yabancı Dil Sınav Türü” bölümünde seçilen sınava ilişkin sertifika notunu “Sınav Puanı” olarak girmesi,

Gerekmektedir.

3. Başvurular T.C. Kimlik numarası ile yapılacağından, sisteme girilen yabancı dil seviye ve puanları ilgili kurumlardan kontrol edilecektir. Puan türünün veya puanın yanlış girilmesi durumunda başvuru dikkate alınmayacaktır.

Yıl Sınav / Kurum Adı Puan / Seviye
2008
veya
2009
1. KPSS (İngilizce, Fransızca ve Almanca) 42 Doğru
2. KPDS (İngilizce, Fransızca ve Almanca) 70 Puan
3. TOEFL (PBT) 470 Puan
4. TOEFL (CBT) 155 Puan
5. TOEFL (IBT) 65 Puan
6. IELTS 6 Puan
7. Goethe Zertifikat C1 Orta
8. Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) Orta
9. Kleines Deutsches Sprachdiplom C2 Orta
10. Grosses Deutsches Sprachdiplom C2 Orta
11. DELF B2
12. DALF C1

4. Başvurusu kabul edilen adaylardan; yukarıda yer alan tablonun; . 1. satırında belirtilen şartı taşıyan adaylardan başarı sırasına göre ilk 600 aday ve 600.aday ile aynı puanı alan diğer adaylar ile
. 2 – 12. satırları arasında belirtilen şartlardan herhangi birini taşıyan adaylardan başarı sırasına göre ilk 600 aday ve 600.aday ile aynı puanı alan diğer adaylar (Başarı sırasının tespitinde YÖK’ün internet sayfasında yer alan yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerliğine ilişkin çizelge esas alınacaktır.) yazılı sınav çağırılacaktır.

Yukarıdaki tabloda yer alan şartlardan birden fazlasını aynı anda taşıyan adaylar, yalnızca biriyle başvuru yapabilecek olup, seçim adayın kendisince belirlenecektir.

5. Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın 2 farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir. Banka gerekli görmesi halinde adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir.

6. Başvurusu kabul edilen adaylar ile sınav merkezleri, 15 Ekim 2009 tarihinde Bankamız internet sitesinden (http://www.ziraatbank.com.tr) ilan edilecektir.

7. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

SINAV KONULARI
1. Genel Kültür-Genel Yetenek
2. İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
3. Hukuk (Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)
4. Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

SINAV YERİ VE TARİHİ1. Sınav, Bankamız tarafından ilan edilecek merkezlerde bilgisayar ortamında 24 Ekim 2009 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.
2. Adaylar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarını aynı gün, bulundukları şubemizden öğrenebileceklerdir.
3. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile mülakat yer ve tarihi Bankamız internet sitesinde (http://www.ziraatbank.com.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara posta ile de bildirilecektir.

SINAVDA BAŞARININ TESPİTİ

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların başarı durumunun tespitinde Genel Kültür- Genel Yetenek için %40 ve Alan Bilgisi (İktisat, Hukuk, Muhasebe) için %60 ağırlık uygulanacak olup, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi konularının her birinden en az 60 puan alan ve her iki sınavın ağırlıklı standart puanı en az 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilk 100 aday ve 100. aday ile aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar mülakata çağrılacaktır.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

. Adayların sınava girerken yanlarında kimliklerini açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) bulundurmaları gerekmektedir. . Sınav esnasında kimlik belgelerinde yer alan fotoğrafların adayları tanımada zorluk çıkardığı durumlarda (fotoğrafın eski, yıpranmış vb. olması durumu) kullanılmak üzere, her adayın yanında kendisini kolaylıkla tanıtabilecek 1 adet vesikalık fotoğraf bulundurması ve fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazması gerekmektedir.

. Adayların sınav merkezine cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

NİHAİ DEĞERLENDİRME

Adaylar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilmek üzere mülakata alınacaktır.

Mülakatta tam not 100′dür. Adaylara, mülakat komisyonu üyelerinden her biri bir not verecektir. Bu notlar toplanarak, verilen not sayısına bölünüp ortalaması bulunacaktır. Mülakatı başarmış sayılabilmek için alınan notların aritmetik ortalamasının 70′ten aşağı olmaması gerekir.

Başarı sırası, yazılı sınav notu ortalaması ile mülakat sınav notu ortalaması toplamının ikiye bölünmesi ile bulunacaktır.

Giriş sınavında başarı gösterenlerin sayısı, alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilecek ve giriş sınavı notunun eşitliği halinde ise, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanacaktır. Bu işlemler sonunda oluşturulan liste Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

ATAMA

Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanlığına atamaları yapılacaktır.

www.kpsscafe.com.tr
kpss

13 Eyl 2009 - 00:00 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler