TKİ Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılığı sınav ilanı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile, 7.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile, 7. dereceden 5 adet (3 İdari, 2 Teknik)...
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile, 7. dereceden 5 adet (3 İdari, 2 Teknik) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI :

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin;

İdari Müfettiş Yardımcısı kadrosuna başvuracaklar için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler,

Teknik Müfettiş Yardımcısı kadrosuna başvuracaklar için; Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine veya Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 2010 yılı Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01/01/1978'dir),

e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) Tutum ve davranışları ile varsa sicili yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

g) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre;

İdari Müfettiş Yardımcısı kadrosuna başvuracak adaylar için; KPSS 54 puan türünde 85 ve daha yüksek puan almış olmak,

Teknik Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna başvuracak
adaylar için; KPSS 1 puan türünde en az 90 puan ile birlikte, KPSS Yabancı Dil Testinde en az 42 (kırkiki) doğru cevabı bulunmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

2) GEREKLİ BELGELER :

a) Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler:

Adayın başvurduğu kadroyu belirten sınav başvuru formu (www.tki.gov.tr adresinden temin edilebilir),

KPSS Sınav Sonuç Belgesinin (Teknik Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına başvuracaklar için gerekirse KPDS sonuç belgesinin) aslı veya onaylı örneği,

Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

4,5X6 cm boyutunda 2 adet fotoğraf

b) Sözlü Sınav Öncesi İstenen Bilgi ve Belgeler:

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4.5X6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf,

Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,

3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :

Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından seçilecek adaylar için;

HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku,

İKTİSAT: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro Ekonomi), Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir,

MALİYE: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Teknikleri ve Türleri,

MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizleri ve Teknikleri,

MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap,

YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri,

Konularında yazılı sınav yapılacaktır.

Hukuk ve Muhasebe sınavları klasik, İktisat, Maliye, Matematik ve Yabancı Dil sınavları test usulü ile yapılacaktır.

Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, Elektrik mühendisliği bölümlerinden mezunları arasından seçilecek adaylar için:

HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), İş Hukuku, KİT Mevzuatı,

KOMPOZİSYON: (Enerji sektörü veya Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun çalışma alanları hakkında)

Konularında yazılı sınav yapılacak olup, hukuk sınavı test usulü ile olacaktır. Kompozisyon, ifade kabiliyeti ve yazım kuralları açısından değerlendirilecektir.

Sınavların yapılış usul ve esaslarına ait Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği ile Sınav Yönergesi www.tki.gov.tr adresinde görülebilir.

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Sınava katılmak için 2. madde (a) bendinde Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler başlığı altında yer alan belgelerin en geç 30 Nisan 2010 günü çalışma saati bitimine kadar 5. maddedeki başvuru adresine elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile postadaki gecikmeler ve eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURU ADRESİ :

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hipodrom Caddesi No: 12, Kat: 8 06330 Yenimahalle - Ankara

6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:

Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 10 (on) katı (30 idari, 20 teknik) sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. (Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır).

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde ilan olunacak ve bu adayların adreslerine fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir. 28 Mayıs 2010 gününe kadar Sınava Giriş Belgesi kendilerine ulaşmayan adayların bu belgenin bir suretini TKİ Teftiş Kurulu Başkanlığından temin etmeleri gerekmektedir. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi özel bir tanıtıcı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesini yanında bulundurmayan, yukarıda belirtilen tarihe kadar kendisine ulaşmadığı halde Başkanlıktan bu belgeyi temin etmemiş olan adaylar sınava alınmayacaktır.

7) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav;

İdari Müfettiş Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için 05 Haziran 2010 ve 06 Haziran 2010 günlerinde,

Teknik Müfettiş Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için 06 Haziran 2010 günü,

Ankarada yapılacak olup, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve bu adaylara gönderilecek Sınava Giriş Belgesinde belirtilecektir.

8) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ :

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, her grupta en yüksek puan alandan başlama üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı alan adaylar arasından yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

9) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI :

Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 23 Haziran 2010 günü Sınav Kurulunca hizmet binasının girişine asılacak ve ayrıca Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

10) SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup, bu sınavda; yazılı sınav konuları ile adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında zekâ, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikler de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.

Adayın başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 65den aşağı olmaması gerekir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz: Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

06 Nis 2010 - 08:52 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?