Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplam 22 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alacaktır. İşte ilanın detayları

   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplam 22 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alacaktır. İşte ilanın detayları

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Grup No

Puan Türü

Öğrenim Dalları

Kontenjan

Sayısı

Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı

1.Grup

KPSSP7

Maden Mühendisliği

3

30

2.Grup

KPSSP7

Jeoloji Mühendisliği

3

30

3.Grup

KPSSP7

Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

2

20

4.Grup

KPSSP7

Makine Mühendisliği

3

30

5.Grup

KPSSP7

Enerji Sistemleri Mühendisliği

2

20

6.Grup

KPSSP7

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

4

40

7.Grup

KPSSP36

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları,

3

30

8.Grup

KPSSP21

Hukuk

2

20

olmak üzere 8. ve 9. dereceden toplam 22 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

-Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

-Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ

-Giriş sınavının yazılı bölümü 01/03/2015 Pazar günü saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır.

-Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adresler ile sınav uygulama duyurusu 27/01/2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yayınlanacaktır.

III-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,

-En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

-01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

-Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 05/01/2015 tarihinde başlayıp 21/01/2015 tarihinde saat 16.00'da sona erecektir. Adayların,

a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yer alan başvuru formu,

b)KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c)Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,

d)İki adet vesikalık fotoğraf,

e)Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge

içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

-Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı Sınav ve Değerlendirme:

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

1.Genel kültür ve genel yetenek (%20),

2.Bakanlığın görev alanına ait konular (%20),

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

3.Üniversite eğitimine ait mesleki konular (%60),

Gruplar

Öğrenim Dalları

Mesleki Sınav Konuları

1. Grup

Maden Mühendisliği

Cevher hazırlama, maden işletme, kaya mekaniği, maden mekanizasyonu ve teknolojisi.

2. Grup

Jeoloji Mühendisliği

Maden yatakları, genel jeoloji, mineraloji ve petrokrafi.

3. Grup

Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Sondaj Mühendisliği, Rezervuar Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği, Statik ve Mukavemet, Termodinamik, Doğalgaz Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Genel Jeoloji, Genel Kimya, Petrol ve Doğalgaz Ekonomisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğine Giriş.

4. Grup

Makine Mühendisliği

Mühendislik matematiği, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, enerji yönetimi, makine elemanları, dinamik, statik.

5. Grup

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Akışkanlar mekaniği, Enerji hukuku, Enerji sistemlerinin Çevresel etkileri, Enerji stratejileri ve politikaları, Yenilenebilir enerji kaynakları.

6.Grup

Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.

7. Grup

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları,

Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Kamu yönetimi, İdare Hukuku, Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası.

8. Grup

Hukuk

Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı).

-Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek

için en az yetmiş puan almak gerekir.

-Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda

belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

-Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

-Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınav yeri, günü ve saati Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve "http://www.enerji.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme:

Sözlü sınav Adayların;

a)Yazılı sınav konularında belirtilen Bakanlığın görev alanına ve Üniversite eğitimine ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

-Sınav kurulu, başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

-Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

-Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen adayların mezun oldukları fakülteler veya bölümler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

-Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

-Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

-Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

-Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve "http://www.enerji.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

-Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

-Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

-Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

-Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII- İTİRAZ:

-Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.enerji.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB'ye yapacaklardır.

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20 / 7306 -7501 - İlan olunur.

19 Ara 2014 - 21:03 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?