Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Anadolu Üniversitesi sınav yönetmeliğini Resmi Gazete'de yayımladı.

14 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de Anadolu Üniversitesi sınav yönetmeliği ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 5 bölümden oluşuyor ve ''Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'' başlığını taşıyor.

Haberimiz aracılığı ile Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne erişim sağlayabilmektesiniz.

İşte Anadolu Üniversitesi'nin sınav yönetmeliği;

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Bölüm Başkanı: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Bölüm Başkanını,

c) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

d) Dekanlık: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

e) DNO: Dönem not ortalamasını,

f) Fakülte: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurulunu,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,

ı) Mutlak sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemi,

i) Öğrenci İşleri Birimi: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimini,

j) Program: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünün dört yıllık lisans programını,

k) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

m) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik, bağımsız olarak açılan ve önlisans ve lisans programlarına dersleri transfer edilemeyen programı,

n) Uluslararası ortak önlisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

o) Uçuş eğitim el kitabı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı onaylanmış eğitim el kitabını,

ö) Uçuş Kurulu: Uçuş eğitim el kitabında amacı, yapısı ve yetkileri belirtilmiş olan Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,

p) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

r) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika verilen programı,

s) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

(3) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğine uygun olarak Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(4) İkinci ve üçüncü evrelerde meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Gerektiğinde hafta sonunda ve idari tatil günlerinde de teorik ve uygulamalı uçuş dersleri yapılabilir.

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

(2) Ders planlarında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine intibakı yapılacak dersler; Fakülte Kurulu önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, staj, pratik çalışma gibi uygulamalar ile uygulamalı derslerden oluşur. Birinci evredeki dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Fakülte Kurulu kararı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir. İkinci ve üçüncü evrelerde teorik derslerin uygulama esasları, Fakülte Kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Dersler, birim yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite ve şehir dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(5) Mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, ilgili derslerin eşdeğer olması koşuluyla ve Senato kararıyla Üniversitenin merkezî açık ve uzaktan öğretim programlarından da alınabilir. Ancak bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı ve öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında sekiz yarıyıldır. Meteorolojik koşullar, uçuş emniyeti ve ulusal/uluslararası sivil havacılık kurallarına bağlı olarak öğrenim süresinin sekiz yarıyılı aşması durumunda, aşan süre Yönetim Kurulu kararıyla program süresine dâhil edilir. Program süresi sonunda mezun olamayan öğrenci; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi koşuluyla kayıt yaptırarak öğrenimine devam eder. Kayıt yenilenmeyen dönemler ise öğrenim süresinden sayılır.

(2) Programdaki derslerini tamamlayan ancak zorunlu stajı kalan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami süre on dört yarıyıldır. Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre ödemekle yükümlü olduğu katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami iki yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Ek sınav hakkı

MADDE 7 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 genel not ortalamasını (GNO) sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

Dersler ve stajlar

MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bazı dersler için Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir. Öğrencinin önkoşullu bir dersi alabilmesi için bağlantılı dersi başarmış olması gerekir.

(3) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel kuruluşlarda Senato tarafından belirlenen çerçevede yapılır.

(4) Uygulamalı derslerin ve stajların nasıl uygulanacağı, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Evreler

MADDE 9 – (1) Dersler; hazırlık sınıfı dışında, üç evre hâlinde düzenlenir:

a) Birinci evre; genel kültür dersleri ve temel havacılık derslerinin verildiği, üç yarıyıldan oluşan temel eğitim evresidir.

b) İkinci evre; uçuş öncesi yer dersleri, görerek hava hareketleri, görerek seyrüsefer uçuşu ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki safhalardan oluşur:

1) İntibak uçuş safhası,

2) Görerek hava hareketleri ve yalnız uçuş safhası,

3) Görerek hava hareketleri ve seyrüsefer uçuş safhası.

c) Üçüncü evre; uçuş öncesi yer dersleri ile alet uçuşu, IFR seyrüsefer uçuşu, gece uçuşu, çift motorlu uçaklarla uçuş ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki safhalardan oluşur:

1) İntibak ve temel alet uçuş safhası,

2) Seyrüsefer sistemlerini kullanarak yapılan alet uçuş safhası,

3) Gece uçuşu ve alet seyrüsefer uçuş safhası,

4) MCC ve çok motorlu uçuş safhası.

(2) Herhangi bir evreyi başaramayan öğrenci, bir üst evreye devam edemez. Öğrenci sayısının fazla olduğu ve meteorolojik koşulların uçuşa uygun olmadığı dönemlerde; ikinci ve üçüncü evrelerdeki görevlerde, safha takibi yapılmaksızın kendi evrelerinin içinde karışık olarak uçulabilir.

Yeni kayıt

MADDE 10 – (1) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Öğrenci; danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok kırk beş, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok yirmi beş AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrenci; akademik danışmanın onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki üç hafta içinde danışmanının onayıyla sadece bir dersten çekilebilir.

Danışman

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için kayıtlı olduğu Bölüm Başkanının önerdiği öğretim elemanı, dekan tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir, akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Danışman ayrıca; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftası süresince haftalık programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazeret nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) PLT ve HUK kodlu derslere devam zorunluluğu %100, diğer derslere devam zorunluluğu ise en az %70’tir. PLT ve HUK kodlu dersler için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle başvuru yapan öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ile telafi dersi yapılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Uygulamalara devam esasları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır.

Kredi ve not transferi

MADDE 14 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferleri yapılır. Öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda harf notu CC ve üzeri olan dersler ile GNO’su 2,00’den az olmamak koşuluyla en az DD veya YT harf notu olan dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil); Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk dönem, derslerin başlangıcından itibaren iki hafta içinde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle Dekanlığa vermek zorundadır. Yönetim Kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini; tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini başaran öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu dersten/derslerden GNO koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(3) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden, yatay/dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğrencinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin GNO’su, önlisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin; mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi

MADDE 15 – (1) Not durum belgesinde; öğrencinin aldığı tüm dersler, harf notları, DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.

Yabancı dil hazırlık

MADDE 16 – (1) Bölümde; zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Öğrencinin programa başlayabilmesi için; Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek iki yıl içinde başarılı olması gerekir. 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlık eğitiminden muaf tutulanlar da programa başlayabilir.

(2) İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci; Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilir. Ancak bu öğrenci herhangi bir dersi, Üniversiteden en az bir kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Değişim programlarıyla veya özel öğrenci statüsüyle diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler, bu koşula tabi değildir.

(2) Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders/dersler alabilir.

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Yönetim Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.

(2) Sınav tarihleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az on beş gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin dönem içi notları; dönem içi sınavı ve/veya ödev, uygulama ve pratik çalışmalardan oluşur. Her bir ders için başarı notu; dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notlarının yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Dönem içi sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte Dekanlığa teslim etmesi gerekir.

(6) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili öğretim üyelerinin aldıkları ortak karara göre belirlenir.

(7) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilgi sisteminde onayladıktan sonraki beş iş günü içinde sınav evrakını Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

(8) Uçuş öncesi yer derslerinin sınavları, Yönetim Kurulu kararıyla yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Fiili uçuş derslerinin sınavları, fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleştirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.

(9) Fiili uçuşa ait safhalarda, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle uçuşa katılamayan öğrencilerin, uçuşu bıraktıkları safhalara ait hakları da saklı tutulur. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az beş iş günü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Dekanlığa başvurmak zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Dönem içi sınavlar ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama vb. değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri; dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek İnternet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayıları aşağıda belirtilmektedir:

Harf notu             Katsayısı

AA                          4,00

AB                           3,70

BA                           3,30

BB                           3,00

BC                           2,70

CB                           2,30

CC                           2,00

CD                           1,70

DC                           1,30

DD                          1,00

FF                            0,00

(5) Bu harf notlarına ek olarak;

ÇK: Çekildi,

DV: Devam ediyor,

DZ: Devamsız,

EK: Eksik,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),

YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan)

harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayıyla çekildiği en fazla bir ders için kullanılır.

b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrenciye verilir.

c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde, dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

e) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan öğrenciler için kullanılır.

f) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen öğrenciye verilir.

g) YT ve YZ harf notları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) Acil durum derslerinin sınavlarında harf notu YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak verilir. Günlük uçuş sırasında öğrencinin acil durum uygulamasındaki başarısızlığında o günkü uçuşu iptal edilir. Uçuş iptali, bir evre boyunca üç kez tekrarlanırsa öğrenci Uçuş Kuruluna sevk edilir.

(7) İkinci ve üçüncü evredeki yer dersleri ve uçuş uygulaması derslerinin herhangi bir aşamasında başarısız olan öğrenci safha sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenci, bulunduğu safhanın sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir.

(8) Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(3) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci; bu dersleri, ders planında gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bu dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini, ders planında gösterilen döneminde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri, kendi dönemi dışında açılması durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda öğrencinin ders tekrarı sona erer.

(7) Öğrenci herhangi bir dersi, Üniversiteden en az bir kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Ancak değişim programlarıyla ve özel öğrenci statüsüyle diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler bu koşula tabi değildir.

(8) Uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu, uçuş el kitabında tanımlanan uçuş fişleri esas alınarak belirlenir.

Sınavlara itiraz

MADDE 21 – (1) Sınavlara sadece maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. İtiraz, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır ve incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Özel disiplin suçları

MADDE 22 – (1) Uçuş disiplinsizliği nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri şunlardır:

a) Uçuş öğretmeninin, uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş olan görevlerle ilgili talimatlarına uymamak,

b) Yalnız uçuşlarda, kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,

c) Yalnız uçuşlarda, uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,

ç) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,

d) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak,

e) Alkol, uyuşturucu alarak uçuşa çıkmaya teşebbüs etmek,

f) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,

g) Kule, Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol gibi hava trafik otoriteleri tarafından verilmiş talimatlara bilerek uymamak.

(2) Uçuş disiplinsizliği suçlarından herhangi birini işleyen öğrenci, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinden ayrı değerlendirilir. Bu suçlar nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun suçu sabit görmesi hâlinde Yönetim Kurulu, öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Uçuşa uyumsuzluk

MADDE 23 – (1) Uçuşa uyumsuzluktan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri şunlardır:

a) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmak,

b) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.

(2) Uçuş uyumsuzluğundan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, öğrencinin eğitime devamı veya Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi

MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi sayılmaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur; bu durum öğrencinin Diploma Ekine işlenir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz.

Kayıt iptali ve kayıt silme

MADDE 25 – (1) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrenci, Fakülteye dilekçe ile başvurur.

(3) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden; açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

(4) Azami öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve YÖK’ün onayıyla ilişiği kesilebilir.

(5) 19 uncu, 22 nci ve 23 üncü maddelerde belirtilen hâllerde ve/veya ilgili mevzuat gereği, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayamaz duruma gelmesi hâlinde öğrencinin kaydı silinir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma işlemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 27 – (1) Pilotaj bölümünde en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan; GNO’su en az 2,00 olan; uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu en az %75 olan; ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın Karekodlu Diploması ile Diploma Eki ve Not Durum Belgesi verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) İkinci evrenin birinci safhasını tamamlayan, en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 GNO’sunu sağlayarak diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler Pilotaj bölümünden kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(4) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar bölümde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, diğer maddeler ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kpsscafe.com.tr

14 Tem 2016 - 10:44 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?