İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.

 

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Kalkınma Ajansı’na 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma...

 


T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI


İstanbul Kalkınma Ajansı’na 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 (beş) uzman ve 3 (üç) destek personeli alımı yapılacaktır.


BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 08/08/2012


SON BAŞVURU TARİHİ: 15/08/2012


SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 23/08/2012


SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 27-28/08/2012


BAŞVURU YERİ: İstanbul Kalkınma Ajansı, Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL


Tel: (212) 468 34 00


Faks:(212) 468 34 44


ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR


1. GENEL ŞARTLAR


a) Türk vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,


d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olmak,


e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,


 


2. UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI


Uzman personel adaylarının mezun olması gereken bölümler ve istihdam edilecek uzman personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Bölüm

İstihdam Edilecek Uzman Sayısı

  Hukuk

1

 İktisat

1

 İşletme

1

 Sosyoloji

1

 Uluslararası İlişkiler

1

 2.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları:


a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,


b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,


c) Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,


d) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.


e) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak.
Bölüm

KPSS Puan Türü

  Hukuk

KPSSP 11, 20, 79

 İktisat

KPSSP 9, 27, 28

 İşletme

KPSSP 27, 29, 99

 Sosyoloji

KPSSP 2, 3, 4

 Uluslararası İlişkiler

KPSSP 33, 110, 112

 2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları:


a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,


b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,


c) Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,


d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.


 


 


2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:


 


Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak tercih nedenidir.
BÖLÜM

TERCİH NEDENLERİHukuk

· Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak, · İcra takibi yapmış olmak, · Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak, · Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak, · Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak, · İkinci yabancı dil bilmek.İktisat

· Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek, · Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak, · Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak, · Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle ekonometri, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar), · Uluslararası iş tecrübesine sahip olmak, · İkinci yabancı dil bilmek.İşletme

· Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek, · Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak, · Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak, · Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, · Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle ekonometri, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar), · Uluslararası iş tecrübesine sahip olmak, · İkinci yabancı dil bilmek.Sosyoloji

· İstanbul Bölgesi’nde sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek, · Sosyal kalkınma, kent sosyolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, · Bölge ve kent ölçeğinde makro ölçekli ve disiplinler arası çalışmalarda yer almış olmak, · Araştırma yöntemleri ve veri kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak, araştırma süreci tasarlayabilmek, · Saha araştırmasında yer almış olmak, nitel araştırma yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak, · Analiz sonuçlarını bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek, · Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar, sosyal kalkınma, kent sosyolojisi).Uluslararası İlişkiler

· Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak, · Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi, tecrübe sahibi olmak · Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak, · Uluslararası iş tecrübesine sahip olmak, · İkinci yabancı dil bilmek.2.4. Uzman Personel Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:


a) İş Talep Formu,


b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum* veya noter onaylı sureti,


c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,


d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) kurum veya noter onaylı sureti,


e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin kurum veya noter onaylı sureti,


f) Nüfus Cüzdanı Sureti,


g) Özgeçmiş,


h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti.


 


3. DESTEK PERSONELİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI


Ajansımızda çalıştırılmak üzere 3 destek personel istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.


 


3.1. İdari ve Mali İşler Personeli Adayları İçin Giriş Şartları:


- Üniversitelerin İşletme, Maliye ve İktisat dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.


 


3.2. İdari ve Mali İşler Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:


a)Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,


b)Görev ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak,


c) Devlet muhasebesi konusunda tecrübe sahibi olmak,


d)Kamu İhale Kanunu ve satınalma konusunda tecrübe sahibi olmak.


 


3.3. Kurumsal İletişim Sorumlusu Adayları İçin Giriş Şartları:


- Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.


 


3.4. Kurumsal İletişim Sorumlusu Adayları İçin Tercih Nedenleri:


a) Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,


b) Kurumsal iletişim veya Halkla ilişkiler konusunda deneyim sahibi olmak,


c) Basın bülteni yazımı konusunda deneyim sahibi olmak,


d) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,


 


3.5. Yönetici Asistanı Adayları İçin Giriş Şartları:


- Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Uluslararası İlişkiler dalından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı dalından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından ön lisans düzeyinde mezun olmak.


 


3.6. Yönetici Asistanı Adayları İçin Tercih Nedenleri:


a) Görev ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak,


b) Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,


c) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,


 


3.7. Destek Personeli Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:


a) İş Talep Formu,


b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum veya noter onaylı sureti,


c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,


d) Nüfus Cüzdanı Sureti,


e) Özgeçmiş,


f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti.


 


4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ


Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini dosya içinde 15/08/2012 Cuma günü saat 18.00’e kadar “İstanbul Kalkınma Ajansı Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL” adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajans’a ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İş talep formu, Ajans’ın internet sitesinde 08/08/2012 tarihinden itibaren yayınlanacak olup, form online doldurulacaktır.


İş Talep Formu (08/08/2012 Tarihinden itibaren erişilebilir.)


 


5. ÖN DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI


Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve dil yeterlilik sınavı puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenleri ve Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 23/08/2012 tarihinde Ajans’ın internet sitesinde (www.istka.org.tr) ilan edilecektir.


Yapılacak değerlendirme sonucunda, her branşta alınması planlanan personel sayısının en fazla 6 (altı) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağrılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


6. SINAV YERİ VE TARİHİ


Yarışma sınavı 27-28 Ağustos 2012 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı - Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.


Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.


7. SINAV ŞEKLİ


Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.


8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI


Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 80 (seksen)’dir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 80 (seksen)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


 


Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.


 


Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.


 


Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulu’nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.


 


Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.


 


Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.


 


Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.


 


9. PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARI


Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.


 


Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 8:30-18:30 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri Ajans’ın Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL adresi olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.


 


Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.


 


Kamuya ilanen duyurulur.


 


 


*Belgenin aslına uygun olduğuna dair, çalışılan kurum tarafından ya da başvurunun İstanbul Kalkınma Ajansı’na elden teslim edilmesi halinde Ajans tarafından ilgili belgenin fotokopisi onaylanacaktır.

25 Tem 2012 - 09:13 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler