Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği Yayımlandı

İlgili kurumun yaz öğretimini kapsayan yönetmelik yayımlandı.

Beyken Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği Yayımlandı

06 Nisan 2016 tarihli ve 29676 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan tebliğ ve atama kararlarının arasında Beykent Üniversitesi' nin yaz öğretimini ilgilendiren bir yönetmelik de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik kapsamında, üniversitenin yaz öğretiminde ilgili yönetim, işleyiş, uygulayış ve nitelikleri belirtildi. 06 Nisan 2016 29676 sayılı Resmi Gazete' de yayımlandığı üzere Beykent Üniversitesi'nde eğitim gören hazırlık, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yaz öğretimi noktasında bilgilendirmeler yapıldı.

Yönetmeliğe göre; üniversiteden öğrencilerin yaz aylarında da etkin olarak yararlanabilmesi, ilgili okulun dışında okumakta olan öğrencilerin de bu imkanlarda yararlanabilmesi adına yayımlanmaktadır. Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelik aşağıdaki gibidir:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykent Üniversitesinde hazırlık, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yaz aylarında yapılacak olan yaz eğitim-öğretimini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykent Üniversitesinde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak esaslara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Beykent Üniversitesi ilgili fakülte dekanını,

b) Enstitü Kurulu: Beykent Üniversitesi ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

c) Enstitü Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

ç) Fakülte Kurulu: Beykent Üniversitesi ilgili fakültenin fakülte kurulunu,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi ilgili fakültenin yönetim kurulunu,

e) Koordinasyon Kurulu: Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu,

f) Müdür: Beykent Üniversitesi ilgili yüksekokulun müdürünü,

g) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

j) Yüksekokul Kurulu: Beykent Üniversitesi ilgili yüksekokulun yüksekokul kurulunu,

k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi ilgili yüksekokulun yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminde Amaçlar, Süre ve Şartlar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır;

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanılmasını sağlamak,

b) Eğitim-öğretimde verimliliği ve başarı imkânlarını artırmak için hazırlık, ön lisans ve lisans programları öğrencilerine, kayıtlı olunan programın cari ders planındaki derslerden daha önce Üniversitede aldıkları ve başarısız oldukları veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında almalarına imkân sağlamak,

c) Yurt içi ve özellikle yurt dışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak suretiyle öğrencilerin bilimsel yeniliklere ve son gelişmelere erişimini sağlamak,

ç) Normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce hiç almadıkları dersleri de yaz aylarında almalarına imkân sağlamak,

d) Diğer üniversitelere kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitim imkânı sağlamak.

Yaz öğretiminin şartları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamalarında açılabilir. Açılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın cari ders planındaki derslerden, daha önce Üniversitede alınmış ve devam koşulu sağlanmış dersler alınabilir fakat normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğrenciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.

(3) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir. Bu derslerin toplam kredisi 12’yi aşamaz.

(4) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

(5) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir.

(6) Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılmaması ve yaz öğretimine ertelenmesi mümkün değildir.

Hazırlık sınıfı yaz öğretimi

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfları için yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda açılabilir.

(2) İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz öğretimi, ilgili birimin teklifi ve Rektör onayından sonra koordinasyon kurulunca uygulanır.

(3) Yaz öğretimine katılan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları2/11/2011 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senatoca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(4) İngilizce hazırlık sınıfı yaz programı sonunda başarılı olanlar güz yarıyılı başında kayıtlı oldukları bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler kaldıkları yerden hazırlık eğitimine devam ederler.

Süre

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretiminin süresi hafta olarak, güz ve bahar yarıyılından daha kısa olabilir. Bu durumda dersler yoğunlaştırılarak yapılır.

(3) Koordinasyon Kurulu yaz öğretimini, birimlerin özelliklerine göre planlar.

Ücret

MADDE 9 – (1) Yaz öğretimi ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Başvurduğu halde açılamayan dersler için öğrencinin yatırdığı kayıt ücreti kendisine iade edilir.

(3) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran ancak devam etmeyen öğrencinin ücreti iade edilmez.

(4) Yaz öğretiminde ders veren öğretim üyelerine, güz ve bahar yarıyıllarında olduğu gibi dersin kredisi üzerinden ücret verilir.

Kayıt ve kabul

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere yaz öğretimi derslerine başlamadan önce, ilan edilen süre içinde kesin kayıtlarını tamamlarlar.

(2) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak alacakları kayıt formu ile birlikte mali kayıt işlemlerini yaptırırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derse Devam, Ders Başarısı ve Değerlendirilmesi ile Koordinasyon Kurulu

Derse devam, ders başarısı ve değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders devamında ve başarının değerlendirilmesinde Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Derse devamda ve sınavlarda mazeret kabul edilmez.

(2) Yaz öğretiminde Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfı yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir.

(5) Yaz öğretimine alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılır. Yaz öğretiminde başarı notları, transkriptlerde yaz döneminde alındığı belirtilecek şekilde gösterilir.

(6) Yaz döneminde başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.

(7) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğrencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(8) Kayıtlı olunan programın cari ders planındaki derslerden daha önce Üniversitede alınmış ve devam koşulu sağlanmış ancak cari öğrenim yılı yaz öğreniminde Üniversitede açılmayan derslere karşılık olmak üzere ve eşdeğerliliği ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilmek koşuluyla, bu Yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında olmak şartıyla, Üniversite dışından başka üniversitelerin yaz okullarından da ders alınabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin başarı notları, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen öğrencinin kayıtlı olduğu program ders planındaki eşdeğer dersin kodu ve adı ile öğrencinin transkriptine işlenir. Diğer üniversitelerden alınan yaz okulu derslerinin başarı notları en geç devam eden akademik yıl güz dönemi ders ekleme çıkarma süresi içinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülteye, ilgili üniversitenin orijinal belgesi ibraz edilmek suretiyle bildirilir. Güz dönemi ders ekleme çıkarma işlemleri tamamlandıktan sonra getirilen yaz okulu notları dikkate alınmaz ve işlem yapılmaz.

Koordinasyon kurulu

MADDE 12 – (1) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısının başkanlığında Senatonun seçtiği iki öğretim üyesinden oluşur. Bu kurul, yaz eğitim-öğretiminin yürütülmesini sağlar. Uygulamalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Koordinasyon Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Yaz öğretimi ile ilgili sorunlar Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Yaz öğretiminde farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin aynı kodlu dersleri ortak olarak açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği Yayımlandı, yayımlanan yönetmelik doğrultusunda üniversitenin yaz öğretiminde ilgili yönetimi, işleyişi ve öğrencilerin daha fazla yararlanabilmesi için düzenlemeler hazırlanmış durumda.

kpsscafe.com.tr

06 Nis 2016 - 08:40 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler